Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

V Lisabonskej zmluve sa ustanovuje, že Európska únia musí tvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom sa úplne dodržiavajú základné práva. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v nej pre Európsku radu stanovuje úloha spočívajúca vo vymedzení strategických usmernení pre legislatívne a operačné plánovanie v tejto oblasti. Tieto usmernenia sa týkajú takých aspektov, ako je kontrola hraníc, migrácia a azylová politika, ako aj policajná a justičná spolupráca.

Európska rada v júni 2014 vymedzila strategické usmernenia v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na nadchádzajúce roky. Tieto usmernenia sú v súlade s prioritami stanovenými v strategickom programe pre EÚ, ktorý bol tiež prijatý v júni. Vychádzajú z pokroku, ktorý sa dosiahol v rámci Štokholmského programu, ktorý je viacročným programom pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí na roky 2010 – 2014.

Preskúmanie týchto usmernení v polovici ich trvania sa uskutoční v roku 2017.

Podrobnosti

Po prijatí Lisabonskej zmluvy sa EÚ zamerala na rozvoj legislatívy s cieľom vytvoriť silný právny rámec pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí. V súlade so strategickými usmerneniami prijatými v júni 2014 sa teraz kladie dôraz na vykonávanie a konsolidáciu existujúcich právnych aktov a politických oparení. V tomto zmysle sa v strategických usmerneniach zdôrazňuje potreba:

 • konzistentne a účinne vykonávať zavedené opatrenia
 • zintenzívniť spoluprácu
 • posilniť úlohu agentúr EÚ
 • preskúmať potenciál nových technológií

Európska rada zároveň uviedla, že je potrebné zlepšiť prepojenie medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ. Oblasťami s globálnym aspektom, ako migrácia a azyl, boj proti terorizmu a ochrana osobných údajov, je potrebné zaoberať sa v rámci EÚ, ako aj vo vzťahoch s tretími krajinami.

Okrem týchto všeobecných aspektov sa v strategických usmerneniach podrobnejšie rozoberajú hlavné priority pre jednotlivé oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

1. Ochrana a presadzovanie základných práv

Infografika – Nariadenie o ochrane údajov

V nariadení o ochrane údajov sa stanovujú práva dotknutých osôb a ustanovujú povinnosti tých, ktorí údaje spracúvajú, ako aj tých, ktorí nesú zodpovednosť za spracúvanie údajov Pozri úplnú infografiku

EÚ musí zabezpečiť ochranu a presadzovanie základných práv v rámci EÚ i mimo nej. Spomedzi týchto práv sa osobitná pozornosť venovala ochrane údajov. V tejto oblasti bolo jedným z cieľov stanovených v strategických usmerneniach prijať všeobecný rámec na ochranu údajov. Tento nový rámec nadobudol účinnosť v máji 2016.

2. Migrácia, azyl a hranice

Hlavnými cieľmi v tejto oblasti bolo:

 • optimalizovať prínosy legálnej migrácie pre EÚ
 • poskytnúť ochranu tým, ktorí ju potrebujú
 • bojovať proti nelegálnej migrácii, pričom je potrebné zabrániť stratám na životoch migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Európy

Tieto ciele sa musia plniť so zreteľom na zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti.

Legálna migrácia

S cieľom reagovať na výzvu, ktorú predstavuje starnutie obyvateľstva, musí Európa zostať atraktívnou destináciou pre talentovaných ľudí, pričom musí maximalizovať príležitosti, ktoré legálna migrácia prináša. V strategických usmerneniach sa vyzvalo na diskusiu s podnikateľskou komunitou a ostatnými sociálnymi partnermi pri súčasnom prijatí koherentných a účinných pravidiel, ako aj na vykonávanie aktívnych integračných politík zo strany členských štátov.

Azyl

Záväzok EÚ v oblasti medzinárodnej ochrany si vyžaduje silnú európsku azylovú politiku. Jednou z hlavných priorít stanovených v strategických usmerneniach bola transpozícia a vykonávanie spoločného európskeho azylového systému. To v konečnom dôsledku umožní, aby žiadatelia o azyl mali rovnaké procesné záruky a ochranu v každej krajine EÚ.

Európska rada tiež vyzvala na posilnenie úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), ktorý je agentúrou EÚ poverenou zlepšovaním spolupráce a podporovaním členských štátov v azylových veciach.

Nelegálna migrácia

Tento dokumentárny film približuje vznik krízy v roku 2015 a to, ako EÚ hľadala komplexné riešenie. Zameriava sa na deväť krízových mesiacov v roku 2015 prostredníctvom rozprávaní kľúčových osôb z Rady EÚ a Európskej komisie.
© European Union

Pokiaľ ide o otázku nelegálnej migrácie, v strategických usmerneniach sa vyzvalo na opatrenia na riešenie základných príčin tohto javu a na potláčanie migračných tokov. V oboch prípadoch zohráva základnú úlohu spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov. Táto spolupráca v otázkach migrácie sa vymedzuje v globálnom prístupe k migrácii a mobilite, ktorý predstavuje rámec EÚ na dialóg a spoluprácu s krajinami pôvodu, tranzitu a destinácie, ktoré nie sú krajinami EÚ.

Hlavné ciele, ktoré stanovila Európska rada v súvislosti s nelegálnou migráciou:

 • posilniť a rozšíriť regionálne programy ochrany
 • rázne riešiť otázku prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi
 • vypracovať účinnú spoločnú politiku návratu

Hranice a víza

Absencia kontrol na vnútorných hraniciach a zvyšujúci sa počet cestujúcich do EÚ si vyžaduje efektívne a moderné riadenie spoločných vonkajších hraníc EÚ. Európska rada vyzvala na:

 • modernizáciu riadenia hraníc nákladovo efektívnym spôsobom
 • zintenzívnenie operačnej pomoci, ktorú poskytuje agentúra Frontex a nový Európsky systém hraničného dozoru (Eurosur)
 • preskúmanie možnosti zriadenia Európskeho systému pohraničnej stráže
 • modernizáciu spoločnej vízovej politiky

3. Bezpečnosť: boj proti trestnej činnosti a terorizmu

Pokiaľ ide o boj proti terorizmu a závažnej a organizovanej trestnej činnosti, v strategických usmerneniach sa vyzvalo na:

 • mobilizáciu všetkých nástrojov justičnej a policajnej spolupráce
 • posilnenie úlohy Europolu a Eurojustu

Tieto kroky by sa mali podporiť:

 • preskúmaním stratégie vnútornej bezpečnosti
 • rozvojom komplexného prístupu ku kybernetickej bezpečnosti a počítačovej kriminalite
 • predchádzaním radikalizácii a extrémizmu a opatreniami na riešenie fenoménu zahraničných bojovníkov

4. Justičná spolupráca

Európska rada vyzdvihla potrebu skutočného európskeho priestoru spravodlivosti, v ktorom sa rešpektujú rôzne právne systémy a v ktorom sa posilňuje vzájomná dôvera v justičné systémy jednotlivých krajín. Niektorými z hlavných oblastí opatrení sú:

 • podpora konzistentnosti a jednoznačnosti právnych predpisov EÚ
 • zjednodušenie prístupu k spravodlivosti
 • posilnenie práv obvinených a zvýšenie ochrany obetí
 • zlepšenie vzájomného uznávania rozhodnutí a rozsudkov
 • dosiahnutie pokroku v rokovaniach o Európskej prokuratúre
 • uľahčenie cezhraničných činností, operačnej spolupráce a odbornej prípravy

5. Voľný pohyb

Európska rada zopakovala, že je potrebné chrániť práva občanov EÚ na voľný pohyb, pobyt a prácu v iných členských štátoch, pričom je zároveň potrebné bojovať proti prípadnému zneužívaniu alebo podvodným nárokom.