EÚ na Valnom zhromaždení OSN

EÚ v OSN

  • EÚ je od roku 1974 stálym pozorovateľom na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN)
  • má štatút pozorovateľa vo väčšine špecializovaných agentúr OSN
  • je plnoprávnym hlasujúcim členom troch orgánov OSN
  • je jediným neštátnym účastníkom viac ako 50 dohovorov OSN
  • 28 členských štátov EÚ disponuje viac ako jednou osminou hlasov VZ OSN
  • EÚ a jej členské štáty sú spoločne najväčším poskytovateľom finančných príspevkov do systému OSN

EÚ podporuje multilateralizmus so silnou a efektívnou Organizáciou Spojených národov v jeho jadre. Táto podpora vychádza z presvedčenia, že na to, aby bolo medzinárodné spoločenstvo schopné reagovať na globále krízy, výzvy a hrozby, potrebuje účinný multilaterálny systém založený na univerzálnych pravidlách a hodnotách.

EÚ si v priebehu rokov vytvorila pevný vzťah s OSN. Spolupráca prebieha v širokom spektre oblastí zahrnutých pod rôzne orgány OSN. EÚ sa zúčastňuje aj na výročnom Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN).

Účasť na Valnom zhromaždení OSN

Uznesenie prijaté Valným zhromaždením OSN v máji 2011 poskytlo EÚ možnosť vyjadriť sa včas popri iných hlavných skupinách, ak hovorí v mene 28 členských štátov EÚ, a vyzvalo EÚ na aktívnu účasť vo všeobecnej diskusii pri otvorení valného zhromaždenia.

Vonkajší zástupcovia EÚ – predseda Európskej rady, vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európska komisia a delegácia EÚ – tak môžu prezentovať pozície EÚ a jej členských štátov v rámci OSN.

Okrem toho EÚ získala právo na ústne predkladanie návrhov a zmien, čo predstavuje možnosť, ktorou nedisponuje žiadny iný pozorovateľ, ako aj právo odpovedať raz na príhovor o pozíciách EÚ.

Od roku 2011 vystupuje na valnom zhromaždení v mene EÚpredseda Európskej rady.

Priority EÚ na Valnom zhromaždení OSN

Rada EÚ prijíma každý rok priority EÚ v OSN a na Valnom zhromaždení OSN, pričom berie do úvahy program OSN a globálne otázky. Tieto priority usmerňujú prácu EÚ v nadchádzajúcom roku.

Rada prijala 17. júla 2017 priority EÚ v OSN a na 72. Valné zhromaždenie OSN (september 2017 – september 2018). EÚ sa spoločne so svojimi členskými štátmi sústredí na tieto tri priority.

Pevnejšie globálne riadenie

Kľúčovou prioritou EÚ bude podporiť, posilniť a zreformovať OSN a globálny poriadok založený na pravidlách. EÚ sa bude usilovať o jasnosť, transparentnosť, efektívnosť, účinnosť a zodpovednosť ako kľúčové zásady, ktorými sa usmerňuje činnosť OSN. Má to zásadný význam pre obnovu dôvery občanov a členských štátov v systém OSN na predchádzanie krízam a reakciu na ne, ako aj pre presadzovanie globálneho poriadku založeného na pravidlách.

Mier a predchádzanie konfliktom

Pre EÚ je prioritou investovať do predchádzania konfliktom v ranom štádiu a plánovať scenáre na udržiavanie mieru po ukončení konfliktu. Synergie, ktoré existujú medzi globálnou stratégiou EÚ a víziou OSN v oblasti prevencie, sú hlavnou líniou, ktorá musí prechádzať všetkými činnosťami OSN.

EÚ a OSN sú odhodlané posilniť svoje partnerstvo v rámci globálneho boja proti terorizmu a pri ochrane obetí. EÚ tiež víta reformu štruktúry OSN pre boj proti terorizmu, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 15. júna 2017.

EÚ bude podporovať úsilie pod vedením OSN v krajinách aregiónoch, ktoré si vyžadujú stabilné medzinárodné opatrenia, vrátane Sýrie, Blízkeho východu, Líbye, Ukrajiny, Jemenu a afrických krajín.

V oblasti odzbrojenia a nešírenia zbraní bude EÚ naďalej presadzovať všeobecné uplatňovanie a úplné vykonávanie existujúcich mnohostranných zmlúv a režimov v oblasti odzbrojenia, nešírenia a kontroly zbraní.

Trvalý program zmien

Tento rok bude rozhodujúcim rokom pre partnerstvo medzi Európou a Afrikou. Afrika je pre EÚ strategickým partnerom vo všetkých oblastiach politiky a EÚ chce Afriku podporiť pri realizácii celého jej potenciálu.

EÚ bude na základe úzkeho partnerstva EÚ a OSN v oblasti ľudských práv podporovať presadzovanie a ochranu ľudských práv, základných slobôd, právneho štátu a demokracie na celom svete. EÚ bude tiež podporovať koordinačnú úlohu OSN pri presadzovaní koherentnej medzinárodnej reakcie na humanitárne krízy.

Okrem toho EÚ podporuje vykonávanie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a je odhodlaná dosiahnuť 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Pokiaľ ide o migrantov a utečencov, bude EÚ presadzovať rokovania o globálnom pakte OSN v oblasti migrácie, o vytvorení globálneho paktu pre utečencov a o komplexnom rámci pre utečencov s pilotnými krajinami.

Pokiaľ ide o zmenu klímy, pre formovanie svetového poriadku bude kľúčové vykonávanie Parížskej dohody z roku 2015. EÚ podporuje silnú úlohu OSN pri zisťovaní a analýze bezpečnostných rizík spojených so zmenou klímy.