EÚ stimuluje zamestnanosť mladých ľudí prostredníctvom opatrení, ako je napríklad poskytovanie pomoci mladým ľuďom vo veku do 25 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať alebo si hľadajú stáž či pracovné miesto.

Nezamestnanosť mladých ľudí v rámci EÚ-28: fakty a čísla, apríl 2017

 • vo februári 2017 bolo v EÚ nezamestnaných 3,9 miliónov mladých ľudí (vo veku do 25 rokov)
 • nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ sa v porovnaní s februárom 2016 znížila o 475 000
 • vo februári 2017 bola miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ 17,3 % v porovnaní s 19,3 % vo februári 2016
 • rozdiely v miere nezamestnanosti mladých ľudí medzi jednotlivými krajinami EÚ sú veľké: 6,6 % v Nemecku a takmer 45,2 % v Grécku, 41,5 % v Španielsku a 35,2 % v Taliansku

Zdroj: údaje Eurostatu

Štyri opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí

 • systémy záruky pre mladých ľudí: pomoc pre mladých ľudí vo veku do 25 rokov, aby dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov po ukončení školskej dochádzky alebo po strate zamestnania
 • iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí : finančné prostriedky EÚ na podporu mladých ľudí v regiónoch, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 25 %
 • kvalitné stáže a učňovská príprava: uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania
 • mobilita pracovnej sily: pomoc pre mladých Európanov pri hľadaní práce, stáže alebo odbornej prípravy v inej krajine EÚ

Európska rada rieši nezamestnanosť mladých ľudí

Európska rada na svojom zasadnutí 27. – 28. júna 2013 podnikla razantné kroky na riešenie naliehavého problému nezamestnanosti mladých ľudí. Jej rozhodnutia zahŕňali:

 • urýchlenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a presunutie ťažiska financovania na začiatočnú fázu
 • urýchlenie vykonávania záruky pre mladých ľudí
 • zvýšená mobilita mladých ľudí a väčšie zapojenie sociálnych partnerov

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Vedúci predstavitelia EÚ sa dohodli, že na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí vyčlenia 6 miliárd EUR v rokoch 2014 a 2015, a nie počas pôvodne plánovaného obdobia 2014 – 2020.

Okrem toho sa dohodli, že nevyčerpané finančné prostriedky EÚ sa využijú v prvom rade na podporu zamestnanosti, a to najmä zamestnanosti mladých ľudí, ale aj na podporu oblastí rastu, ako sú inovácia a výskum.

Pomoc pre mladých ľudí pri hľadaní práce za hranicami

Vedúci predstavitelia sa dohodli na posilnení existujúcich iniciatív, ako sú napríklad „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ a „Erasmus +“, ktorý taktiež podporuje cezhraničnú odbornú prípravu.

EURES

EURES v súčasnosti poskytuje prístup k viac než 1,4 miliónu voľných pracovných miest, 300 000 pracovných životopisov a takmer 9 000 registrovaných zamestnávateľov v celej EÚ.

Okrem toho sa členské štáty nabádajú, aby časť prostriedkov vyčlenených z Európskeho sociálneho fondu využili na podporu programov cezhraničnej mobility.

Učňovská príprava

Vysokí predstavitelia EÚ sa dohodli na ustanovení rámca kvality pre stáže. Zámerom je prepojiť súkromný sektor, sociálnych partnerov a podniky s cieľom vytvoriť vysokokvalitnú učňovskú prípravu.