Učňovská príprava a stáže

Kvalitná učňovská príprava a stáže môžu byť účinnými nástrojmi na zjednodušenie prechodu zo školy do zamestnania a umožnia mladým ľuďom získať zručnosti, ktoré budú potrebovať na pracovnom trhu.

Európske združenie učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy, ktoré vzniklo v júli 2013, si kladie za cieľ zlepšiť kvalitu a dostupnosť učňovskej prípravy v celej EÚ a dosiahnuť pozitívne vnímanie učňovského vzdelávania.

Združenie spája verejné orgány, obchodných a sociálnych partnerov, predstaviteľov mladých ľudí a iných kľúčových aktérov s cieľom koordinovať a vykonávať rôzne iniciatívy zamerané na úspešný priebeh učňovskej prípravy.

Rada na vznik združenia zareagovala v októbri 2013 prijatím vyhlásenia Rady o Európskom združení učňovskej prípravy, v ktorom uznáva, že kvalitná učňovská príprava predstavuje účinný nástroj pre uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania.

Lepšie stáže

Rada v marci 2014 prijala odporúčanie o rámci kvality pre stáže, ktorého cieľom je umožniť stážistom získať kvalitné pracovné skúsenosti v bezpečných a spravodlivých podmienkach, a tak zlepšiť ich vyhliadky na dobré zamestnanie.

V odporúčaní sa uvádza spoločný súbor usmernení, ktorými sa zvýši transparentnosť a zlepší kvalita stáží. Členské štáty by mali do praxe zaviesť tieto zásady:

  • stáže by mali byť založené na písomnej dohode,
  • lepší vzdelávací obsah a dodržiavanie práv a pracovných podmienok stážistov,
  • primeraná dĺžka stáží a ich riadne uznávanie,
  • väčšia cezhraničná mobilita stážistov v rámci EÚ.

Ďalšie kroky

Členské štáty sa nabádajú, aby zohľadnili zásady uvedené vo vyhlásení Rady o učňovskej príprave s cieľom zabezpečiť účinnosť a atraktívnosť programov učňovskej prípravy.

Reformu učňovskej prípravy možno začleniť do plánov vykonávania záruky pre mladých ľudí. V prípade potreby môžu členské štáty využiť financovanie EÚ a dostupné technické znalosti, aby zlepšili svoje systémy odborného vzdelávania a prípravy.

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali potrebné opatrenia, a čo najskôr začali uplatňovať rámec kvality pre stáže. Nabádajú sa tiež, aby na zvýšenie počtu a kvality stáží využili Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja a iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.