Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

O čo ide?

Európska rada vo februári 2013 súhlasila s vytvorením iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, aby posilnila finančnú podporu v rámci existujúcich fondov EÚ.

Táto iniciatíva sa sústredí na regióny s mimoriadne vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí a na mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Ako to funguje?

V rámci iniciatívy sa poskytne finančná podpora na vykonávanie opatrení zameraných na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako je napríklad záruka pre mladých ľudí.

Regióny, ktoré sa môžu uchádzať o financovanie:

  • regióny, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov v roku 2012 prekročila 25 %, a
  • regióny, v ktorých bola miera nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2012 vyššia ako 20 %, pokiaľ vnútroštátna miera nezamestnanosti mladých ľudí bola v tom istom roku vyššia ako 30 %

Členské štáty s oprávnenými regiónmi predložili svoje plány implementácie záruky pre mladých ľudí.

Zároveň pripravujú a predkladajú časti národných operačných programov, ktoré sa týkajú mladých ľudí a ktorými sa vykonáva politika súdržnosti v období rokov 2014 – 2020, pričom budú základom finančnej podpory EÚ z Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí pre implementáciu záruky pre mladých ľudí.

Vedúci predstavitelia EÚ sa rozhodli urýchliť vykonávanie

Európska rada rozhodla, že v záujme dosiahnutia maximálneho efektu sa financovanie nerozloží na celé sedemročné obdobie viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020, ale namiesto toho sa ťažisko financovania presunie na prvé dva roky.

Výsledkom bude, že v rokoch 2014 – 2015 sa vynaloží viac ako 6 miliárd EUR.

Rozpočet

Rozpočet pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí predstavuje 6,4 miliardy EUR. Polovica tejto sumy bude pochádzať z osobitného rozpočtového riadku pre zamestnanosť mladých ľudí, ktorý si nevyžaduje spolufinancovanie na vnútroštátnej úrovni. Druhá polovica pochádza z Európskeho sociálneho fondu a členské štáty ju musia doplniť vlastnými finančnými príspevkami.

Rada zlepšuje podmienky financovania

V apríli 2015 sa Rada dohodla na zvýšení zálohových platieb v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Namiesto približne 67 miliónov EUR by členské štáty dostali v roku 2015 okolo 1 miliardy vo forme zálohových platieb. Pomôže im to rýchlo zaviesť opatrenia zamerané na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Zvýšenie zálohových platieb by sa dosiahlo zvýšením miery zálohových platieb z rozpočtu iniciatívy – zo súčasnej úrovne 1 %na 30 %.

Toto rozhodnutie je odozvou na ťažkosti členských štátov pri financovaní zálohových platieb, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby mohli príjemcovia začať s realizáciou projektov, ktoré pomáhajú mladým ľuďom nájsť si prácu.

Komisia vydala v októbri 2016 správu o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V správe sa uvádzajú zistenia o doterajšom pokroku, z ktorých vyplýva, že výsledky mladých ľudí na pracovnom trhu v EÚ celkovo prekonali očakávania, pričom v porovnaní s rokom 2013 bolo v EÚ nezamestnaných o 1,4 milióna menej mladých ľudí.

Rada v decembri 2016 prijala závery o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, v ktorých uvítala správu Komisie. V záveroch z decembrového zasadnutia Európskej rady lídri uvítali zvýšenú podporu pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.