Záruka pre mladých ľudí

O čo ide?

Cieľom systému záruky pre mladých ľudí je zabezpečiť hladký prechod zo školy do práce, podporovať integráciu na trh práce a zaistiť, aby sa na žiadneho mladého človeka nezabudlo.

V rámci tohto systému by sa malo zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku:

  • zamestnania
  • ďalšieho vzdelávania
  • učňovskej prípravy alebo
  • stáže

do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania.

Rada prijala odporúčanie o zavedení záruky pre mladých ľudí v apríli 2013.

Ako to funguje?

Každý členský štát by mal zriadiť a vykonávať systém záruky pre mladých ľudí, do ktorého sa aktívne zapoja zamestnávatelia, služby zamestnanosti, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj služby na podporu mládeže.

Týmto systémom by sa malo zabezpečiť, aby mladí ľudia mali plný prístup k informáciám o dostupných službách a podpore.

Financovanie

Systém budú financovať členské štáty EÚ s podporou EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Ďalšie kroky

Európska rada odporučila, aby členské štáty začali realizovať svoje systémy záruky pre mladých ľudí čo najskôr a aby zabezpečili, že sa náležite integrujú do programov EÚ spolufinancovaných z rozpočtu EÚ.

Všetky členské štáty už vypracovali svoje plány vykonávania záruky pre mladých ľudí.

V týchto plánoch sa uvádza, ako sa systém záruky pre mladých ľudí bude realizovať na vnútroštátnej úrovni, a tiež úloha verejných orgánov a iných organizácií, spôsob financovania, ako prebehne monitorovanie dosiahnutého pokroku a harmonogram.

Výbor pre zamestnanosť, ktorý je poradným výborom ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku zasadajúcich v Rade, monitoruje vykonávanie záruky pre mladých ľudí a posudzuje jej vplyv.

Výbor vo svojom stanovisku, ktoré Rada EPSCO schválila v júni 2015, konštatoval, že pri vykonávaní tejto iniciatívy sa dosiahol „značný pokrok“. Určil viacero kľúčových výziev pre krajiny EÚ, okrem iného:

  • lepšie zameranie na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (NEET),
  • posilnenie verejných služieb v oblasti zamestnanosti a
  • reforma vzdelávacích systémov

Výbor pre zamestnanosť taktiež prispieva k vykonávaniu záruky pre mladých ľudí tým, že uskutočňuje preskúmavanie vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa mladých ľudí, ktoré sa prijali v rámci európskeho semestra.

Posúdenie prebiehajúcej realizácie

Ministri EÚ na zasadnutí v júni 2015 rokovali aj o správe Dvora audítorov, v ktorej sa hodnotila realizácia záruky pre mladých ľudí. V správe sa identifikovali tri potenciálne riziká:

  • primeranosť celkového financovania
  • problém pri stanovení toho, čo sa považuje za kvalitnú ponuku, a to najmä ak sa zohľadní rôznorodosť trhu práce v jednotlivých krajinách EÚ
  • chýbajúci komplexný monitorovací systém

Ministri na zasadnutí Rady EPSCO v marci 2016 schválili najnovšie kľúčové posolstvá Výboru pre zamestnanosť. Výbor zdôraznil, že členské štáty prejavili pevné odhodlanie vykonávať túto záruku. Taktiež vzal na vedomie pozitívne výsledky realizovaných opatrení.

Kľúčové posolstvá EMCO poskytujú vstupné údaje pre správu Komisie o vykonávaní záruky pre mladých ľudí a o fungovaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Komisia vydala v októbri 2016 správu o vykonávaní záruky pre mladých ľudí. V správe sa uvádzajú zistenia o doterajšom pokroku, z ktorých vyplýva, že výsledky mladých ľudí na pracovnom trhu v EÚ celkovo prekonali očakávania, pričom v porovnaní s rokom 2013 bolo v EÚ nezamestnaných o 1,4 milióna menej mladých ľudí.

Rada v decembri 2016 prijala závery o vykonávaní záruky pre mladých ľudí, v ktorých uvítala správu Komisie.

Európska rada v decembri 2016 vyzvala, aby sa pokračovalo v uplatňovaní záruky pre mladých ľudí.