Neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád Brusel 12. februára 2015 - Vyhlásenie členov Európskej rady

Európska rada
 • 12. 2. 2015
 • 21:30
 • Vyhlásenia a vyjadrenia
 • 56/15
 • Spravodlivosť
 • Vnútorné veci
12. 2. 2015

Európania reagovali na nedávne teroristické útoky v Paríži s hlbokým zármutkom a veľkou súdržnosťou. Tieto útoky boli namierené voči základným hodnotám a ľudským právam, ako sú solidarita, sloboda vrátane slobody prejavu, pluralizmus, demokracia, tolerancia a ľudská dôstojnosť, ktoré tvoria základ Európskej únie. Všetci občania bez ohľadu na svoje názory alebo vierovyznanie majú právo na život bez strachu. Zaistíme naše spoločné hodnoty a všetkých ochránime pred etnicky alebo nábožensky motivovaným násilím a rasizmom.

Znamená to tiež, že musíme bojovať proti nepriateľom našich hodnôt. Budeme naďalej posilňovať opatrenia namierené proti teroristickým hrozbám, pri ktorých sa budú v plnej miere dodržiavať ľudské práva a zásady právneho štátu. Dohodli sme sa dnes na nasledujúcich krokoch, ktorými sa bude riadiť práca v nadchádzajúcich mesiacoch:

1. Zaistenie bezpečnosti občanov

Je bezodkladne nevyhnutné zaistiť bezpečnosť občanov. Musíme lepšie vykonávať a ďalej rozvíjať nástroje, ktoré máme k dispozícii, zamerané predovšetkým na odhaľovanie a narúšanie cestovania súvisiaceho s terorizmom, najmä pokiaľ ide o zahraničných teroristických bojovníkov. Žiadame, aby:

 • zákonodarcovia EÚ urýchlene prijali silnú a účinnú smernicu o európskom systéme záznamov o cestujúcich so spoľahlivými zárukami v oblasti ochrany údajov;
 • sa v plnej miere využíval existujúci schengenský rámec na posilnenie a modernizáciu kontroly vonkajších hraníc: dohodli sme sa, že sa bezodkladne pristúpi k vykonávaniu systematických a koordinovaných kontrol osôb, ktoré majú právo voľného pohybu, za pomoci databáz relevantných pre boj proti terorizmu a na základe spoločných ukazovateľov rizík; Komisia by mala na tento účel urýchlene vydať operatívne usmernenia; v prípade potreby zabezpečiť stále kontroly zvážime tiež cielenú zmenu Kódexu schengenských hraníc na základe návrhu Komisie;
 • orgány presadzovania práva a justičné orgány zintenzívnili výmenu informácií a operačnú spoluprácu, a to aj prostredníctvom Europolu a Eurojustu;
 • všetky príslušné orgány zvýšili spoluprácu v oblasti boja proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami, okrem iného rýchlym prispôsobením príslušných právnych predpisov;
 • bezpečnostné sily členských štátov prehĺbili svoju spoluprácu;
 • členské štáty urýchlene zaviedli posilnené pravidlá na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a aby všetky príslušné orgány zintenzívnili svoju činnosť v oblasti sledovania finančných tokov a účinného zmrazovania aktív používaných na financovanie terorizmu;
 • so zreteľom na dôležitosť kybernetickej bezpečnosti rýchlo napredovala práca na prijatí smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti.

2. Predchádzanie radikalizácii a ochrana hodnôt

Predchádzanie radikalizácii je kľúčovým prvkom boja proti terorizmu. V rámci komplexného prístupu k riešeniu tohto javu je potrebné spojiť rôzne nástroje. Žiadame, aby:

 • sa v súlade s ústavami jednotlivých štátov prijali primerané opatrenia zamerané na zisťovanie a odstraňovanie internetového obsahu, ktorým sa propaguje terorizmus alebo extrémizmus, a to aj prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi orgánmi verejnej moci a súkromným sektorom na úrovni EÚ, pričom sa aj v spolupráci s Europolom vytvoria spôsobilosti týkajúce sa nahlasovania takéhoto internetového obsahu;
 • sa rozvíjali komunikačné stratégie zamerané na presadzovanie tolerancie, nediskriminácie, základných slobôd a solidarity v celej EÚ, okrem iného posilňovaním dialógu medzi náboženstvami a rôznymi komunitami, a aby sa rozvíjala argumentácia vyvracajúca teroristické ideológie, okrem iného prostredníctvom výpovedí obetí;
 • sa rozvíjali iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, pracovných príležitostí, sociálnej integrácie a rehabilitácie v kontexte súdnictva zamerané na riešenie faktorov prispievajúcich k radikalizácii, a to aj vo väzniciach.

3. Spolupráca s našimi medzinárodnými partnermi

Vonkajšie vzťahy EÚ musia prispievať aj k boju proti teroristickej hrozbe, ktorá narastá v určitých častiach susedstva EÚ, najmä v Sýrii a Líbyi. Potrebujeme:

 • riešiť krízy a konflikty, najmä v krajinách južného susedstva, a to strategickým prehodnotením nášho prístupu;
 • prehĺbiť spoluprácu s tretími krajinami o bezpečnostných otázkach a o boji proti terorizmu, najmä na Blízkom východe a v severnej Afrike a v regióne Sahel, ale aj na západnom Balkáne, okrem iného prostredníctvom nových partnerských projektov zameraných na budovanie kapacít (napr. kontrola hraníc) a prostredníctvom lepšie cielenej pomoci EÚ;
 • neustálu a koordinovanú medzinárodnú spoluprácu s OSN a Globálnym fórom pre boj proti terorizmu, ako aj spoluprácu v rámci príslušných regionálnych iniciatív;
 • dialóg medzi kultúrami a civilizáciami zameraný na spoločné presadzovanie základných slobôd.

V uplynulých týždňoch Rada zintenzívnila svoju prácu v oblasti boja proti terorizmu. Európska únia ju urýchlene rozvinie ďalej, pričom sa do nej v plnej miere zapojí aj vysoká predstaviteľka, koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu a členské štáty. V apríli predloží Komisia návrh komplexného európskeho programu v oblasti bezpečnosti. Do júnového zasadnutia Európskej rady podá Rada správu o podrobnom vykonávaní týchto usmernení.