Mimoriadne zasadnutie Európskej rady 23. apríla 2015 – vyhlásenie

Európska rada
  • 23. 4. 2015
  • 22:15
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 204/15
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
23. 4. 2015

1. Situácia v Stredozemí je tragická. Európska únia zmobilizuje všetky svoje sily, aby predišla ďalším stratám životov na mori a aby vyriešila základné príčiny núdzovej humanitárnej situácie, ktorej čelíme, a to v spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu. Našou bezprostrednou prioritou je zabrániť umieraniu ďalších ľudí na mori.

2. Rozhodli sme sa preto posilniť svoju prítomnosť na mori, bojovať proti prevádzačom, predchádzať nelegálnym migračným tokom a zvýšiť vnútornú solidaritu a zodpovednosť. Vzhľadom na to, že nestabilita v Líbyi je ideálnym prostredím pre trestnú činnosť prevádzačov, budeme aktívne podporovať všetko úsilie pod vedením OSN, ktoré je zamerané na opätovné nastolenie štátnej moci v tejto krajine. Taktiež zintenzívnime snahy o riešenie konfliktu a nestability, čiže kľúčových hnacích faktorov migrácie, a to aj v Sýrii.

3. Dnes sa zaväzujeme:

Posilniť svoju prítomnosť na mori

a) urýchlene posilniť operácie EÚ Triton a Poseidon tak, že v rokoch 2015 a 2016 minimálne strojnásobíme finančné zdroje na tieto účely a posilníme kapacity, čím sa umožní rozšírenie pátracích a záchranných možností v rámci mandátu agentúry FRONTEX. Vítame záväzky, ktoré členské štáty už prijali a ktoré umožnia dosiahnuť tento cieľ v nadchádzajúcich týždňoch;

Bojovať proti prevádzačom v súlade s medzinárodným právom

b) rozkladať prevádzačské siete, postaviť páchateľov pred súd a zabaviť ich majetok, a to prostredníctvom urýchlených opatrení orgánov členských štátov v spolupráci s úradom EUROPOL, agentúrou FRONTEX, Európskym podporným úradom pre azyl (EASO) a agentúrou EUROJUST, ako aj posilnením spravodajskej a policajnej spolupráce s tretími krajinami;

c) vynakladať systematické úsilie o identifikáciu, zaistenie a likvidáciu plavidiel predtým, ako ich použijú prevádzači;

d) vysoká predstaviteľka sa zároveň vyzýva, aby bezodkladne začala s prípravami možnej operácie SBOP na tento účel;

e) využívať možnosti úradu EUROPOL na odhaľovanie internetového obsahu, ktorý používajú prevádzači na účely zlákania migrantov a utečencov, a na vyžadovanie jeho odstránenia v súlade s ústavnými poriadkami dotknutých štátov;

Predchádzať nelegálnym migračným tokom

f) zvýšiť podporu okrem iných pre Tunisko, Egypt, Sudán, Mali a Niger na monitorovanie a kontrolu pozemných hraníc a ciest, budujúc pritom na prebiehajúcich operáciách SBOP v regióne, ako aj na rámcoch regionálnej spolupráce (rabatský proces a chartúmsky proces); zintenzívniť dialóg s Africkou úniou na všetkých úrovniach o všetkých týchto otázkach;

g) posilniť našu politickú spoluprácu s africkými partnermi na všetkých úrovniach s cieľom riešiť príčiny nelegálnej migrácie a bojovať proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi. EÚ sa bude týmto otázkam venovať spolu s Africkou úniou a kľúčovými dotknutými krajinami, ktorým navrhne usporiadanie samitu na Malte v nadchádzajúcich mesiacoch;

h) zintenzívniť spoluprácu s Tureckom s ohľadom na situáciu v Sýrii a Iraku;

i) nasadiť do kľúčových krajín európskych styčných úradníkov pre migráciu na účely zhromažďovania informácií o migračných tokoch, koordinácie s vnútroštátnymi styčnými úradníkmi a priamej spolupráce s miestnymi orgánmi;

j) pracovať s regionálnymi partnermi na budovaní kapacít v oblasti riadenia morských hraníc a pátracích a záchranných operácií;

k) spustiť regionálne programy rozvoja a ochrany pre severnú Afriku a Africký roh;

l) vyzvať Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby v úzkej spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu zmobilizovali všetky nástroje na podporu readmisie neoprávnených ekonomických migrantov do krajín pôvodu a tranzitu, a to aj prostredníctvom rozvojovej spolupráce a vykonávania readmisných dohôd EÚ a členských štátov s tretími štátmi;

m) zaviesť v koordinácii s agentúrou FRONTEX nový program pre urýchlený návrat nelegálnych migrantov z členských štátov v prvej línii, rešpektujúc pritom právo žiadať o azyl;

Posilniť vnútornú solidaritu a zodpovednosť

n) dosiahnuť urýchlenú a úplnú transpozíciu a efektívne vykonávanie spoločného európskeho azylového systému zo strany všetkých zúčastnených členských štátov, čím sa zabezpečia spoločné európske normy v rámci existujúcich právnych predpisov;

o) zvýšiť núdzovú pomoc členským štátom v prvej línii a zvážiť možnosti núdzového premiestnenia medzi všetkými členskými štátmi na dobrovoľnom základe;

p) nasadiť v členských štátoch v prvej línii tímy EASO na účely spoločného spracúvania žiadostí o azyl vrátane evidencie a snímania odtlačkov prstov;

q) vytvoriť prvý dobrovoľný pilotný projekt v oblasti presídlenia v celej EÚ, v rámci ktorého sa ponúknu miesta pre osoby, ktoré sú oprávnené na ochranu.

4. Inštitúcie EÚ a členské štáty začnú okamžite pracovať na plnom vykonávaní týchto usmernení. Predsedníctvo a Komisia predložia na budúci týždeň plán s pracovným programom do júna.

5. Európska rada očakáva oznámenie Komisie o európskom programe pre migráciu, ktoré by malo prispieť k zaujatiu systematickejšieho a geograficky komplexnejšieho prístupu k migrácii. Európska rada bude situáciu naďalej sledovať a bude podrobne monitorovať vykonávanie týchto usmernení. Rada a Komisia predložia Európskej rade správu v júni.