Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
 • 12. 10. 2015
 • 13:30
 • Tlačová správa
 • 721/15
 • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
 • Bezpečnosť a obrana
 1. Nič nenaznačuje, že by sa konflikt v Sýrii a utrpenie sýrskeho ľudu mali zmierniť. Rozsah tejto tragédie, v ktorej zahynulo 250 000 mužov, žien a detí, 7,6 miliónov ľudí bolo vysídlených v rámci krajiny a viac ako 4 milióny utiekli do susedných a iných krajín, predstavuje v súčasnosti najväčšiu svetovú humanitárnu katastrofu, ktorá nie je porovnateľná so žiadnou udalosťou v nedávnej histórii. EÚ, ktorá je najväčším darcom, preukázala ochotu a odhodlanie urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila jej humanitárne dôsledky. Vzhľadom na prehlbovanie krízy je čoraz naliehavejšie nájsť trvalé riešenie, ktoré tento konflikt ukončí. Jedine politický proces pod vedením Sýrie, ktorý povedie k mierovému a inkluzívnemu prechodu na základe zásad Ženevského komuniké z 30. júna 2012 prinavráti Sýrii stabilitu, umožní mier a zmierenie a vytvorí prostredie potrebné pre účinné snahy v oblasti boja proti terorizmu a zachová zvrchovanosť, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Sýrie. V Sýrii nemožno dosiahnuť trvalý mier, kým je pri moci súčasné vedenie a kým sa nevyriešia legitímne sťažnosti a túžby všetkých zložiek sýrskej spoločnosti.

 2. Cieľom EÚ je ukončiť konflikt a umožniť sýrskemu ľudu žiť v mieri vo svojej vlastnej krajine. Medzinárodné spoločenstvo sa musí zjednotiť na dvoch navzájom sa dopĺňajúcich a prepojených líniách – na politickej línii, ktorej cieľom je ukončiť občiansku vojnu riešením všetkých základných príčin konfliktu a vytvoriť inkluzívny proces politického prechodu, ktorý obnoví mier v krajine – a na bezpečnostnej línii zameranej na boj proti regionálnej a globálnej hrozbe, ktorú predstavuje Dá’iš.

 3. EÚ opakuje, že v plnej miere podporuje úsilie pod vedením OSN a prácu osobitného vyslanca OSN Staffana de Misturu zameranú na vybudovanie tejto politickej línie. EÚ zdôrazňuje potrebu urýchliť prácu celého medzinárodného spoločenstva na politickej línii v rámci procesu pod vedením OSN. EÚ už aktívne prispieva k iniciatívam OSN vrátane návrhu osobitného vyslanca OSN na vytvorenie pracovných skupín v rámci Sýrie a zintenzívni svoju diplomatickú činnosť na podporu úsilia OSN.

 4. Vyzývame všetky sýrske strany, aby jasným a konkrétnym spôsobom preukázali odhodlanie zapojiť sa do procesu pod vedením OSN a aktívne sa zúčastňovali na pracovných skupinách. EÚ zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby sa umiernená politická opozícia a pridružené ozbrojené skupiny zjednotili v rámci spoločného prístupu s cieľom ponúknuť sýrskemu ľudu alternatívu. Toto úsilie musí byť inkluzívne a zahŕňať aj ženy a občiansku spoločnosť. EÚ bude aj naďalej podporovať umiernenú opozíciu vrátane Sýrskej národnej koalície a pripomína, že táto koalícia je nevyhnutným prvkom v boji proti extrémizmu a zohráva kľúčovú úlohu v procese politického prechodu.

 5. EÚ sa bude aj naďalej aktívne a účinne celou svojou politickou váhou zasadzovať za medzinárodné úsilie pod vedením OSN o nájdenie politického riešenia konfliktu a vyzýva regionálnych a medzinárodných partnerov, aby konali rovnako. Naliehavo vyzývame všetkých, ktorí majú vplyv na zúčastnené strany konfliktu, a to aj na sýrsky režim, aby tento vplyv využili na to, aby nabádali na konštruktívny príspevok k procesu vedúcemu k politickému prechodu a k ukončeniu násilností. EÚ sa bude aktívne angažovať s kľúčovými aktérmi, akými sú Saudská Arábia, Turecko, Irán, Irak, a s medzinárodnými partnermi v rámci OSN s cieľom vytvoriť podmienky pre mierový a inkluzívny prechod. V tejto súvislosti Rada pripomína svoje rozhodnutie poveriť VP/PK, aby preskúmala, ako by EÚ mohla aktívne presadzovať konštruktívnejšiu regionálnu spoluprácu.

 6. Ochrana civilného obyvateľstva v Sýrii musí byť pre medzinárodné spoločenstvo prioritou . EÚ odsudzuje zbytočné, neprimerané a nerozlišujúce útoky, ktorých sa sýrsky režim naďalej dopúšťa voči svojim vlastným ľuďom. Assadov režim nesie najväčšiu zodpovednosť za smrť 250 000 obetí konfliktu a za milióny vysídlených osôb. EÚ pripomína, že medzinárodné humanitárne právo sa vzťahuje na všetky strany a že ľudské práva treba v plnej miere dodržiavať. Vyzývame všetky strany, aby zastavili všetky formy nerozlišujúceho ostreľovania a bombardovania civilných oblastí a objektov, ako sú nemocnice a školy, a vyzývame najmä sýrsky režim, aby zastavil všetko letecké bombardovanie vrátane používania barelových bômb v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2139 a použitie chemických zbraní v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2209. Systematické útoky režimu na civilné obyvateľstvo viedli k hromadným vysídleniam a podnietili nábor do teroristických skupín v Sýrii a ich rozmach. To si vyžaduje naliehavú pozornosť a reakciu.

  EÚ zintenzívni svoje úsilie zamerané na rozšírenie uplatňovania rezolúcií BR OSN č. 2139, 2165 a 2191 s cieľom poskytovať pomoc bez ohľadu na hranice a línie konfliktu s cieľom pomôcť tým Sýrčanom, ktorí pomoc najzúfalejšie potrebujú.

 7. EÚ dôrazne odsudzuje nerozlišujúce útoky, zverstvá, zabíjanie, sexuálne násilie súvisiace s konfliktom, porušovanie ľudských práv a závažné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, ktorého sa dopúšťa Dá’iš a iné teroristické skupiny voči všetkému civilnému obyvateľstvu, a to aj voči kresťanom a iným náboženským a etnickým skupinám. EÚ podporuje medzinárodné úsilie a iniciatívy na riešenie týchto otázok. EÚ odsudzuje úmyselné ničenie kultúrneho dedičstva v Sýrii a Iraku zo strany Dá’iš, ktoré podľa medzinárodného práva predstavuje vojnový zločin.

 8. Osoby zodpovedné za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v Sýrii musia za svoje činy niesť zodpovednosť. EÚ vyjadruje hlboké znepokojenie nad zisteniami nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýriu. Veľké znepokojenie vyvolávajú aj tvrdenia o mučení a popravách, ktoré vychádzajú z dôkazov predložených v správe Cézar. EÚ opäť vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby postúpila situáciu v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu.

 9. EÚ podporuje úsilie globálnej koalície na boj proti Dá’iš v Sýrii a Iraku. V dôsledku svojich politík a konania nemôže byť Assadov režim partnerom v boji proti Dá’iš. Akcie proti Dá’iš sa musia úzko koordinovať medzi všetkými partnermi a musia sa jasne zameriavať na Dá’iš, Džabhát al-Núsra a ďalšie teroristické skupiny, ktoré označila OSN.

 10. Nedávne ruské vojenské útoky proti iným cieľom, ako je Dá’iš a iné teroristické skupiny označené OSN, ako aj útoky na umiernenú opozíciu, vyvolávajú hlboké znepokojenie a musia okamžite prestať. Rovnako musí prestať aj narúšanie zvrchovaného vzdušného priestoru susedných krajín zo strany Ruska.

  Hrozí, že vojenská eskalácia konflikt predĺži, čo oslabí politický proces, zhorší humanitárnu situáciu a zintenzívni radikalizáciu. Naším cieľom by malo byť zmiernenie konfliktu. EÚ vyzýva Rusko, aby svoje úsilie zameralo na spoločný cieľ, ktorým je dosiahnutie politického riešenia konfliktu. V tejto súvislosti naliehavo vyzýva Rusko, aby sa zasadzovalo za znižovanie násilia a vykonávanie opatrení na budovanie dôvery zo strany sýrskeho režimu v súlade s ustanoveniami rezolúcie BR OSN č. 2139.

 11. EÚ zintenzívni úsilie v oblasti humanitárnej diplomacie a bude hľadať spôsoby, ako zlepšiť prístup a ochranu a ako presadzovať humanitárne zásady a miestny konsenzus o usmerneniach pre poskytovanie pomoci.

 12. EÚ významne zvýšila svoje finančné úsilie na podporu tých, ktorí utiekli pred konfliktom v rámci Sýrie i mimo nej, pričom prijala nové záväzky v oblasti humanitárnej pomoci a dlhodobejšej práce na podporu odolnosti utečencov v susedných krajinách. EÚ a jej členské štáty už poskytli 4 miliardy EUR na núdzovú pomoc a pomoc pri obnove pre ľudí zasiahnutých konfliktom na území Sýrie a pre utečencov a hostiteľské komunity v susedných krajinách. EÚ a jej členské štáty budú naďalej poskytovať humanitárnu pomoc prostredníctvom OSN, Medzinárodného výboru Červeného kríža a medzinárodných MVO. EÚ zároveň zvýši svoju pomoc v oblasti dlhodobejšieho rozvoja a stabilizácie pre týchto a iných partnerov, a to aj prostredníctvom Regionálneho trustového fondu EÚ, nedávno zriadeného v reakcii na sýrsku krízu („Fond Madad“), ktorý má teraz k dispozícii viac ako 500 miliónov EUR z EÚ, ktoré doplnia príspevky členských štátov EÚ a ďalších krajín v rovnakej výške. EÚ vyzýva ostatné krajiny, aby udržali a zvýšili svoje vlastné príspevky v reakcii na krízu v Sýrii. Rada sa konkrétne dohodla na potrebe zvýšiť úroveň spolupráce a partnerstva s Libanonom, Jordánskom a Tureckom s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k prístrešiu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a živobytiu pre utečencov a ich hostiteľské komunity s ďalšou podporou a pomocou zo strany EÚ.