Podpísanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Kosovom

Rada EÚ
  • 27. 10. 2015
  • 14:00
  • Tlačová správa
  • 762/15
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
27. 10. 2015
Kontakty pre tlač

Maja Kocijančič
Hovorkyňa ESVČ
+32 22986570
+32 498984425

Dnes bola v Štrasburgu podpísaná dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Kosovom. Za EÚ dohodu podpísali Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, zo strany Kosova dohodu podpísali predseda vlády Isa Mustafa a minister pre európsku integráciu a hlavný vyjednávač Bekim Çollaku.

„Touto dohodou sa otvára nová fáza vo vzťahoch EÚ a Kosova. Predstavuje významný príspevok k stabilite a prosperite Kosova a regiónu ako celku. S radosťou očakávam nadobudnutie jej platnosti“, povedala vysoká predstaviteľka Mogheriniová pri príležitosti jej podpísania.

„Táto dohoda predstavuje míľnik vo vzťahoch EÚ a Kosova. Pomôže Kosovu pri realizácii veľmi potrebných reforiem a umožní vytvorenie obchodných a investičných príležitostí. Kosovo vďaka nej vykročí na cestu udržateľného hospodárskeho rastu, pričom dohoda môže viesť k vytvoreniu veľmi potrebných pracovných miest pre občanov, hlavne pre mladých ľudí“, doplnil komisár Hahn.

O dohode sa rokovalo od októbra 2013 do mája 2014, parafovaná bola v júli 2014 a Rada EÚ sa na jej podpísaní dohodla 22. októbra 2015. Očakáva sa, že dohoda nadobudne platnosť v prvej polovici budúceho roka potom, ako Európsky parlament udelí súhlas.

V okamihu, keď dohoda nadobudne platnosť, vznikne zmluvný vzťah, ktorý znamená vzájomné práva a povinnosti a týka sa širokej škály odvetví. Dohoda sa zameriava na kľúčové demokratické zásady a hlavné prvky, na ktorých sa zakladá jednotný trh EÚ. Dohodou sa vytvorí priestor umožňujúci voľné obchodovanie a uplatňovanie európskych noriem aj v iných oblastiach, ako sú hospodárska súťaž, štátna pomoc a duševné vlastníctvo. Pomôže sa ňou aj pri realizácii reforiem, prostredníctvom ktorých má Kosovo dosiahnuť prijatie európskych noriem. Ďalšie ustanovenia sa týkajú politického dialógu, spolupráce v širokom spektre odvetví od vzdelávania a zamestnanosti až po energetiku, životné prostredie a spravodlivosť a vnútorné veci. 

Európska únia bude aj naďalej podporovať napredovanie Kosova na jeho európskej ceste prostredníctvom procesu stabilizácie a pridruženia, politikou EÚ zameranou na podporu spolupráce s krajinami západného Balkánu, ako aj regionálnou spoluprácou. Dohody o spolupráci a pridružení predstavujú v tomto procese kľúčový prvok. EÚ s cieľom podporiť nevyhnutné reformy sprístupní krajinám západného Balkánu a Turecku v období 2014 – 2020 predvstupovú pomoc vo výške okolo 11,7 miliardy EUR, z čoho 645,5 milióna EUR je vyčlenených pre Kosovo.

Kosovo*

Odkazmi na Kosovo nie sú dotknuté pozície k jeho štatútu. Sú v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244/99 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.