Závery Rady EÚ a členských štátov zasadajúcich v Rade o boji proti terorizmu

Rada EÚ
  • 20. 11. 2015
  • 15:15
  • Tlačová správa
  • 848/15
  • Bezpečnosť a obrana
  • Spravodlivosť
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
20. 11. 2015

1. Rada je zhrozená ohavnými teroristickými útokmi, ktoré boli spáchané 13. novembra 2015 v Paríži, a vyjadruje úprimnú sústrasť obetiam týchto útokov, ich rodinám a priateľom. Rada zdôrazňuje svoju solidaritu s ľudom Francúzska a vzdáva hold odvahe a rozhodným opatreniam francúzskych orgánov. Tieto útoky boli útokmi na európske hodnoty slobody, demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Nie je to po prvýkrát, čo EÚ čelí závažnému teroristickému útoku, pričom sa už rozhodlo o dôležitých opatreniach. 

Rada zdôrazňuje dôležitosť urýchlenia realizácie všetkých oblastí, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o boji proti terorizmu vydané členmi Európskej rady 12. februára 2015, a najmä opatrení uvedených nižšie. 

PNR 

2. Rada opakuje, že je naliehavo potrebné prioritne dokončiť do konca roka 2015 ambicióznu dohodu EÚ o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR), ktorej rozsah pôsobnosti by mal zahŕňať vnútorné lety, ktorá by mala zabezpečovať dostatočne dlhé obdobie, počas ktorého sa môžu údaje PNR uchovávať v nekódovanej podobe, a ktorá by sa nemala obmedzovať na trestné činy nadnárodnej povahy. 

Strelné zbrane 

3. Rada:
a) víta prijatie vykonávacieho nariadenia o spoločných vyraďovacích normách 18. novembra 2015,
b) víta skutočnosť, že Komisia predložila 18. novembra 2015 návrh na revíziu súčasnej smernice o strelných zbraniach, na ktorej sa začne bezodkladne pracovať,
c) je odhodlaná zintenzívniť operačnú spoluprácu prostredníctvom Europolu v rámci cyklu politík EÚ na boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, najmä v rámci operačného akčného plánu pre strelné zbrane. Všetky členské štáty, ktorých sa daný problém dotýka, sa vyzývajú, aby sa k tomuto úsiliu pridali do konca roka 2015,
d) vyzýva Frontex a Europol, aby pomáhali členským štátom hraničiacim s regiónom západného Balkánu pri zintenzívňovaní kontrol vonkajších hraníc na účely odhaľovania pašovania strelných zbraní a aby posilnili spoluprácu s krajinami v tomto regióne, okrem iného pomocou regionálnych operačných platforiem, ako je napríklad iniciatíva pre boj proti terorizmu na západnom Balkáne. 

Posilnenie kontroly vonkajších hraníc 

4. Členské štáty sa zaväzujú:
a) bezodkladne vykonávať potrebné systematické a koordinované kontroly na vonkajších hraniciach vrátane kontrol osôb, ktoré majú právo voľného pohybu,
b) na základe rýchlej identifikácie naliehavých potrieb a možných riešení, ktoré má Komisia oznámiť do koncom roka 2015, modernizovať systémy kontroly hraníc členských štátov schengenského priestoru (elektronické prepojenie s relevantnými databázami Interpolu na všetkých vonkajších hraničných priechodoch, automatická kontrola cestovných dokladov) do marca 2016,
c) v kontexte súčasnej migračnej krízy uskutočňovať systematickú registráciu – vrátane odoberania odtlačkov prstov – štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí protiprávne vstupujú do schengenského priestoru, či už sú to migranti alebo žiadatelia o medzinárodnú ochranu, a vykonávať systematické bezpečnostné kontroly s využitím relevantných databáz, najmä databázy SIS II, databáz Interpolu, databázy VIS a vnútroštátnych policajných databáz, s podporou agentúry FRONTEX a úradu Europol, ako aj zabezpečiť, aby boli krízové vstupné centrá vybavené príslušnou technológiou. Europol nasadí do krízových vstupných centier hosťujúcich dôstojníkov na podporu procesu kontroly, najmä posilnením sekundárnych bezpečnostných kontrol,
d) posilniť kontroly na vonkajších hraniciach, ktoré sú najviac vystavené migrácii, najmä tak, že sa tam, kde si to situácia vyžaduje, nasadia rýchle pohraničné zásahové tímy (RABITs) a policajti s cieľom zabezpečiť systematické preverovanie a bezpečnostné kontroly. 

5. Rada pripomína svoje závery z 9. novembra 2015 a vyzýva Komisiu, aby:
a) pri aktualizácii svojich návrhov o inteligentných hraniciach predložila návrh na cielenú revíziu Kódexu schengenských hraníc s cieľom ustanoviť systematické kontroly štátnych príslušníkov členských štátov EÚ, vrátane overovania biometrických údajov, na základe relevantných databáz na vonkajších hraniciach schengenského priestoru, a to za plného využitia technických riešení v záujme zabezpečenia plynulosti pohybu,
b) vo svojom návrhu na aktualizáciu nariadenia o agentúre Frontex poskytla pevný právny základ pre príspevok agentúry Frontex k boju proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti a prístup k relevantným databázam. 

6. Agentúra Frontex bude:
a) prispievať k boju proti terorizmu a podporovať koordinované zavedenie spoločných ukazovateľov rizika (CRI) do konca roka 2015,
b) pomáhať členským štátom v sprísnení kontrol na vonkajších hraniciach na účely odhaľovania podozrivého cestovania zahraničných teroristických bojovníkov a pašovania strelných zbraní, a to v spolupráci s Europolom,
c) úzko spolupracovať s Europolom a Eurojustom, najmä v kontexte krízových vstupných centier, a vymieňať si údaje s Europolom na základe dohody o spolupráci pri výmene osobných údajov. Táto dohoda by sa mala bezodkladne uzavrieť, aby si Frontex a Europol mohli začať vymieňať údaje od 1. januára 2016. 

Výmena informácií 

7. Rada sa rozhodla zintenzívniť spoluprácu v oblasti presadzovania práva:
a) členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány systematicky vkladali údaje o podozrivých zahraničných teroristických bojovníkoch do SIS II, najmä podľa článku 36 ods. 3, realizovali kampane na zvýšenie informovanosti a odbornú prípravu v oblasti využívania SIS a vymedzili spoločný prístup k využívaniu údajov SIS II týkajúcich sa zahraničných bojovníkov,
b) členské štáty urýchlia plné vykonanie a účinné využívanie prümského acquis (prepojenie a prehliadanie vnútroštátnych databáz DNA, odtlačkov prstov a evidencie vozidiel),
c) Europol otvorí 1. januára 2016 Európske centrum boja proti terorizmu (ECTC) ako platformu, pomocou ktorej môžu členské štáty posilniť výmenu informácií a operačnú spoluprácu, pokiaľ ide o monitorovanie a vyšetrovanie zahraničných teroristických bojovníkov, obchodovanie s nelegálnymi strelnými zbraňami a financovanie terorizmu. Nové nariadenie o Europole, o ktorom by mali spoluzákonodarcovia dosiahnuť dohodu do konca roka, by malo byť v súlade s mandátom a cieľmi ECTC vrátane IRU,
d) členské štáty vyšlú do ECTC expertov na boj proti terorizmu, ktorí vytvoria posilnenú podpornú jednotku cezhraničného vyšetrovania, ktorá bude schopná poskytovať vyšetrovaniu závažných teroristických útokov v EÚ rýchlu a komplexnú podporu. Súčasťou tohto úsilia by mal byť aj Eurojust,
e) Komisia sa vyzýva, aby navrhla posilnenie Europolu potrebnými zdrojmi na podporu ECTC a predložila legislatívny návrh s cieľom umožniť Europolu systematicky vykonávať krížové kontroly svojich databáz vo vzťahu k SIS II,
f) Komisia sa vyzýva, aby vyvinula úsilie s cieľom dosiahnuť interoperabilitu relevantných databáz, pokiaľ ide o bezpečnostné kontroly, najmä SIS II a databáz Interpolu SLTD a iARMS. V tomto rámci sa členské štáty vyzývajú, aby s podporou Komisie zriadili jednotné kontaktné body na uľahčenie výmeny informácií,
g) členské štáty v maximálnej miere využijú tieto spôsobilosti na zlepšenie celkovej úrovne výmeny informácií medzi orgánmi zodpovednými za boj proti terorizmu v EÚ. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány významne zvýšili svoje príspevky na iniciatívu Europolu Focal Point Traveller s cieľom zohľadňovať hrozby a aby sa pripojili k relevantným systémom Europolu na výmenu informácií. 

Financovanie terorizmu 

8. Rada:
a) Rada vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na posilnenie, zosúladenie a zvýšenie právomocí finančných spravodajských jednotiek (FIU) a ich vzájomnej spolupráce, najmä prostredníctvom správneho začlenenia siete FIU.NET na výmenu informácií do Europolu, a na zabezpečenie ich rýchleho prístupu k potrebným informáciám s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v súlade s odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny (FATF), posilnila kontroly nebankových platobných metód, ako sú elektronické/anonymné platby, poukazovanie peňazí, doručovatelia hotovosti, virtuálne meny, prevody zlata alebo vzácnych kovov a predplatené karty, v súlade s rizikom, ktoré predstavujú, a aby účinnejšie potláčala nezákonné obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty,
b) je odhodlaná zabezpečiť rýchle a účinné zmrazovanie aktív teroristov v celej Únii, či už prostredníctvom autonómnych rozhodnutí EÚ alebo v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. 

Trestnoprávna reakcia na terorizmus a násilný extrémizmus 

9. Rada víta, že EÚ 22. októbra 2015 v Rige podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu a jeho dodatkový protokol o zahraničných teroristických bojovníkoch, a víta zámer Komisie predložiť do konca roka 2015 návrh smernice, ktorou sa aktualizuje rámcové rozhodnutie o boji proti terorizmu, s cieľom spoločne vykonať v práve EÚ rezolúciu BR OSN č. 2178 (2014) a dodatkový protokol k dohovoru Rady Európy. 

10. Členské štáty v plnej miere využijú systém ECRIS. Rada víta zámer Komisie predložiť do januára 2016 ambiciózny návrh na rozšírenie systému ECRIS na štátnych príslušníkov tretích krajín. 

11. Rada vyzýva Komisiu, aby urýchlene vyčlenila potrebné finančné zdroje na vykonávanie záverov Rady o posilnení trestnoprávnej reakcie na radikalizáciu vedúcu k terorizmu a násilnému extrémizmu. Predovšetkým by sa tým mal podporiť rozvoj programov rehabilitácie, ako aj nástroje na posudzovanie rizika s cieľom určiť najvhodnejšiu trestnoprávnu reakciu, zohľadňujúc pritom individuálne okolnosti a otázky bezpečnostnej ochrany a verejnej bezpečnosti. 

Financovanie 

12. Rada vyzýva členské štáty, aby na podporu vykonávania týchto záverov využili Fond vnútornej bezpečnosti a na tento účel uprednostnili v rámci národných programov relevantné opatrenia, a vyzýva Komisiu, aby finančné prostriedky dostupné v rámci centrálne spravovaných fondov prednostne využila na priority identifikované v týchto záveroch vrátane prevádzkových nákladov. 

Vykonávanie 

13. Vzhľadom na úlohu výboru COSI pri zabezpečení toho, aby sa v rámci Únie podporila a posilnila operačná spolupráca v oblasti vnútornej bezpečnosti, bude tento výbor spolupracovať s príslušnými pracovnými skupinami Rady a s Komisiou a agentúrami EÚ s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie dohodnutých operačných opatrení. V tejto súvislosti výbor COSI preskúma možnosť vypracovania metodológie pre štruktúrovaný a multilaterálny prístup v oblasti operačnej spolupráce v boji proti hrozbám terorizmu. Celkové vykonávanie týchto záverov bude monitorovať koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu.