Stretnutie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ s Tureckom, 29. 11. 2015 - Vyhlásenie EÚ a Turecka

medzinárodný samit
 • 29. 11. 2015
 • 20:30
 • Brusel
 • Vyhlásenia a vyjadrenia
 • 870/15
 • Vnútorné veci
 • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
 • Rozširovanie
29. 11. 2015
Kontakty pre tlač

Jüri Laas
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815361
+32 473630723

 1. Lídri Európskej únie sa dnes v Bruseli stretli so svojím tureckým náprotivkom. Turecko je kandidátom od roku 1999 a od roku 2005 prebiehajú prístupové rokovania.

 2. Turecko a EÚ diskutovali o dôležitosti vyriešenia spoločných výziev, ktoré sú pred nami. V súlade so závermi Európskej rady z 15. októbra sa zhodli na tom, že procesu pristúpenia je potrebné dodať nový impulz. Sú odhodlané rozšíriť svoje existujúce väzby a solidaritu a prijať opatrenia zamerané na výsledok s cieľom pripraviť spoločnú budúcnosť. Sú rozhodnuté spoločne čeliť existujúcim rizikám a hrozbám a prekonať ich v záujme posilnenia európskeho projektu. Pripomínajúc záverečné vyhlásenie z posledného samitu skupiny G20 v Antalyi, ako aj rezolúciu BR OSN č. 2249, Turecko a EÚ opätovne potvrdzujú, že boj proti terorizmu zostáva naďalej prioritou.

 3. Na tento účel sa dohodli na tom, že je potrebný štruktúrovaný a častejší dialóg na vysokej úrovni na preskúmanie veľkého potenciálu vzťahov EÚ a Turecka, ktorý sa zatiaľ naplno nevyužil. V tomto rámci sa obe strany dohodli na organizovaní pravidelných samitov vo vhodnom formáte dvakrát do roka. Pravidelné samity poskytnú platformu na posúdenie rozvoja vzťahov medzi EÚ a Tureckom a na diskusiu o medzinárodných otázkach. Mali by sa zintenzívniť pravidelné diskusie a spolupráca v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a to aj v oblasti boja proti terorizmu v kontexte závažných bezpečnostných výziev, predovšetkým rastúcej hrozby terorizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch. V tejto súvislosti sa obe strany dohodli na organizácii komplexných pravidelných zasadnutí venovaných politickému dialógu na úrovni ministrov/vysokého predstaviteľa/komisárov. Tieto zasadnutia doplnia pravidelné zasadnutia asociačnej rady. Dialógy na vysokej úrovni by sa mali viesť aj o kľúčových tematických otázkach.

 4. Obe strany uvítali oznámenie o uskutočnení medzivládnej konferencie 14. decembra 2015 o otvorení kapitoly 17. Ďalej vzali na vedomie záväzok Európskej komisie ukončiť v prvom štvrťroku 2016 prípravné práce na otvorenie viacerých kapitol bez toho, aby bola dotknutá pozícia členských štátov. Následne by sa mohli začať prípravné práce aj na ďalších kapitolách.

 5. EÚ uvítala záväzok Turecka urýchliť splnenie kritérií plánu liberalizácie vízového režimu vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. Európska komisia predloží do začiatku marca 2016 druhú správu o pokroku vo vykonávaní plánu liberalizácie vízového režimu zo strany Turecka. Obe strany sa zhodujú na tom, že dohoda medzi EÚ a Tureckom o readmisii sa bude plne uplatňovať od júna 2016, aby Komisia mohla na jeseň 2016 predložiť tretiu správu o pokroku na účely ukončenia procesu liberalizácie vízového režimu, t. j. na účely zrušenia vízových požiadaviek na tureckých štátnych príslušníkov v schengenskom priestore do októbra 2016, keď budú splnené požiadavky plánu liberalizácie vízového režimu.

 6. EÚ bude v Turecku poskytovať okamžitú a priebežnú humanitárnu pomoc. Výrazne tiež zvýši svoju celkovú finančnú podporu. Komisia vytvorila nástroj pomoci pre utečencov v Turecku na koordináciu a racionalizáciu financovaných činností s cieľom poskytovať účinnú a doplnkovú pomoc Sýrčanom pod dočasnou ochranou a hostiteľským komunitám v Turecku. EÚ sa zaviazala poskytnúť na začiatok ďalšie zdroje vo výške 3 miliardy EUR. Potreba a povaha týchto finančných prostriedkov sa preskúma na základe vývoja situácie. Keďže Turecko v súčasnosti prijalo 2,2 milióna Sýrčanov a minulo 8 miliárd amerických dolárov, EÚ zdôrazňuje dôležitosť rozdelenia záťaže v rámci spolupráce medzi Tureckom a EÚ. V tejto súvislosti zdôraznili príspevok existujúcich systémov a programov presídľovania, ktoré vytvorili členské štáty a EÚ.

 7. Turecko a EÚ sa rozhodli spustiť spoločný akčný plán, na ktorom sa predbežne dohodli 15. októbra 2015, s cieľom posilniť svoju spoluprácu na podporu Sýrčanov pod dočasnou ochranou a riadenie migrácie na riešenie krízy, ktorú situácia v Sýrii vyvolala. Výsledky sa musia sa dosiahnuť, najmä pokiaľ ide o zastavenie prílevu neregulárnych migrantov. EÚ a Turecko sa dohodli na vykonávaní tohto spoločného akčného plánu, ktorý vnesie poriadok do migračných tokov a pomôže zastaviť neregulárnu migráciu. V dôsledku toho obe strany, tak ako sa dohodli a s okamžitou platnosťou, zintenzívnia svoju aktívnu spoluprácu v otázke migrantov, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, pričom budú zabraňovať v ceste do Turecka a EÚ, zabezpečia uplatňovanie stanovených bilaterálnych ustanovení o readmisii a budú rýchlo vracať migrantov, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, do krajiny ich pôvodu. Uvítali tiež zámer Turecka prijať okamžité opatrenia na ďalšie zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie Sýrčanov pod dočasnou ochranou. Obe strany však zdôraznili svoj spoločný záväzok prijať rozhodné a rýchle opatrenia na posilnenie boja proti zločineckým prevádzačským sieťam.

 8. Ako sa uvádza v záveroch Európskej rady o rozširovaní z decembra 2014, Turecko a EÚ pracujú na vytvorení mechanizmu hospodárskeho dialógu na vysokej úrovni, ktorý prispeje k ďalšiemu posilneniu hospodárskych vzťahov a vytvorí podnikateľskú platformu, na ktorej sa môžu stretávať podnikateľské komunity. Dohodli sa, že sa mechanizmus spustí v prvom štvrťroku 2016.

 9. Uvítali nadviazanie dialógu na vysokej úrovni o energetike, ako aj strategickej spolupráce v oblasti energetiky, ktoré sa začali 16. marca 2015 v Ankare. Z pravidelnej výmeny informácií o spolupráci v tejto oblasti na celosvetovej aj regionálnej úrovni majú prospech obe strany. Dohodli sa na organizácii druhého takéhoto zasadnutia v prvom štvrťroku 2016.

 10. Vzali na vedomie začatie prípravných krokov na modernizáciu colnej únie. Po ukončení týchto prípravných prác na oboch stranách by sa koncom roku 2016 mohli začať formálne rokovania.

 11. Všetky tieto prvky sa budú musieť vykonávať súčasne a pozorne monitorovať. Turecko a EÚ sú odhodlané pokročiť spolu v širokom spektre otázok, ktoré majú v súčasnosti na programe, s cieľom zabezpečiť, aby tento nový stimul priniesol konkrétne výsledky.