Zasadnutie Európskej rady 18. a 19. februára 2016 – závery o migrácii

Európska rada
  • 19. 2. 2016
  • 5:30
  • Brusel
  • Tlačová správa
  • 72/16
  • Spravodlivosť
  • Vnútorné veci
19. 2. 2016
Kontakty pre tlač

Jüri Laas
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815361
+32 473630723

II. MIGRÁCIA

4. V reakcii na migračnú krízu, ktorej čelí EÚ, musí byť cieľom  urýchlene zastaviť migračné toky, chrániť naše vonkajšie hranice, obmedziť nelegálnu migráciu a chrániť celistvosť schengenského priestoru. Európska rada na základe podrobných správ predsedníctva a Komisie posúdila v rámci tohto komplexného prístupu stav vykonávania usmernení schválených v decembri.

5. Európska rada víta rozhodnutie NATO pomáhať pri vykonávaní prieskumu, monitorovania a sledovania nelegálnych prekročení hraníc v Egejskom mori a vyzýva všetkých členov NATO, aby toto opatrenie aktívne podporili. EÚ, a najmä agentúra FRONTEX, by mali úzko spolupracovať s NATO.
 
6. Prioritou je aj naďalej úplné a rýchle vykonávanie akčného plánu EÚ - Turecko, aby sa zastavili migračné toky a bojovalo proti sieťam obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov. Turecko prijalo opatrenia na vykonávanie akčného plánu, najmä pokiaľ ide o prístup sýrskych utečencov k tureckému trhu práce a výmenu údajov s EÚ. Toky migrantov prichádzajúcich z Turecka do Grécka však zostávajú príliš veľké. Je nevyhnutné, aby došlo k výraznému a udržateľnému poklesu počtu nelegálnych vstupov z Turecka do EÚ. Vyžaduje si to ďalšie rozhodné úsilie o zaistenie účinného vykonávania akčného plánu, a to aj na tureckej strane. Európska rada víta dohodu, ktorá sa dosiahla o nástroji pre utečencov v Turecku, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo najskôr vykonali prioritné projekty. Víta aj pokrok v prípravách hodnoverného dobrovoľného humanitárneho programu prijímania utečencov s Tureckom.

7. Okrem toho, 

a) pokiaľ ide o vzťahy s príslušnými tretími krajinami, komplexné a cielené balíčky stimulov, ktoré sa v súčasnosti vypracúvajú pre konkrétne krajiny s cieľom zabezpečiť účinný návrat a readmisiu, si vyžadujú plnú podporu EÚ a jej členských štátov. Európska rada tiež vyzýva Komisiu, vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby monitorovali a riešili všetky faktory, ktoré môžu vyvolávať migračné toky;

b) by malo pokračovať a zintenzívniť sa vykonávanie výsledkov samitu vo Vallette a operačné nadviazanie na ne, a to najmä pokiaľ ide o dohodnutý zoznam 16 prioritných opatrení;

c) sýrskym utečencom a krajinám susediacim so Sýriou by sa mala i naďalej poskytovať humanitárna pomoc. Ide o naliehavú záležitosť globálnej zodpovednosti. Európska rada víta v tomto kontexte výsledok konferencie o pomoci Sýrii a celému regiónu, ktorá sa uskutočnila 4. februára v Londýne, a vyzýva Komisiu, členské štáty a všetky ostatné prispievajúce krajiny, aby urýchlene splnili svoje záväzky;
 
d) pokračujúce a nepretržité nelegálne migračné toky na západobalkánskej trase zostávajú závažným problémom, ktorý si vyžaduje ďalšie spoločné opatrenia a ukončenie prístupu "voľného prechodu (wave-through)“, ako aj nekoordinovaných opatrení na tejto trase, pričom sa zohľadnia humanitárne dôsledky pre dotknuté členské štáty. Taktiež je dôležité zachovať obozretnosť, pokiaľ ide o potenciálny vývoj na iných trasách, aby bolo možné prijať rýchle a spoločné opatrenia;

e) Rada prijala 12. februára 2016 odporúčanie. Je dôležité, aby sa koordinovaným spôsobom obnovilo normálne fungovanie schengenského priestoru s plnou podporou pre členské štáty, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii. Musíme sa vrátiť k tomu, aby všetky členské štáty schengenského priestoru opäť v plnej miere uplatňovali Kódex schengenských hraníc a na vonkajších hraniciach odopierali vstup štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nespĺňajú podmienky vstupu alebo ktorí nepodali žiadosť o azyl napriek tomu, že mali príležitosť tak urobiť, a aby sa pritom zohľadňovali osobitosti námorných hraníc, a to aj prostredníctvom vykonávania programu EÚ - Turecko;

f) pokiaľ ide o identifikáciu, registráciu, odoberanie odtlačkov prstov a bezpečnostné preverovanie osôb a cestovných dokladov, s pomocou EÚ sa postupne zlepšuje zriaďovanie a fungovanie hotspotov; zostáva však veľa práce, najmä v záujme ich plného sfunkčnenia, zabezpečenia plnej, 100 % identifikácie a registrácie všetkých vstupov (vrátane systematického bezpečnostného preverovania v európskych databázach, najmä v Schengenskom informačnom systéme, ako sa vyžaduje podľa práva EÚ), v záujme úplného vykonávania procesu premiestnenia, zastavenia druhotných tokov nelegálnych migrantov a žiadateľov o azyl a zaistenia dostatočných prijímacích zariadení potrebných na ubytovanie migrantov v humánnych podmienkach, pokým sa neobjasní ich situácia. Žiadatelia o azyl nemajú právo vybrať si členský štát, v ktorom požiadajú o azyl;
 
g) humanitárna situácia migrantov na západobalkánskej trase si naliehavo vyžaduje opatrenia, pri ktorých sa na jej zmiernenie využijú všetky dostupné prostriedky EÚ a členských štátov. Na tento účel považuje Európska rada za nevyhnutné, aby sa pre EÚ bezodkladne vytvorili kapacity, ktoré jej umožnia poskytovať humanitárnu pomoc EÚ interne, v spolupráci s organizáciami, ako je UNHCR, a podporovať krajiny, ktoré čelia veľkému počtu utečencov a migrantov, vychádzajúc pritom zo skúseností generálneho riaditeľstva Komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu. Európska rada víta zámer Komisie predložiť čo najskôr konkrétne návrhy;

h) všetky prvky dohodnuté v decembri minulého roku vrátane rozhodnutí o premiestnení a opatrení na zabezpečenie návratu a readmisie by sa mali rýchlo vykonať. Pokiaľ ide o návrh týkajúci sa európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, práca by sa mala urýchliť, aby sa politická dohoda dosiahla počas holandského predsedníctva a aby nový systém začal čo najskôr fungovať;

i) Európska rada vyzýva Európsku investičnú banku, aby v spolupráci s Komisiou urýchlene vypracovala návrhy, ako by mohla podporiť reakciu EÚ.

8. Komplexná stratégia dohodnutá v decembri prinesie výsledky len vtedy, ak sa všetky jej prvky budú realizovať spoločne a ak inštitúcie a členské štáty budú konať spoločne a v úplnej koordinácii. Zároveň je potrebné dosiahnuť pokrok pri reforme existujúceho rámca tak, aby sa zabezpečila humánna a účinná azylová politika. Na tento účel a v nadväznosti na dnešné podrobné rokovanie sa prípravy zintenzívnia, aby sa umožnila komplexná diskusia na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady, na ktorom sa na základe definitívnejšieho posúdenia budú musieť stanoviť ďalšie usmernenia a prijať rozhodnutia.