Vyhlásenie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ

medzinárodný samit
  • 8. 3. 2016
  • 04:50
  • Brusel
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 111/16
  • Spravodlivosť
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
8. 3. 2016
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22815523
+32 470957561

1. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa po stretnutí s tureckým predsedom vlády Davutoğlom zaoberali situáciou v oblasti migrácie, a najmä situáciou na západobalkánskej trase. Privítali rokovania s tureckým predsedom vlády o vzťahoch EÚ - Turecko a o pokroku, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní spoločného akčného plánu. Turecko potvrdilo svoje odhodlanie v rámci vykonávania dvojstrannej readmisnej dohody medzi Gréckom a Tureckom akceptovať rýchly návrat všetkých migrantov, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí sa preplavili z Turecka do Grécka, ako aj prijať späť všetkých neregulárnych migrantov, ktorí boli zadržaní v tureckých vodách.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa zhodli, že na zrušenie prevádzačských trás, narušenie obchodných modelov prevádzačov, ochranu našich vonkajších hraníc a ukončenie migračnej krízy v Európe sú potrebné smelé kroky. Potrebujeme prerušiť spojenie medzi nastúpením do člnu a usadením sa v Európe.

Z tohto dôvodu zdôraznili dôležitosť činnosti NATO v Egejskom mori, ktorá sa začala dnes. Vyzvali všetkých členov NATO, aby ju aktívne podporili. Srdečne privítali dnešné dodatočné návrhy Turecka k riešeniu migračnej otázky. Dohodli sa, že budú pracovať na základe zásad, ktoré tieto návrhy obsahujú:

• návrat všetkých nových neregulárnych migrantov , ktorí sa preplavili z Turecka na grécke ostrovy, pričom náklady uhradí EÚ,
• presídlenie jedného Sýrčana z Turecka do členských štátov EÚ za každého Sýrčana, ktorého Turecko prijme späť z gréckych ostrovov, a to v rámci existujúcich záväzkov,
• urýchlenie realizácie plánu liberalizácie vízového režimu so všetkými členskými štátmi s cieľom zrušiť vízovú povinnosť pre tureckých občanov najneskôr do konca júna 2016,
• urýchlenie vyplácania pôvodne vyčlenených 3 miliárd EUR, aby sa zabezpečilo financovanie prvého súboru projektov do konca marca, a rozhodnutie o ďalšom financovaní nástroja pre sýrskych utečencov,
• čo najrýchlejšia príprava rozhodnutia o otvorení nových kapitol v prístupových rokovaniach na základe záverov Európskej rady z októbra 2015,
• spolupráca s Tureckom na akomkoľvek spoločnom úsilí o zlepšenie humanitárnych podmienok na území Sýrie, čím by sa miestnemu obyvateľstvu a utečencom umožnilo žiť v bezpečnejších zónach.

Predseda Európskej rady bude pracovať na týchto návrhoch a vyrieši ich podrobnosti s tureckou stranou pred marcovým zasadnutím Európskej rady. Táto práca bude v súlade s európskym a medzinárodným právom.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ tiež rokovali s tureckým predsedom vlády o situácii médií v Turecku.

2. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád tiež pripomenuli, že Európska rada na zasadnutí
18. - 19. februára rozhodla, že je potrebné opäť dosiahnuť stav, keď všetci členovia schengenského priestoru v plnej miere uplatňujú Kódex schengenských hraníc s prihliadnutím na osobitosti morských hraníc, a ukončiť prístup voľného prechodu (wave-through). Neregulárne migračné toky na západobalkánskej trase sa týmto zastavujú.

3. S cieľom zabezpečiť udržateľnosť sú potrebné opatrenia v rámci týchto línií:

a) stáť v tejto ťažkej situácii po boku Grécka a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme mu pomohli zvládnuť situáciu, ktorá vznikla v dôsledku daného vývoja. Ide o spoločnú zodpovednosť EÚ, ktorá si vyžaduje rýchlu a účinnú mobilizáciu všetkých dostupných prostriedkov a zdrojov EÚ, ako aj príspevkov členských štátov;

b) bezodkladne a účinne reagovať na veľmi ťažkú humanitárnu situáciu, ktorá sa v teréne rýchlo vyvíja. Komisia bude v úzkej spolupráci s Gréckom, ostatnými členskými štátmi a mimovládnymi organizáciami bezodkladne poskytovať núdzovú podporu, vychádzajúc pritom z posúdenia potrieb, ktoré vykoná Komisia a Grécko, a z plánu reakcie na nepredvídané udalosti. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád vítajú v tejto súvislosti návrh Komisie o poskytovaní núdzovej podpory v rámci EÚ a vyzývajú Radu, aby ho prijala pred marcovým zasadnutím Európskej rady, čím sa rozšíri spektrum finančných nástrojov, ktoré možno využiť; vyzývajú rozpočtový orgán, aby prijal potrebné nadväzujúce opatrenia;

c) poskytnúť ďalšiu pomoc Grécku pri riadení vonkajších hraníc vrátane vonkajších hraníc s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko a Albánskom a zabezpečiť náležité fungovanie hotspotov, so 100 % identifikáciou, registráciou a bezpečnostným preverovaním, a zaistiť dostatočné príjímacie kapacity. Agentúra Frontex čo najskôr zverejní ďalšiu výzvu na poskytnutie národných prizvaných príslušníkov a všetky členské štáty by mali na ňu v plnom rozsahu reagovať najneskôr do 1. apríla. Europol urýchlene vyšle prizvaných príslušníkov do všetkých hotspotov s cieľom posilniť bezpečnostné preverovanie a podporiť grécke orgány v boji proti prevádzačom;

d) pomôcť Grécku pri zabezpečovaní komplexného, rozsiahleho a urýchleného návratu všetkých neregulárnych migrantov, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, do Turecka, vychádzajúc pritom z dohody o readmisii medzi Gréckom a Tureckom a od 1. júna z dohody o readmisii medzi EÚ a Tureckom;

e) podstatne urýchliť vykonávanie premiestňovania s cieľom zmierniť súčasné veľké zaťaženie Grécka. EASO zverejní ďalšiu výzvu na poskytnutie národných odborných znalostí s cieľom podporiť grécky azylový systém a všetky členské štáty by mali na ňu rýchlo a v plnom rozsahu reagovať. Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby naliehavo poskytli viac miest na premiestnenie. Komisia bude raz za mesiac predkladať Rade správu o vykonávaní záväzkov týkajúcich sa premiestňovania;

f) pokračovať v úzkej spolupráci so západobalkánskymi krajinami mimo EÚ a v poskytovaní akejkoľvek potrebnej pomoci;

g) uplatňovať existujúce záväzky v oblasti presídlenia a pokračovať v práci s Tureckom na hodnovernom dobrovoľnom programe prijímania utečencov z humanitárnych dôvodov;

h) okamžite prijať akékoľvek potrebné opatrenia vzhľadom na otvorenie nových trás a zintenzívniť boj proti prevádzačom;

i) prioritne pokročiť vo vykonávaní všetkých prvkov plánu Komisie s názvom Späť k Schengenu, aby sa pred koncom roka ukončili dočasné kontroly na vnútorných hraniciach a obnovilo normálne fungovanie schengenského priestoru.

Týmto dokumentom sa nevytvárajú žiadne nové záväzky pre členské štáty, pokiaľ ide o premiestňovanie a presídľovanie.

4. Ide o naliehavé opatrenia, ktoré je potrebné prijať vzhľadom na súčasnú situáciu v teréne a ktoré je potrebné prehodnocovať. Európska rada sa vráti ku všetkým aspektom spisu o migrácii na svojom marcovom zasadnutí s cieľom postúpiť v konsolidácii spoločného európskeho vykonávania našej komplexnej migračnej stratégie.