Spoločné vyhlásenie ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí krajín EÚ a zástupcov inštitúcií EÚ k teroristickým útokom, ku ktorým došlo 22. marca 2016 v Bruseli

Rada EÚ
  • 24. 3. 2016
  • 19:10
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 158/16
  • Spravodlivosť
  • Vnútorné veci
24. 3. 2016
Kontakty pre tlač

Romain Sadet
tlačový atašé (spravodlivosť; inštitucionálna komunikácia)
+32 22818914
+32 473865437

Vyjadrujeme zdesenie nad útokmi, ku ktorým došlo 22. marca 2016 v Bruseli. Sme zhrození týmito ohavnými teroristickými činmi a dôrazne ich odsudzujeme. Vyjadrujeme najúprimnejšiu sústrasť obetiam týchto útokov, ich rodinám a priateľom. Vyjadrujeme podporu a solidaritu Belgicku, jeho obyvateľom a najmä mestu Brusel. Zostávame rozhodní v našom spoločnom boji proti terorizmu. Ako vyhlásili hlavy štátov alebo predsedovia vlád a vedúci predstavitelia európskych inštitúcií, ide o útok na našu otvorenú demokratickú spoločnosť. Budeme presadzovať naše hodnoty aj v boji proti terorizmu.

Dnes sme sa od belgických orgánov dozvedeli, akým spôsobom riešia túto krízu a diskutovali sme o tom, aké ponaučenia by sme si mali vziať z opakujúcich sa modelov teroristických útokov a podporných sietí.

Na základe týchto udalostí a vzhľadom na zásadný pokrok, ktorý sa už dosiahol na úrovni členských štátov a úrovni EÚ, pokiaľ ide o posilnenie našej kolektívnej schopnosti bojovať proti terorizmu, sú ministri presvedčení, že je potrebné:

1.             Ďalej budovať na spoločnom úsilí jednotlivých štátov, aby sa čo najskôr vyšetrili siete zapojené do útokov v Paríži a Bruseli, ako aj iné podobné siete.

2.             Prijať smernicu o PNR v apríli 2016 a bezodkladne ju začať vykonávať, čím sa zabezpečí, že útvary informácií o cestujúcich (PIU) si budú údaje vymieňať čo najskôr.

3.             Rezolútne pokračovať v prebiehajúcej práci: urýchlená finalizácia právnych predpisov v oblasti boja proti terorizmu, v oblasti systematických kontrol na vonkajších hraniciach schengenského priestoru, v oblasti kontroly získavania a vlastnenia strelných zbraní, v oblasti rozšírenia Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) na štátnych príslušníkov tretích krajín; vykonávanie akčného plánu pre boj proti financovaniu terorizmu; boj proti podvodom v oblasti dokladov a úplné vykonávanie súčasných pravidiel EÚ týkajúcich sa prekurzorov výbušnín; ďalšia spolupráca v boji proti terorizmu medzi Európskou úniou a Tureckom a krajinami severnej Afriky, Blízkeho východu a západného Balkánu.

4.             Vhodným spôsobom si vymieňať informácie s orgánmi a prevádzkovateľmi v oblasti dopravy, aby sa posúdenia rizika mohli vykonávať efektívne a účinne a aby sa opatrenia zamerané na zmiernenie rizika mohli podľa potreby prispôsobiť možným hrozbám v oblasti dopravy.

5.             Naliehavo zintenzívniť systematické vkladanie informácií do európskych a medzinárodných databáz v oblasti bezpečnosti, cestovania a migrácie, ako aj dôsledné využívanie a interoperabilitu týchto databáz, a to prostredníctvom plného využitia technologického rozvoja, pričom sa od začiatku zabezpečí ochrana súkromia. Je to obzvlášť dôležité na účely spoľahlivého overovania totožnosti. Komisia predloží v nadchádzajúcich týždňoch oznámenie o inteligentných hraniciach a interoperabilite. V tejto súvislosti by sa mala zrýchliť práca na vytvorení celoeurópskeho systému na automatizované rozpoznávanie odtlačkov prstov začleneného do Schengenského informačného systému (SIS). Koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu, predsedníctvo, Komisia, príslušné agentúry a experti budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť do júna 2016 konkrétne výsledky, a to najmä pokiaľ ide o zlepšenie zhromažďovania, kontroly a prepojenia informácií v oblasti boja proti terorizmu.

6.             Prednostne nájsť spôsoby, ako rýchlejšie a účinnejšie zabezpečiť a získať digitálne dôkazy, a to prostredníctvom zintenzívnenia spolupráce s tretími krajinami a poskytovateľmi služieb, ktorí pôsobia na európskom území, s cieľom posilniť dodržiavanie právnych predpisov EÚ a členských štátov a priame kontakty s orgánmi presadzovania práva. Na zasadnutí Rady v júni sa určia konkrétne opatrenia na riešenie tejto zložitej problematiky.

7.             Pokračovať vo vytváraní účinných preventívnych opatrení, najmä zlepšením skorého odhaľovania znakov radikalizácie na miestnej úrovni a bojom proti rétorike Dá'iš, a to najmä prostredníctvom komunikačných stratégií a vypracovania spoľahlivých rehabilitačných programov. Sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii a sieť pre strategickú komunikáciu posilnia v tejto súvislosti ešte viac svoju podporu pre odborníkov z praxe, občiansku spoločnosť a členské štáty. Komisia zintenzívni spoluprácu so spoločnosťami z oblasti informačných technológií, najmä v rámci Internetového fóra EÚ, s cieľom bojovať proti teroristickej propagande a vypracovať do júna 2016 kódex správania na účely boja proti nenávistným prejavom na internete.

8.             Plne podporovať prácu protiteroristickej skupiny (CTG), najmä prostredníctvom ďalšieho zrýchlenia vytvorenia špecializovanej platformy pre mnohostrannú výmenu informácií v reálnom čase.

9.             Pravidelnejšie využívať spoločné vyšetrovacie tímy, ktoré preukázali svoju užitočnosť po útokoch v Paríži, na účely koordinácie, vyšetrovania, zhromažďovania a výmeny dôkazov.

10.         Zriadiť spoločný styčný tím národných odborníkov na boj proti terorizmu v rámci Európskeho centra boja proti terorizmu (ECTC), ktoré je súčasťou Europolu, s cieľom poskytovať podporu orgánom presadzovania práva členských štátov pri vyšetrovaní širších európskych a medzinárodných rozmerov aktuálnej teroristickej hrozby, pričom členské štáty sa vyzývajú, aby doň vyslali odborníkov. Tento tím bude vychádzať z kapacít Europolu v oblasti presadzovania práva na monitorovanie hrozby, ktorou sú zahraniční bojovníci, tokov financovania terorizmu a nezákonných strelných zbraní a online propagandy.