Závery Rady o posilnení čestnosti, transparentnosti a dobrej správy v súvislosti s významnými športovými podujatiami

Rada EÚ
  • 31. 5. 2016
  • 15:00
  • Tlačová správa
  • 302/16
  • Šport
  • Vzdelávanie a odborná príprava
31. 5. 2016
Kontakty pre tlač

Helena Gomes
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22817040
+32 479955079

V prijatých záveroch Rady o posilnení čestnosti, transparentnosti a dobrej správy v súvislosti s významnými športovými podujatiami sa navrhuje niekoľko opatrení zameraných na vykonávanie týchto zásad na vnútroštátnej a európskej úrovni, a to v každej fáze takýchto podujatí (skúmanie uskutočniteľnosti, kandidatúra, príprava, organizácia, zhodnotenie, odkaz), ako aj po ich ukončení.

V záveroch sa tiež zdôrazňuje potreba pravidelného dialógu medzi členskými štátmi, Komisiou a športovým hnutím a úloha vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov verejnej moci pri financovaní významných športových podujatí, či pokiaľ ide o súvisiacu infraštruktúru, ochranu životného prostredia, aspekty bezpečnosti a ochrany, ako aj pri plánovaní a zabezpečovaní udržateľnosti týchto podujatí.

Závery Rady o posilnení bezúhonnosti, transparentnosti a dobrej správy v súvislosti s významnými športovými podujatiami