Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy: Príspevky EÚ a členských štátov vo výške 17,6 mld. EUR v roku 2015

Rada EÚ
  • 25. 10. 2016
  • 15:00
  • Tlačová správa
  • 611/16
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Životné prostredie
  • Hospodárstvo a financie
25. 10. 2016
Kontakty pre tlač

François Head
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22816083
+32 475953807

Príspevky EÚ a jej členských štátov na pomoc rozvojovým krajinám pri znižovaní emisií skleníkových plynov a zvládaní dôsledkov zmeny klímy v roku 2015 prudko vzrástli, najmä pokiaľ ide o financie na prispôsobovanie sa zmene klímy.

Táto suma bola potvrdená 24. októbra 2016 na zasadnutí Hospodárskeho a finančného výboru EÚ, ktoré sa uskutočnilo pred plánovanou konferenciou OSN o zmene klímy v Marrákeši.

Celkové príspevky EÚ a jej členských štátov predstavovali v roku 2015 až 17,6 mld. EUR1, čo je v porovnaní s rokom 2014 značný nárast. Tieto príspevky boli úspešne nasmerované do iniciatív v oblasti zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene v rozvojových krajinách.

Príspevky sa vnímajú ako dôležitý krok smerom k vykonávaniu právne záväznej dohody o zmene klímy, ktorá sa dosiahla v decembri 2015 v Paríži.

Najnovšie údaje ukazujú, že EÚ je odhodlaná zvýšiť svoj príspevok na medzinárodné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy až do výšky 100 mld. USD ročne, čo predstavuje cieľ stanovený pre priemyselné krajiny do roku 2020 a do roku 2025. Zmluvné strany rámcového dohovoru OSN o zmene klímy stanovia pred rokom 2025 nový kolektívny cieľ.

Pokiaľ ide o parížsku konferenciu – výsledok v roku 2015, členské štáty takisto obzvlášť vítajú konkrétny plán rozvinutých krajín, v ktorom uvádzajú opatrenia, ktoré prijímajú na účely dosiahnutia cieľa vo výške 100 mld. USD. Príspevky na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene sa budú mobilizovať spoločne zo širokej škály rôznych zdrojov: verejných a súkromných, bilaterálnych a multilaterálnych, ako aj z alternatívnych zdrojov financovania, pričom sa zaistí transparentnosť.


1 — Táto suma zahŕňa zdroje financovania opatrení v oblasti zmeny klímy pochádzajúce z verejných rozpočtov a ďalších rozvojových finančných inštitúcií, ktoré oznámili členské štáty v zmysle článku 16 nariadenia 525/2013. Zahŕňa tiež 1,5 mld. EUR z rozpočtu EÚ a 2,2 mld. EUR z Európskej investičnej banky.