Investičný plán pre Európu: Rada odsúhlasila predĺženie EFSI

Rada EÚ
 • 6. 12. 2016
 • 12:15
 • Tlačová správa
 • 720/16
 • Doprava
 • Telekomunikácie
 • Výskum a technický rozvoj
 • Zdravie
 • Rybárstvo
 • Regionálny rozvoj
 • Podnikanie a priemysel
 • Energetika
 • Hospodárstvo a financie
 • Poľnohospodárstvo
6. 12. 2016
Kontakty pre tlač

François Head
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22816083
+32 475953807

Rada 6. decembra 2016 schválila svoju pozíciu k návrhu na predĺženie životnosti Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je hlavnou iniciatívou EÚ v rámci Investičného plánu pre Európu.

Dohodnutý kompromis zahŕňa rozšírenie EFSI z hľadiska trvania aj finančnej kapacity, pričom sa do roku 2020 bude mobilizovať najmenej pol bilióna EUR v investíciách. Zavádza sa ním aj niekoľko praktických vylepšení s cieľom zohľadniť skúsenosti získané počas prvého roka implementácie.

„Európa dnes čelí mnohým výzvam a potreba zvýšiť investície je jednou z nich. Musíme splniť svoju úlohu,“ uviedol Peter Kažimír, slovenský minister financií a predseda Rady.

„Dnešná dohoda znamená, že plníme jednu z našich hlavných priorít, a to v súlade s bratislavským plánom dohodnutým v septembri. Je to tiež zásadný krok správnym smerom,“ dodal. „Som presvedčený, že väčší, modernejší a efektívnejší EFSI podporovaný dobre fungujúcou úniou kapitálových trhov je tou správnou cestu.“

S Európskym parlamentom sa začne rokovať hneď ako Parlament schváli svoju rokovaciu pozíciu.

Komisia sa domnieva, že EFSI dosahuje svoje ciele a že zachovanie programu na podporu investícií je opodstatnené. Poznamenáva, že tri hodnotenia EFSI vrátane externého, nezávislého hodnotenia sa zhodli na jeho doterajšej úspešnosti a na potrebe posilniť túto iniciatívu.

Od zavedenia investičného plánu sa investičné podmienky v EÚ zlepšili. Dôvera v ekonomiku sa navracia a tento plán už prináša výsledky. EFSI, ktorý bol zriadený v polovici roka 2015, je na dobrej ceste dosiahnuť do polovice roka 2018 svoj cieľ vo výške 315 miliárd EUR v dodatočných investíciách.

V prípade MSP jeho výsledky vysoko prevyšujú očakávania. Projekty schválené do novembra 2016 majú podľa očakávaní mobilizovať celkové investície vo výške 154 miliárd EUR zahŕňajúce 27 členských štátov a majú podporiť vyše 376 000 MSP.

Hlavné zmeny

Rada sa zhodla na tom, že v tomto úsilí by sa malo pokračovať a súkromné investície by sa mali prilákať v maximálnom možnom rozsahu.

Kompromisom sa ustanovuje:

 • predĺženie životnosti EFSI do roku 2020;
 • zvýšenie investičného cieľa na 500 miliárd EUR;
 • zvýšenie rozpočtových záruk EÚ na 26 miliárd EUR (z toho 16 miliárd EUR bude k dispozícii na čerpanie záruk do polovice roka 2018);
 • zvýšenie príspevku Európskej investičnej banky na 7,5 miliardy EUR (zo súčasných 5 miliárd EUR).

Kompromis zahŕňa aj technické vylepšenia na základe skúsenosti získaných počas prvého roka implementácie.

Tieto sa týkajú najmä:

 • zlepšenia geografického pokrytia;
 • dodatočných sektorov, ktoré sa majú pokryť: poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybolovu, akvakultúry a iných prvkov biohospodárstva, ako aj sektorov oprávnených na podporu zo strany EIB v menej rozvinutých a prechodných regiónoch;
 • posilnenia akcií v oblasti zmeny klímy s cieľom, aby aspoň 40 % financovania z EFSI prispelo k ochrane klímy;
 • doplnkového charakteru investícií: ešte viac sa objasňuje, že projekty EFSI by mali riešiť suboptimálne investičné situácie a nedostatky na trhu;
 • ustanovení o transparentnosti;
 • „Európskeho centra investičného poradenstva“ poskytujúceho cielenejšiu podporu členským štátom, ktoré majú ťažkosti pri vypracovávaní projektov.

EFSI funguje v rámci EIB na základe dohody medzi EIB a Komisiou. Každý projekt podporovaný z EFSI musí schváliť EIB.

Podpora súkromných investícií

Fond je zameraný na podporu účasti súkromných investorov na širokej škále nových investičných projektov. Na tento účel preberá časť rizík projektov vo forme zodpovednosti za prvú stratu. Na základe záruk, ktoré v súčasnosti predstavujú sumu 16 miliárd EUR z rozpočtu EÚ, a 5 miliárd EUR z EIB, je cieľom dosiahnuť multiplikačný účinok 1:15.

Projekty sa v súčasnosti týkajú dopravy, energetiky a širokopásmovej infraštruktúry, vzdelávania, zdravia, výskumu a rizikového financovania pre MSP. EFSI sa sústreďuje na sociálne a ekonomicky životaschopné projekty bez predchádzajúceho rozdelenia podľa odvetví alebo regiónov.

Riadenie a správa

Štruktúra riadenia a správy Fondu má dve úrovne:

 • riadiaci výbor zložený z členov Komisie a EIB, ktorý stanovuje celkovú stratégiu, investičnú politiku a rizikový profil fondu;
 • investičný výbor zložený z 8 nezávislých expertov a generálneho riaditeľa, ktorý vyberá projekty podporované z EFSI.

Postup

Dohoda sa dosiahla na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti.

Nariadenie si vyžaduje, aby ho Rada prijala kvalifikovanou väčšinou po dohode s Európskym parlamentom. (Právny základ: články 172, 173, článok 175 ods. 3 a článok 182 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.)