Spolupráca EÚ a NATO: Rada prijala závery s cieľom vykonať spoločné vyhlásenie

Rada EÚ
  • 6. 12. 2016
  • 16:10
  • Tlačová správa
  • 728/16
  • Bezpečnosť a obrana
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
6. 12. 2016
Kontakty pre tlač

Virginie Battu
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815316
+32 470182405

Rada pripomína závery Európskej rady z 28. júna 2016, v ktorých sa vyzýva na ďalšie posilňovanie vzťahov medzi EÚ a NATO prostredníctvom spolupráce so všetkými členskými štátmi a práce v ich záujme so zreteľom na spoločné ciele a hodnoty a vzhľadom na bezprecedentné výzvy, ktorým čelia obe organizácie. Naša bezpečnosť je vzájomne prepojená: spoločne môžeme mobilizovať širokú škálu nástrojov a najúčinnejšie využívať zdroje na riešenie týchto výziev a zlepšenie bezpečnosti našich občanov. V tejto súvislosti sú potrebné nové a zlepšené možnosti ambicióznej a pragmatickej spolupráce s celkovým cieľom vybudovať medzi oboma organizáciami skutočný vzťah.

Spolupráca medzi EÚ a NATO bude naďalej prebiehať v duchu úplnej otvorenosti a transparentnosti a pri plnom rešpektovaní rozhodovacej nezávislosti a rozhodovacích postupov oboch organizácií. Bude založená na zásadách inkluzívnosti a reciprocity bez toho, aby bola dotknutá osobitná povaha bezpečnostnej a obrannej politiky ktoréhokoľvek členského štátu.

Rada víta spoločné vyhlásenie, ktoré podpísali predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie a generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy 8. júla 2016 vo Varšave. Toto vyhlásenie dáva nový impulz a obsah spolupráci EÚ a NATO v oblasti boja proti hybridným hrozbám; operačnej spolupráce, okrem iného aj na mori, a v súlade so závermi Rady z novembra 2016 aj v oblasti neregulárnej migrácie; kybernetickej bezpečnosti a obrany; obranných spôsobilostí; obranného priemyslu a výskumu; cvičení; podpory úsilia partnerov pri budovaní kapacít na západnom Balkáne, v krajinách východného a južného susedstva a pri posilňovaní ich odolnosti.

Vykonávanie spoločného vyhlásenia je pre EÚ kľúčovou politickou prioritou. Predstavuje kľúčový prvok širšieho úsilia zameraného na posilnenie schopnosti EÚ konať ako garant bezpečnosti, a to v súlade so závermi Rady o vykonávaní globálnej stratégie EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany a akčným plánom v oblasti európskej obrany.

Rada víta pokrok, ktorý sa dosiahol pri rozvoji vzťahov medzi EÚ a NATO, a to najmä od podpísania spoločného vyhlásenia, okrem iného pri zavádzaní a uplatňovaní paralelných postupov a akčných plánov („playbooks“) na spoluprácu v boji proti hybridným hrozbám; pri posilňovaní operačnej spolupráce a koordinácie v námorných otázkach, a to aj medzi operáciami EU NAVFOR MED Sophia a Sea Guardian v Stredozemnom mori pri vykonávaní ich mandátov na základe úspešnej spolupráce medzi EÚ a NATO v Egejskom mori; pri tvorbe paralelných a koordinovaných cvičení, ako aj v oblasti strategickej komunikácie v záujme budovania odolnosti. V rámci spolupráce EÚ – NATO v oblasti cvičení sa bude plne rešpektovať politický rámec EÚ pre oblasť cvičení.

S cieľom upevniť tento pokrok a zabezpečiť ďalšie napredovanie vo všetkých oblastiach uvedených v spoločnom vyhlásení Rada schvaľuje spoločný súbor návrhov, ktorý sa uvádza v prílohe. Ide o konkrétne kroky na vykonávanie spoločného vyhlásenia, ktoré vypracovali spoločne EÚ (ESVČ a útvary Komisie spolu s EDA) a NATO. Spoločný súbor návrhov nie je samostatným dokumentom a musí sa vykladať v spojení s týmito závermi Rady, pričom oba dokumenty sa budú vykonávať v súlade so zásadami uvedenými vyššie.

Spoločný súbor návrhov schvaľuje súbežne aj NATO prostredníctvom Severoatlantickej rady.

Rada zdôrazňuje, že členské štáty majú „jednotný súbor síl“, ktorý môžu využiť v rôznych rámcoch. Ucelený rozvoj spôsobilostí členských štátov prostredníctvom príslušných procesov v EÚ a NATO teda prispeje aj k posilneniu spôsobilostí, ktoré sú potenciálne k dispozícii obom organizáciám, pričom sa uznáva ich odlišná povaha a zodpovednosť. V tejto súvislosti Rada víta pokračovanie úzkej a vzájomne posilňujúcej spolupráce s NATO v oblastiach spoločného záujmu, a to na strategickej aj operačnej úrovni, v rámci krízového riadenia na podporu medzinárodného mieru a bezpečnosti, ako aj v rámci rozvoja obranných spôsobilostí, pokiaľ majú obe strany rovnaké požiadavky.

Rada vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie/riaditeľku Európskej obrannej agentúry (EDA), aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi začala bezodkladne pracovať na vykonávaní spoločného súboru návrhov, čím sa zabezpečí ich plné začlenenie a transparentnosť. V dvojročných intervaloch by sa mali predkladať správy o vykonávaní vrátane prípadných návrhov na budúcu spoluprácu, pričom prvá by sa mala predložiť do konca júna 2017.