Európske agentúry Eurofound, EU-OSHA, Cedefop: Rada dosiahla dohodu

Rada EÚ
  • 8. 12. 2016
  • 12:30
  • Tlačová správa
  • 750/16
  • Sociálne veci
  • Zdravie
  • Zamestnanosť
  • Vzdelávanie a odborná príprava
8. 12. 2016
Kontakty pre tlač

Evi Liaskou
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815272
+32 470960477

Rada 8. decembra 2016 dosiahla dohodu o nových nariadeniach týkajúcich sa Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop).

Spoločným znakom týchto agentúr je ich tripartitná povaha, ktorá sa odráža v ich riadení aj fungovaní: na činnosti riadiacich orgánov, ako aj príslušných poradných výborov agentúr sa zúčastňujú vnútroštátne orgány, odborové zväzy a zástupcovia zamestnávateľov.

„Dnes sme úspešne dosiahli dohodu zameranú na zlepšenie efektívneho fungovania troch európskych agentúr, ktoré sa venujú skúmaniu rôznych sociálnych aspektov života našich občanov. Prispôsobia sa tak, aby sa v ich fungovaní odrážali nové potreby. V praxi to znamená výrazné zníženie byrokracie a dodatočné úlohy zamerané na zlepšenie životných a pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj odborného vzdelávania. Táto dohoda by nebola možná bez otvorenej a konštruktívnej podpory všetkých členských štátov.“

Ján Richter, slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Cieľ revízie

Cieľom je najmä aktualizácia príslušných cieľov, úloh a činností týchto troch agentúr so zreteľom na nedávny spoločenský, inštitucionálny a hospodársky vývoj, ako aj nové potreby.

Čo je nové?

Hlavnou novinkou v navrhovaných nariadeniach je nová riadiaca štruktúra. Riadiacej rade, ktorá stojí na najvyššej úrovni, sú zverené potrebné právomoci, ako sú prijímanie rozpočtu a schvaľovanie programových dokumentov, v ktorých sa stanovujú strategické priority činností príslušnej agentúry, a právomoci menovacieho orgánu;

– tejto rade pomáha výkonná rada, ktorá pripravuje zasadnutia riadiacej rady a podporuje rozhodovací proces a proces monitorovania;

výkonný riaditeľ má na starosti celkové riadenie príslušnej agentúry v súlade so strategickým smerovaním stanoveným riadiacou radou, vrátane každodenného administratívneho riadenia, finančného hospodárenia a riadenia ľudských zdrojov.

Nové nariadenia okrem toho po prvýkrát obsahujú dôležité ustanovenia, ako sú opatrenia proti podvodom, politiky v oblasti konfliktu záujmov, hodnotenia a preskúmania a vypracovanie dohôd o sídle. Navyše, ustanovenia týkajúce sa plánovania programov a podávania správ sú zosúladené s požiadavkami stanovenými v revidovanom rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách.

EUROFOUND

V rámci revízie zakladajúceho nariadenia z roku 1975 sa nové ciele a úlohy prispôsobili tak, aby lepšie odrážali vývoj a vznikajúce trendy v európskych politikách v oblasti životných a pracovných podmienok.

Novým nariadením sa podporia relevantné a vysoko kvalitné výsledky výskumu v oblasti zamestnania, pracovnoprávnych vzťahov a pracovných a životných podmienok.

Táto revízia prináša aj jasnejší opis úlohy agentúry Eurofound, pokiaľ ide o podporu Komisie, ostatných inštitúcií a orgánov EÚ, členských štátov a sociálnych partnerov pri tvorbe politík v oblasti životných a pracovných podmienok, ako aj pri presadzovaní sociálneho dialógu.

Aktualizuje sa ňou mandát agentúry Eurofound ako centra pre analýzu, výskum a monitorovanie politiky v týchto politických oblastiach.

EU-OSHA

V porovnaní s nariadením z roku 1994 sa v tomto právnom predpise jasnejším spôsobom určuje úloha agentúry EU-OSHA, pokiaľ ide o podporu Komisie pri tvorbe politík v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Aktualizuje sa ňou mandát agentúry EU-OSHA ako strediska pre technické, vedecké, právne a ekonomické informácie a odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

CEDEFOP

Revízia nariadenia z roku 1975 poskytuje príležitosť na aktualizáciu cieľov a úloh agentúry Cedefop. Agentúra od svojho založenia v roku 1975 prispôsobila svoje činnosti celkovému spoločenskému, inštitucionálnemu a hospodárskemu vývoju a novým trendom v európskych politikách v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Patrí sem aj technologický vývoj, keďže v odborných povolaniach sa čoraz viac využívajú digitálne technológie.

S cieľom reagovať na vývoj politickej situácie, ktorá sa neustále mení, presahujú súčasné činnosti agentúry Cedefop oblasť odborného vzdelávania a prípravy a zahŕňajú prácu v oblasti kvalifikácií a validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, pričom by sa mali uznať všetky tieto oblasti.

Ďalšie kroky

Na základe tejto dohody môže Rada začať rokovania s Európskym parlamentom.