Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
  • 13. 12. 2016
  • 09:45
  • Tlačová správa
  • 740/16
  • Medzinárodný obchod a clá

Infografika – EU trade defence instruments

The EU is working on the first fundamental review of its trade defence instruments since 1995 Pozri úplnú infografiku

Výbor stálych zástupcov (Coreper) sa 13. decembra 2016 dohodol na rokovacej pozícii Rady týkajúcej sa návrhu na modernizáciu nástrojov EÚ na ochranu obchodu.

„Je to veľký krok vpred,“ povedal Peter Žiga, slovenský minister zodpovedný za oblasť obchodu a predseda Rady. „Naše nástroje na ochranu obchodu sa viac ako 15 rokov výraznejšie nezmenili, ale situácia na svetových trhoch sa zmenila dramaticky. Európa nemôže byť naivná a musí hájiť svoje záujmy, najmä v prípade dumpingu. Je to zásadný krok smerom k solídnemu riešeniu, ktoré by výrobcom v EÚ pomohlo čeliť nekalej hospodárskej súťaži a praktikám.“

Navrhovaným nariadením sa menia súčasné antidumpingové a antisubvenčné predpisy s cieľom lepšie reagovať na nekalé obchodné praktiky. Účelom je chrániť výrobcov z EÚ pred škodami spôsobenými nekalou hospodárskou súťažou, čím sa zabezpečí voľný a spravodlivý obchod.

V navrhovanom nariadení sa konkrétne stanovuje:

  • Zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť, pokiaľ ide o ukladanie dočasných antidumpingových a antisubvenčných opatrení. To zahŕňa obdobie štyroch týždňov od zverejnenia informácie, počas ktorých sa dočasné clá ešte nebudú uplatňovať.
  • Umožniť začať prešetrovanie bez oficiálnej žiadosti odvetvia v prípade, že existuje hrozba odvetných opatrení zo strany tretích krajín.
  • Skrátiť lehotu prešetrovania
  • Umožniť uloženie vyšších ciel v prípade narušení na trhu so surovinami, ak tieto suroviny vrátane energie predstavujú viac ako 27 % celkových výrobných nákladov a viac ako 7 % nákladov znášaných individuálne. V takýchto prípadoch by sa umožnili odchýlky od „pravidla nižšieho cla“, ktoré uplatňuje EÚ a na základe ktorého clá nesmú presahovať výšku potrebnú na zabránenie ujme pre odvetvie EÚ. Uloženie vyšších ciel bude vychádzať z cieľového zisku a bude zároveň podliehať testu záujmu Únie.
  • Umožniť, aby sa dovozcom vrátili clá vybrané počas revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti v prípade, že sa opatrenia na ochranu obchodu nezachovajú.

Toto je prvé zásadné prehodnotenie nástrojov EÚ na ochranu obchodu od roku 1995. Komisia v apríli 2013 predložila návrh na modernizáciu existujúcich nástrojov a ich lepšie fungovanie v prospech výrobcov, dovozcov a používateľov z EÚ. Európska rada na svojom zasadnutí 20. – 21. októbra 2016 vyzvala na dosiahnutie vyváženej dohody o pozícii Rady do konca roka 2016.