Nerasty z konfliktných oblastí: Rada prijala nové pravidlá na obmedzenie financovania ozbrojených skupín

  • 3. 4. 2017
  • 10:15
  • Tlačová správa
  • 181/17
  • Medzinárodný obchod a clá
3. 4. 2017
Kontakty pre tlač

Maria Tomasik
tlačový atašé
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Rada prijala 3. apríla 2017 nariadenie, ktorého cieľom je zastaviť financovanie ozbrojených skupín prostredníctvom obchodu s nerastmi z konfliktných oblastí.

Nariadenie ukladá spoločnostiam v EÚ povinnosť zodpovedne pristupovať k výberu svojich zdrojov dovozu cínu, tantalu, volfrámu a zlata a zabezpečiť, aby ich dodávateľské reťazce neprispievali k financovaniu ozbrojených konfliktov. Tieto pravidlá „náležitej starostlivosti“ sa stanú záväznými od 1. januára 2021, no dovozcovia sa nabádajú, aby ich začali uplatňovať čo najskôr.

Cín, tantal, volfrám a zlato môžu byť použité vo výrobkoch každodennej potreby, ako sú mobilné telefóny, automobily či šperky. V oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ozbrojené skupiny často využívajú na ťažbu týchto nerastov nútenú prácu a prostredníctvom ich predaja potom financujú svoje činnosti. Cieľom nariadenia je zabezpečením sledovateľnosti výrobkov odrezať tieto skupiny od hlavného zdroja ich príjmov.

Týmto nariadením sa stanovujú jasné povinnosti zodpovedne si vyberať zdroje úvodnej fázy výrobného procesu, ktorý zahŕňa ťažbu a spracovanie týchto nerastov. Do rozsahu jeho pôsobnosti bude patriť minimálne 95 % celkového dovozu kovov a nerastov do EÚ, nebude sa však vzťahovať na dovozcov, ktorí dovážajú malé objemy. Príslušné orgány budú vykonávať kontroly, aby sa zabezpečilo, že dovozcovia nerastov a kovov do EÚ si plnia svoje povinnosti náležitej starostlivosti.

Komisia bude okrem toho vykonávať aj niekoľko ďalších opatrení na ďalšie posilnenie náležitej starostlivosti zo strany veľkých aj malých spoločností EÚ, ktoré v neskorších štádiách dodávateľského reťazca používajú tieto nerasty ako komponenty na výrobu tovarov. Komisia takisto vypracuje aj návrh príručky, ktorá bude obsahovať nezáväzné usmernenia s cieľom pomôcť podnikom, najmä MSP, pri identifikácií oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.

Toto nariadenie vychádza z usmernení OECD z roku 2011, v ktorých sa stanovujú medzinárodné referenčné kritériá pre náležitú starostlivosť v rámci dodávateľských reťazcov. Znenie prijaté Radou je výsledkom dohody, ktorá sa dosiahla s Európskym parlamentom v novembri 2016 a ktorú následne schválil Európsky parlament hlasovaním v pléne 16. marca 2017.