Marákešská zmluva o prístupe k uverejneným dielam pre nevidiace a zrakovo postihnuté osoby: EÚ pripravila pôdu na ratifikáciu

Rada EÚ
  • 10. 5. 2017
  • 22:00
  • Tlačová správa
  • 233/17
  • Jednotný trh
  • Podnikanie a priemysel
  • Kultúra
10. 5. 2017
Kontakty pre tlač

Víctor Flavián
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22816715
+32 473640390

EÚ dnes zvládla poslednú prekážku v procese ratifikácie Marrákešskej zmluvy po tom, ako maltské predsedníctvo zaistilo dohodu s Európskym parlamentom o vykonávacích právnych predpisoch.

„Dlhoočakávané pristúpenie EÚ k Marrákešskej zmluve sa stáva realitou. Má to obrovský význam, pretože sa ním zaručuje základné ľudské právo pre viac než 30 miliónov zrakovo postihnutých ľudí v celej EÚ a zlepšuje prístupnosť kníh v rozvojových krajinách.“

Dr. Christian Cardona, maltský minister pre hospodárstvo, investície a malé podniky

Osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, naďalej čelia mnohým prekážkam, pokiaľ ide o prístup ku knihám a ostatným tlačeným materiálom. Na medzinárodnej úrovni sa uznala potreba zvýšenia počtu diel a ostatných chránených materiálov dostupných v prístupných formátoch, akými sú Braillovo písmo, audioknihy a tlač s veľkým písmom.

Prostredníctvom dnes dohodnutých návrhov sa v súlade s Marrákešskou zmluvou do práva EÚ zavedie nová povinná výnimka z pravidiel v oblasti autorského práva. Oprávnené osoby a organizácie tak budú môcť rozmnožovať diela v prístupných formátoch a šíriť ich v rámci celej EÚ a v tretích krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami uvedenej zmluvy.

Povinnosti Únie vyplývajúce z Marrákešskej zmluvy, pokiaľ ide o výmenu rozmnoženín v prístupnom formáte na nekomerčné účely medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú jej zmluvnými stranami, sa budú vykonávať prostredníctvom nariadenia.

Do vnútroštátnych právnych predpisov sa povinnosti vyplývajúce z Marrákešskej zmluvy začlenia prostredníctvom smernice. Takto sa zlepší dostupnosť rozmnoženín v prístupných formátoch pre oprávnené osoby a ich šírenie na vnútornom trhu.

Kontext

Zmluva, ktorá bola prijatá na diplomatickej konferencii v Marrákeši v júni 2013, je súčasťou súboru zmlúv v oblasti autorského práva, ktorý spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Zmluva nadobudla platnosť 30. septembra 2016. Zahŕňa kultúrne a humanitárne aspekty, ako aj aspekty sociálneho rozvoja.

EÚ podpísala Marrákešskú zmluvu v apríli 2014. Ratifikačný proces však zdržala právna otázka týkajúca sa toho, či má EÚ výlučnú právomoc na uzavretie Marrakéšskej zmluvy.

Komisia požiadala o stanovisko Európsky súdny dvor v auguste 2015. Súd 14. februára 2017 potvrdil výlučnú právomoc Únie. Objasnil pritom, že Marrákešská zmluva nepatrí do rámca pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky.

Komisia predložila 14. septembra 2016 návrh nariadenia a návrh smernice a Európsky parlament o nich hlasoval 23. marca 2017.

Ďalšie kroky

Nariadenie a smernicu budú musieť formálne prijať Európsky parlament a Rada.

Ustanovenia smernice sa potom uzákonia v jednotlivých vnútroštátnych predpisoch do maximálne 12 mesiacov.

EÚ bude po prijatí rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje uzavretie Marrákešskej zmluvy, môcť uložiť jej ratifikačné listiny.