Víza: Rada prijala nariadenie o liberalizácii vízového režimu pre občanov Ukrajiny

  • 11. 5. 2017
  • 10:25
  • Tlačová správa
  • 244/17
  • Vnútorné veci
11. 5. 2017
Kontakty pre tlač

Veronica Huertas Cerdeira
Tlačový atašé (vnútorné veci; koordinácia boja proti terorizmu)
+32 22814548
+32 470882199

Rada 11. mája 2017 prijala nariadenie o liberalizácii vízového režimu pre občanov Ukrajiny pod podmienkou, že dĺžka ich pobytu v EÚ nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

„Prijatie nariadenia o liberalizácii vízového režimu pre občanov Ukrajiny je dôležitým krokom, ktorým sa prispeje k posilneniu väzieb medzi obyvateľmi Ukrajiny a EÚ. Nadväzuje na ukončenie nevyhnutných reforiem zo strany Ukrajiny vo viacerých oblastiach vrátane migrácie, verejného poriadku a bezpečnosti, vonkajších vzťahov a základných práv. Okrem toho, na základe revidovaného mechanizmu pozastavenia, ktorý nedávno EÚ prijala, môže Únia pozastaviť takúto liberalizáciu vízového režimu, ak sa v súvislosti s Ukrajinou vyskytnú závažné problémy v oblasti migrácie alebo bezpečnosti.“

Carmelo Abela, maltský minister vnútra a národnej bezpečnosti   

Týmto nariadením sa formálne mení nariadenie č. 539/2001 a Ukrajina sa presúva z prílohy I (krajiny, ktorých štátni príslušníci potrebujú víza na vstup do schengenského priestoru) do prílohy II (krajiny oslobodené od vízovej povinnosti). Občania Ukrajiny s biometrickým pasom, ktorí cestujú do EÚ na najviac 90 dní na obchodné, turistické alebo rodinné účely, už nebudú potrebovať víza.

Tieto opatrenia sa nevzťahujú na Írsko a Spojené kráľovstvo v súlade s protokolmi pripojenými k zmluvám o EÚ. Vízový režim týchto členských štátov naďalej upravujú ich vnútroštátne právne predpisy.

Ďalší postup

Prijaté nariadenie teraz musí podpísať Rada a Európsky parlament. Príslušné znenie sa potom uverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr.

Kontext

Komisia v decembri 2015 dospela k záveru, že Ukrajina splnila všetky referenčné kritériá plánu liberalizácie vízového režimu a je preto pripravená na oslobodenie od vízovej povinnosti. Komisia 20. apríla 2016 uverejnila návrh na liberalizáciu vízového režimu pre držiteľov ukrajinských pasov. Rada a Európsky parlament dosiahli dohodu o tomto návrhu 28. februára 2017.