Rada (článok 50) vydala oprávnenie začať rozhovory o brexite a prijala smernice na rokovania

Rada EÚ
  • 22. 5. 2017
  • 13:35
  • Tlačová správa
  • 286/17
  • Brexit
  • Inštitucionálne záležitosti
22. 5. 2017
Kontakty pre tlač

Ester Arauzo-Azofra
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815361
+32 473630723

Maria Tomasik
tlačový atašé
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Rada zasadajúca vo formáte EÚ27 prijala rozhodnutie, ktorým povolila začať so Spojeným kráľovstvom rokovania o brexite a za vyjednávača EÚ formálne určila Komisiu. Rada tiež prijala smernice na príslušné rokovania.

Obidva texty vychádzajú z odporúčania, ktoré predložila Komisia 3. mája 2017, a z usmernení, ktoré Európska rada (článok 50) prijala 29. apríla 2017. Na základe ich prijatia je možné začať rokovania so Spojeným kráľovstvom po tom, ako oznámilo, že má v úmysle vystúpiť z EÚ (podľa článku 50 Zmluvy o EÚ).

„Dnes sme stanovili pozíciu EÚ k otázkam, ktoré sú kľúčové pre začatie rozhovorov. Najvyššou prioritou nášho programu sú práva občanov a usilujeme sa dosiahnuť ambiciózne riešenie, v rámci ktorého budú dotknuté osoby môcť naďalej požívať svoje práva.“

Louis Grech, podpredseda vlády Malty a predseda Rady

Smernice na rokovania a fázový prístup

Účelom prvého súboru smerníc na rokovania je usmerňovať Komisiu v prvej fáze rokovaní. Zameriava sa teda predovšetkým na otázky, ktoré sa vnímajú ako nevyhnutné pre riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva, teda na práva občanov, finančné vyrovnanie a situáciu Írska, ako aj na ďalšie záležitosti, v ktorých môže brexit vyvolať právnu neistotu.

Cieľom prvej fázy rokovaní je dosiahnuť čo najväčšiu zrozumiteľnosť a právnu istotu a vyriešiť uvoľnenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Keď Európska rada dospeje k názoru, že sa dosiahol dostatočný pokrok, rokovania postúpia do druhej fázy.

Dohoda o budúcom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa bude môcť uzavrieť, až keď Spojené kráľovstvo reálne vystúpi z EÚ a bude v postavení tretej krajiny. Avšak počas druhej fázy rokovaní by sa mohli začať diskusie o celkovom chápaní takéhoto budúceho vzťahu.

Smernice na rokovania sa môžu počas rokovaní meniť a dopĺňať.

Práva občanov

Prvou prioritou rokovaní je dohodnúť sa na zárukách ochrany práv občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorých sa dotkne brexit, ako aj ich rodinných príslušníkov. Krajiny EÚ27 nástoja na tom, že takéto záruky by mali byť recipročné a založené na zásade rovnakého zaobchádzania s občanmi EÚ27 v porovnaní s občanmi Spojeného kráľovstva. Mali by okrem iného zahŕňať aj právo na trvalý pobyt po piatich rokoch legálneho pobytu, a to aj v prípade, ak sa k dátumu vystúpenia uvedená dĺžka pobytu nedosiahla, ale dosiahne sa po vystúpení.

V smerniciach na rokovanie sa uvádza, že pravidlá by sa mali vzťahovať na pracovníkov, samostatne zárobkovo činné osoby, študentov a ďalšie neaktívne osoby, ako aj na cezhraničných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. Zárukami by sa mali chrániť práva na pobyt a voľný pohyb, ako aj s nimi súvisiace práva (napr. zdravotná starostlivosť). Všetky práva by mali byť chránené počas celého života dotknutých osôb.

Finančné vyrovnanie

Krajiny EÚ27 sa zhodli, že sa musí dosiahnuť jednorazové finančné vyrovnanie a že Spojené kráľovstvo musí uhradiť svoj podiel všetkých záväzkov, ktoré prijalo v pozícii člena. Spojené kráľovstvo by tiež malo v plnej miere uhradiť osobitné náklady na vystúpenie, napr. na premiestnenie agentúr EÚ, ktoré majú v súčasnosti sídlo v Spojenom kráľovstve. Dohoda by mala obsahovať výpočet celkovej sumy a harmonogram platieb, ako aj ďalšie pravidlá a opatrenia na riešenie jednotlivých otázok.

Situácia Írska

EÚ je odhodlaná naďalej podporovať mier, stabilitu a zmierenie na ostrove Írsko. Žiadnym prvkom dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva by sa nemali narušiť ciele a záväzky Veľkopiatkovej dohody. Pri rokovaniach sa treba zamerať na snahu predísť vytvoreniu pevnej hranice a zároveň dodržať právo EÚ. Bude potrebné vyriešiť otázky, ako je napríklad tranzit tovaru.

Tovar umiestnený na trh a postupy založené na práve EÚ

Smernice na rokovania sa týkajú aj ďalších otázok, pri ktorých je potrebné dohodnúť sa na opatreniach na zníženie neistoty a zabránenie právnemu vákuu. Patrí sem napríklad otázka budúcnosti postupov založených na práve EÚ a tovaru, ktorý je už umiestnený na trhu. Ak sa napríklad určitý výrobok uviedol na jednotný trh ešte pred vystúpením, malo by sa zabezpečiť, že bude môcť na trhu zostať aj potom.

Ostatné záležitosti, pri ktorých možno bude potrebné znížiť neistotu alebo zabrániť právnemu vákuu, ako napríklad služby, sa budú riešiť v ďalších smerniciach na rokovania.

Ďalšie kroky

Komisia sa so Spojeným kráľovstvom dohodne na termínoch prvých rokovaní. Prvé formálne zasadnutie medzi vyjednávačmi EÚ a Spojeného kráľovstva sa pravdepodobne uskutoční v júni.