Prispôsobenie sa technologickým zmenám, zachovanie konkurencieschopnosti Európy a základných hodnôt v oblasti audiovizuálnych služieb

Rada EÚ
  • 23. 5. 2017
  • 17:40
  • Tlačová správa
  • 295/17
  • Jednotný trh
  • Kultúra
23. 5. 2017
Kontakty pre tlač

Helena Gomes
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22817040
+32 479955079

Rada dosiahla všeobecné smerovanie v súvislosti s návrhom revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Cieľom tohto návrhu je reagovať na rozsiahle technologické a trhové zmeny, ktoré priniesol prechod na digitálne technológie, v snahe zvýšiť konkurencieschopnosť audiovizuálneho odvetvia Európy a zachovať základné hodnoty, ako sú ochrana maloletých, pluralita médií, kultúrna rozmanitosť a ochrana spotrebiteľa.

Návrhom Komisie sa ďalej zosúlaďujú pravidlá v oblasti televízneho vysielania a služieb na požiadanie a rozširuje rozsah pôsobnosti smernice o platformy na zdieľanie videí. Budú sa musieť zosúladiť s pravidlami ochrany maloletých a všetkých občanov pred nenávistnými prejavmi a násilím.

Týmto návrhom sa zjednodušujú pravidlá, ktorými sa riadi „zásada krajiny pôvodu“ (podľa ktorej poskytovatelia služieb podliehajú výlučne pravidlám uplatniteľným v krajine, v ktorej sa nachádza ich ústredie). Návrhom sa okrem toho zavádzajú prísnejšie povinnosti, pokiaľ ide o podporu európskych diel v rámci služieb na požiadanie.

Vďaka intenzívnej práci Rady počas slovenského a maltského predsedníctva sa dnes Rada dohodla na kompromisnom znení, ktoré navrhlo maltské predsedníctvo, na základe týchto prvkov:

  • rozsah pôsobnosti smernice sa rozšíril tak, aby zahŕňal služby „sociálnych médií“, pričom poskytovanie audiovizuálneho obsahu je nevyhnutnou súčasťou takýchto služieb;
  • pravidlá týkajúce sa právomoci sa zjednodušili a postupy v oblasti spolupráce sa posilnili s cieľom riešiť problémy týkajúce sa cezhraničného poskytovania služieb, napr. problémy vyplývajúce zo situácie, keď sú poskytovatelia usadení v jednej krajine, ale zameriavajú sa na publikum v inej krajine. Okrem toho musia národné regulačné orgány dodržiavať dvojmesačnú lehotu, ak dostanú žiadosť od iného členského štátu;
  • podpora európskych diel sa bude vzťahovať aj na poskytovateľov služieb na požiadanie zavedením požiadavky na minimálne 30 % podiel európskych diel v ich katalógoch a možnosť pre členské štáty požadovať finančný príspevok od poskytovateľov mediálnych služieb vrátane poskytovateľov, ktorí sú usadení v inom členskom štáte, s výnimkami pre začínajúce a malé podniky.

Flexibilnejšie budú aj pravidlá týkajúce sa audiovizuálnych komerčných oznamov. Ustanovenia o nezávislosti národných regulačných orgánov, transparentnosti vlastníctva médií a potrebe rozvoja mediálnej gramotnosti sú tiež súčasťou návrhu.

Minister Bonnici povedal: „Sme veľmi hrdí na to, že sme dosiahli dohodu o audiovizuálnych mediálnych službách. Ide o komplexnú smernicu, ktorá sa týka veľmi citlivých otázok, ako sú vnútorný trh, základné práva a slobody, kultúrna rozmanitosť a ochrana maloletých.

Trh a technológie sa však rýchlo vyvíjajú. Musíme zabezpečiť, aby príslušné pravidlá udržali s týmito zmenami krok. Dnešná dohoda v Rade predstavuje ďalší krok smerom k dobudovaniu jednotného digitálneho trhu, ktorý je nevyhnutný pre budúcu prosperitu Európy.

Ďalšie kroky

Dohoda v Rade pripraví podmienky pre začatie rokovaní s Európskym parlamentom, ktorých cieľom je prijať smernicu čo najskôr.

Kontext

Komisia predložila svoj návrh v máji 2016 ako súčasť stratégie jednotného digitálneho trhu.

Návrh bol predmetom skúmania v Rade počas dvoch predsedníctiev, pričom slovenské predsedníctvo predložilo v novembri 2016 správu o pokroku.

Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT) hlasoval o svojej správe 25. apríla 2017 a plénum EP udelilo tomuto výboru mandát na začatie rokovaní s Radou 17. mája.