Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
  • 8. 6. 2017
  • 13:25
  • Tlačová správa
  • 338/17
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy

Rada prijala 8. júna rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje útvar pre plánovanie a vedenie vojenských operácií (MPCC) v rámci Vojenského štábu EÚ (EUMS). Zmenil a schválil sa aj mandát EUMS, ktorý je súčasťou ESVČ.

„Zriadenie MPCC predstavuje veľmi dôležité operačné rozhodnutie na posilnenie európskej obrany. V snahe zaručiť mier a bezpečnosť to prispeje k zefektívneniu európskych misií bez výkonného charakteru a k zlepšeniu výcviku vojakov z partnerských krajín. Je to dôležité nielen pre našich partnerov, ale aj pre bezpečnosť Európskej únie,“ uviedla vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová.

MPCC prevezme velenie vojenských misií EÚ nevýkonného charakteru, ktorými sú v súčasnosti: výcviková misia EÚ (EUTM) v Somálsku, EUTM v Stredoafrickej republike a EUTM v Mali. MPCC bude statickou štruktúrou velenia a kontroly na vojenskej strategickej úrovni mimo oblasti operácií, zodpovednou za operačné plánovanie a vedenie nevýkonných misií vrátane zostavenia, nasadenia, udržania a obnovy ozbrojených síl Európskej únie. Umožní sa tým, aby sa personál misií v teréne zameral na konkrétne činnosti svojej misie, s lepšou podporou poskytovanou z Bruselu.

MPCC posilňuje štruktúry krízového riadenia EÚ. Bude fungovať pod politickou kontrolou a strategickým vedením Politického a bezpečnostného výboru (PBV), ktorý pozostáva z veľvyslancov členských štátov EÚ a má sídlo v Bruseli.

MPCC bude spočiatku pozostávať až z 25 zamestnancov, ale bude môcť taktiež využívať podporu z iných oddelení EUMS. Generálny riaditeľ Vojenského štábu Európskej únie bude aj riaditeľom MPCC. Bude vykonávať velenie a kontrolu troch súčasných výcvikových misií a iných prípadných budúcich vojenských misií nevýkonného charakteru. Takisto bude vykonávať povinnosti súvisiace s nasadzovaním a stiahnutím misií, ako aj s celkovým rozpočtom, auditom a podávaním správ.

MPCC bude úzko spolupracovať so svojím existujúcim civilným náprotivkom, útvarom pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC), prostredníctvom spoločného podporného koordinačného útvaru. Tento útvar bude schopný sa deliť o svoje skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa vojenských aj civilných misií, ako aj o spôsobilosti, keď budú civilné a vojenské misie nasadené súčasne v tej istej oblasti, vrátane lekárskej podpory alebo ochranných opatrení.

Rozhodnutie sa uverejní v úradnom vestníku 9. júna.

Kontext

Postup

Rada prijala 6. marca 2017 závery o pokroku vo vykonávaní globálnej stratégie EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, v ktorých schválila koncepčný dokument o spôsobilostiach operačného plánovania a vedenia pre misie a operácie SBOP. Vo svojich záveroch z 18. mája 2017 Rada rozhodla o zriadení MPCC, a to s výhradou formálneho právneho rozhodnutia. Toto formálne právne rozhodnutie prijala Rada dnes.

Rada prijala 14. novembra 2016 závery o vykonávaní globálnej stratégie EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany. V týchto záveroch sa stanovuje úroveň ambícií v podobe hlavných cieľov, ktoré sa EÚ a jej členské štáty budú usilovať dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a obrany, pričom sa formulujú tri strategické priority: reakcia na vonkajšie konflikty a krízy, budovanie kapacít partnerov a ochrana Európskej únie a jej občanov. Európska rada 15. decembra 2016 opätovne potvrdila potrebu zlepšiť schopnosť EÚ reagovať rýchlejšie, účinnejšie a plynulejšie, a to ako súčasť komplexného prístupu EÚ.

O troch výcvikových misiách EÚ

Misia EUTM Somalia sa začala v roku 2010 a odvtedy prispieva k posilňovaniu dočasnej federálnej vlády a inštitúcií Somálska.

Misia EUTM Mali bola spustená v roku 2013 s cieľom podporovať obnovu ozbrojených síl Mali a uspokojovať ich operačné potreby.

Misia EUTM RCA sa začala v roku 2016 a podporuje vládu Stredoafrickej republike pri vykonávaní reformy bezpečnostného sektora v krajine.