Zmena klímy: Rada opätovne potvrdzuje, že Parížska dohoda zodpovedá vytýčeným cieľom a nie je možné o nej opätovne rokovať.

Rada EÚ
  • 19. 6. 2017
  • 09:35
  • Tlačová správa
  • 358/17
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Životné prostredie
19. 6. 2017
Kontakty pre tlač

Virginie Battu
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815316
+32 470182405

Závery Rady o zmene klímy v nadväznosti na rozhodnutie vlády Spojených štátov odstúpiť od Parížskej dohody

1. Rada vyjadruje hlboké poľutovanie nad jednostranným rozhodnutím vlády Spojených štátov odstúpiť od Parížskej dohody. Rada takisto víta skutočnosť, že množstvo krajín – od veľkých ekonomík až po malé ostrovné štáty – dôrazne vyhlásilo, že budú plniť záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody.

2. Parížska dohoda nás spojila vo veľmi ťažkých časoch. Ide o nevídanú multilaterálnu dohodu o riešení problému, ktorý ohrozuje nás všetkých, ktorú podpísalo takmer 200 strán a podporili ju regióny, mestá, spoločenstvá, spoločnosti a neštátne subjekty z celého sveta. Spolu s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 predstavuje našu spoločnú zodpovednosť voči celej planéte, za túto generáciu, ako aj tie budúce a náš záväzok prijať príslušné opatrenia.

3. Rada opätovne potvrdzuje, že Parížska dohoda zodpovedá uvedenému cieľu a nie je možné o nej opätovne rokovať. Hoci sa dohodou záväzne nepredpisujú žiadne kroky, ide o ambiciózny dokument, ktorý umožňuje každej strane ísť vlastnou cestou pri plnení cieľov zameraných na boj proti zmene klímy, ktorá ohrozuje rozvoj, mier a stabilitu na celom svete.

4. Rada pripomína neochvejnú podporu Európskej únie voči Organizácii Spojených národov ako základu viacstranného systému založeného na pravidlách. Európska únia a jej členské štáty sú aj naďalej jednotne a absolútne odhodlané v plnej miere a urýchlene vykonávať Parížsku dohodu, pripomínajú osobitnú zodpovednosť hlavných ekonomík, ktoré vytvárajú približne 80 % celosvetových emisií, a vyzývajú všetkých partnerov, aby udržali dynamiku, ktorá vznikla v roku 2015 vďaka úspešným výsledkom konferencií COP 23 a COP 24.

5. Svet môže naďalej počítať s tým, že EÚ bude zohrávať vedúcu úlohu v globálnom boji proti zmene klímy v snahe udržať nárast priemernej globálnej teploty výrazne pod hranicou 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a bude vyvíjať úsilie o to, aby sa zvýšenie teploty obmedzilo na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. EÚ bude uvedené snahy viesť prostredníctvom svojich ambicióznych politík v oblasti zmeny klímy a neprestajnej podpory obzvlášť zraniteľných subjektov a bude sa na ceste k dosiahnutiu neutrality v oblasti skleníkových plynov v druhej polovici tohto storočia usilovať vybudovať silné a udržateľné hospodárstva, ako aj spoločnosti odolné voči zmene klímy. EÚ a jej členské štáty poskytujú najviac prostriedkov na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy a sú naďalej odhodlané prispieť svojim dielom k cieľu rozvinutých krajín uvoľniť spoločne do roku 2020 na opatrenia v oblasti klímy v rozvojových krajinách 100 miliárd USD ročne z rôznych finančných zdrojov.

6. EÚ na tento účel posilňuje svoje súčasné globálne partnerstvá a bude sa usilovať vytvoriť nové spojenectvá, od najväčších svetových ekonomík po najzraniteľnejšie ostrovné štáty. Nadviažeme partnerstvá s mnohými podnikmi, regiónmi, mestami, občanmi a spoločenstvami, ktoré vyjadrili podporu Parížskej dohode a prijímajú ambiciózne opatrenia v oblasti klímy, a to na celom svete aj v USA.

7. Spoločne budeme vykonávať parížsku dohodu, pretože je to v našom spoločnom záujme a našou spoločnou úlohou. Parížsku dohodu a prechod na nízkoemisné spoločnosti odolné voči zmene klímy vnímame realisticky – ako hnací motor nezvratného procesu udržateľného rastu našich ekonomík a kľúč k ochrane našej planéty. EÚ je v tomto smere pripravená spolupracovať so všetkými stranami.