Spolupráca EÚ a NATO: Rada víta dosiahnutý pokrok

Rada EÚ
  • 19. 6. 2017
  • 11:15
  • Tlačová správa
  • 352/17
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
19. 6. 2017
Kontakty pre tlač

Virginie Battu
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815316
+32 470182405

Závery Rady o správe o pokroku pri vykonávaní spoločného súboru návrhov, ktorý schválili 6. decembra 2016 ministri EÚ a NATO

1. Rada pripomína svoje závery zo 6. decembra 2016 o vykonávaní spoločného vyhlásenia predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (15283/16).

2. Rada víta pokrok, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní spoločného súboru návrhov (42 opatrení), a v tejto súvislosti berie na vedomie správu, ktorú spoločne predložili vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie/vedúca Európskej obrannej agentúry a generálny tajomník NATO v súlade s bodom 9 záverov Rady zo 6. decembra 2016.

3. Rada vyzýva, aby sa v tomto pokroku pri vykonávaní spoločných návrhov pokračovalo, a so záujmom očakáva ďalšiu správu vrátane možných návrhov budúcej spolupráce v decembri 2017.

4. Rada opätovne potvrdzuje, že spolupráca medzi EÚ a NATO bude naďalej prebiehať v duchu úplnej otvorenosti a transparentnosti, pri plnom rešpektovaní rozhodovacej nezávislosti a rozhodovacích postupov oboch organizácií a v úzkej spolupráci s členskými štátmi a za ich plného zapojenia. Bude založená na zásadách inkluzívnosti a reciprocity bez toho, aby bola dotknutá osobitná povaha bezpečnostnej a obrannej politiky ktoréhokoľvek členského štátu. Rada pripomína, že spolupráca NATO s členskými štátmi EÚ, ktoré nie sú členmi NATO, je neoddeliteľnou súčasťou spolupráce medzi EÚ a NATO, a v tejto súvislosti víta pozitívny prínos týchto členských štátov EÚ k činnostiam NATO. Tieto činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou spolupráce EÚ – NATO a Rada dôrazne podporuje ich pokračovanie.