Zvýšenie energetickej efektívnosti: zabezpečenie pokroku pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky

Rada EÚ
 • 26. 6. 2017
 • 19:10
 • Tlačová správa
 • 415/17
 • Životné prostredie
 • Energetika
26. 6. 2017
Kontakty pre tlač

Helena Gomes
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22817040
+32 479955079

Rada sa dnes dohodla na svojej pozícii v súvislosti s návrhom revidovanej smernice o energetickej efektívnosti. Táto dohoda umožní začatie rokovaní s Európskym parlamentom počas estónskeho predsedníctva.

Hlavným cieľom navrhovanej smernice je zlepšiť existujúce ustanovenia a zvýšiť energetickú efektívnosť s cieľom zabezpečiť splnenie hlavných cieľov Európskej únie na rok 2020 a cieľov v oblasti klímy a energetiky na rok 2030.

Energetická efektívnosť predstavuje sama osebe zdroj energie. Zvýšenie energetickej efektívnosti bude prínosom pre životné prostredie, zníži emisie skleníkových plynov, zvýši energetickú bezpečnosť, zníži náklady na energiu pre domácnosti a podniky, pomôže zmierniť energetickú chudobu a prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest.

Hlavné prvky revidovanej smernice sú:

 • celkový cieľ EÚ v oblasti energetickej efektívnosti vo výške 30 %
 • povinné úspory energie vo výške 1,5 %, ktoré sa majú na obdobie rokov 2026 – 2030 znížiť na 1,0 %, pokiaľ hodnotenie v polovici obdobia v roku 2024 nedospeje k záveru, že EÚ sa nedarí plniť svoje ciele
 • do povinných úspor energie možno započítať aj dlhodobé individuálne opatrenia
 • alternatívne opatrenia sa považujú za rovnocenné s povinnými schémami energetickej efektívnosti
 • možnosť čiastočného započítania obnoviteľnej energie vyrobenej na mieste do úspor v období rokov 2020 – 2030
 • povinnosť zohľadniť pri navrhovaní nových opatrení energetickú chudobu
 • lepšie ustanovenia týkajúce sa merania a fakturovania v prospech konečných používateľov vykurovania a chladenia

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu o tomto významnom právnom predpise, čo bolo prioritou nášho predsedníctva. Energetická efektívnosť je kľúčovým prvkom úspešnej transformácie energetického systému Európy. Umožní nám to pokročiť vo vykonávaní balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Joe Mizzi, maltský minister pre energetiku a vodné hospodárstvo

Kontext

Návrhom Komisie o energetickej efektívnosti, ktorý Komisia predložila v novembri 2016, sa aktualizuje súčasná smernica 2012/27/EÚ. Návrh je súčasťou rozsiahleho balíka opatrení v oblasti čistej energie, ktorý je vykonávacím nástrojom stratégie energetickej únie.

Všeobecným cieľom tejto stratégie je posunúť sa smerom k dekarbonizácii hospodárstva EÚ do roku 2030 a po ňom, pričom sa posilní hospodársky rast, ochrana spotrebiteľa, inovácia a konkurencieschopnosť.

V záveroch Európskej rady z októbra 2014 sa stanovuje orientačný cieľ, ktorým je zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni Únie do roku 2030 aspoň o 27 %. Do roku 2020 by sa tento cieľ mal preskúmať z hľadiska možnosti dosiahnuť na úrovni Únie cieľ vo výške 30 %.