Hospodárske politiky, politiky zamestnanosti a fiškálne politiky: Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2017

Rada EÚ
 • 11. 7. 2017
 • 11:35
 • Tlačová správa
 • 457/17
 • Sociálne veci
 • Výskum a technický rozvoj
 • Eurozóna
 • Zamestnanosť
 • Vzdelávanie a odborná príprava
 • Hospodárstvo a financie
11. 7. 2017
Kontakty pre tlač

François Head
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22816083
+32 475953807

Rada 11. júla 2017 vydala svoje odporúčania a stanoviská na rok 2017 týkajúce sa hospodárskych politík členských štátov, ich politík zamestnanosti a fiškálnych politík.

Toto bola záverečná fáza európskeho semestra 2017, čo je ročný proces monitorovania politík. Odporúčania schválila Európska rada v júni.

Európska rada v marci 2017 schválila tieto priority:

 • posilnenie investícií
 • realizácia štrukturálnych reforiem
 • zodpovedné fiškálne politiky

Súčasťou európskeho semestra je každoročné súbežné monitorovanie hospodárskych politík, politík zamestnanosti a fiškálnych politík členských štátov počas šesťmesačného obdobia.

Na základe politických usmernení, ktoré Európska rada vydáva každý rok v marci, predkladajú členské štáty každý rok v apríli:

 • národné programy reforiem pre svoje hospodárske politiky. V týchto programoch sa stanovuje strednodobý makroekonomický scenár a vnútroštátne ciele v súvislosti s vykonávaním stratégie „Európa 2020“ pre zamestnanosť a rast, identifikujú sa v nich hlavné prekážky rastu a stanovujú opatrenia týkajúce sa iniciatív zameraných na zvýšenie rastu v krátkej dobe,

 • programy stability alebo konvergenčné programy pre svoje fiškálne politiky. Členské štáty eurozóny predkladajú programy stability a členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne, predkladajú konvergenčné programy. V týchto programoch sa stanovujú strednodobé rozpočtové ciele a hlavné predpoklady očakávaného hospodárskeho vývoja a zahŕňajú tiež opis opatrení v oblasti fiškálnej a hospodárskej politiky, ako aj analýzu vplyvu zmien predpokladov na fiškálne a dlhové pozície.

Rada následne prijíma odporúčania a stanoviská pre jednotlivé krajiny (CSR). Poskytuje vysvetlenia v prípadoch, keď tieto odporúčania nezodpovedajú odporúčaniam, ktoré navrhla Komisia.

Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2017 sú určené pre 27 z 28 členských štátov EÚ. Aby sa vyhlo duplicite, nevypracovalo sa žiadne odporúčanie pre Grécko, ktoré podlieha posilnenému politickému dohľadu v rámci programu makroekonomických úprav.

Tieto odporúčania boli prijaté bez diskusie na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti.

Rada v marci 2017 prijala osobitné odporúčanie týkajúce sa hospodárskych politík eurozóny. Urobila tak skôr než v predchádzajúcich rokoch, aby sa pri schvaľovaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny mohli lepšie zohľadniť záležitosti eurozóny.

Uvedené odporúčania sa uvádzajú v týchto dokumentoch: Rakúsko; Belgicko; Bulharsko; Chorvátsko; Cyprus; Česká republika; Dánsko; Estónsko; Fínsko; Francúzsko; Nemecko; Maďarsko; Írsko; Taliansko; Lotyšsko; Litva; Luxembursko; Malta; Holandsko; Poľsko; Portugalsko; Rumunsko; Slovensko; Slovinsko; Španielsko; Švédsko; Spojené kráľovstvo.