Závery Rady o oznámení Komisie o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania

Rada EÚ
  • 11. 7. 2017
  • 11:43
  • Tlačová správa
  • 460/17
  • Hospodárstvo a financie
11. 7. 2017
Kontakty pre tlač

François Head
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22816083
+32 475953807

„RADA:

1. PRIPOMÍNA svoje závery z 10. novembra 2015 o akčnom pláne Komisie na vybudovanie únie kapitálových trhov[1], v ktorých privítala skutočnosť, že Komisia prijala akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov[2];

2. VÍTA oznámenie Komisie o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania[3], v ktorom sa nadväzuje na značný pokrok, ktorý sa už dosiahol pri realizácii opatrení oznámených v akčnom pláne únie kapitálových trhov, a KONŠTATUJE, že pri budovaní únie kapitálových trhov je potrebné ďalej zintenzívniť politické úsilie, a to aj z hľadiska dobre fungujúcej HMÚ.

3. PODČIARKUJE pretrvávajúci význam únie kapitálových trhov ako projektu spoločného významu pre všetky členské štáty s cieľom podporiť rast, tvorbu pracovných miest a investície a inovácie, v súlade so zásadami subsidiarity, proporcionality a lepšej právnej regulácie ako aj zachovania finančnej stability a ochrany investorov, ktoré sa majú dodržiavať konzistentne vo všetkých súvisiacich iniciatívach;

4. BERIE NA VEDOMIE úspech existujúcich kapitálových trhov v Európe a podporuje cieľ, aby sa vo všetkých členských štátoch vybudovala únia kapitálových trhov, pričom sa bude vychádzať z predchádzajúceho pozitívneho vývoja na týchto existujúcich trhoch, a SO ZÁUJMOM OČAKÁVA komplexnú stratégiu EÚ, ktorú má vypracovať Komisia, o krokoch, ktoré možno prijať na úrovni EÚ s cieľom podporiť v celej EÚ rozvoj miestneho a regionálneho trhu;

5. ZDÔRAZŇUJE svoj pokračujúci pevný záväzok týkajúci sa únie kapitálových trhov, čo sa odráža napr. v nedávnych politických dohodách dosiahnutých s Európskym parlamentom o nariadení o jednoduchej, transparentnej a štandardizovanej sekuritizácii, nariadení o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadení o európskych fondoch sociálneho podnikania, ako aj prijatím nariadenia o prospekte;

6. PRIPOMÍNA svoju podporu pre posilnenie rôznorodosti zdrojov financovania dostupných pre infraštruktúru a podniky, najmä MSP a malé podniky so strednou trhovou kapitalizáciou, z menších alebo väčších finančných trhov všetkých členských štátov, a pre zvýšenie investičných príležitostí dostupných pre retailových a inštitucionálnych investorov;

7. SO ZÁUJMOM OČAKÁVA preskúmanie legislatívnych návrhov a delegovaných aktov Komisie uvedených v príslušnom oznámení Komisie;

8. PODPORUJE začlenenie nových prioritných iniciatív navrhnutých Komisiou, ktorých cieľom je ďalšie posilnenie únie kapitálových trhov, keďže čelí novým výzvam;

9. SO ZÁUJMOM OČAKÁVA rokovania o návrhoch Komisie na zmeny rámca európskych orgánov dohľadu;

10. KONŠTATUJE, že konvergencia dohľadu a úloha, ktorú v tejto súvislosti zohrávajú európske orgány dohľadu, sú relevantné v kontexte zriadenia účinnej únie kapitálových trhov a zdravého a účinného finančného trhu EÚ ako celku;

11. SO ZÁUJMOM OČAKÁVA nadchádzajúci legislatívny návrh o prudenciálnom zaobchádzaní s investičnými spoločnosťami, ktorý by mal poskytnúť primeraný rámec na riešenie rizík zahrnutých v ich činnostiach, keď sa tieto činnosti neriešia primerane podľa existujúcich požiadaviek, pričom sa dodrží zásada proporcionality;

12. SO ZÁUJMOM OČAKÁVA preskúmanie nadchádzajúceho legislatívneho návrhu o európskom rámci pre kryté dlhopisy, ktorý by mal vychádzať z pokračujúcich dobre fungujúcich vnútroštátnych systémov, mal by ich zachovať a dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi harmonizáciou a vnútroštátnymi špecifikami;

13. VÍTA záväzok Komisie zabezpečiť primeranejšie regulačné prostredie s cieľom podporiť kótovanie MSP na verejných trhoch, čo by spolu so súvisiacimi nelegislatívnymi opatreniami ďalej podporilo rozvoj akciových kapitálových trhov vo všetkých členských štátoch; ZDÔRAZŇUJE ako všeobecnú politickú prioritu, že je dôležité zvýšiť nákladovo efektívnu dostupnosť hospodárskych, obchodných a finančných informácií o MSP, aby sa mohla vykonávať zmysluplná úverová analýza, ktorá by bola kľúčová pre rozšírenie zdrojov financovania pre všetky MSP na všetkých verejných a súkromných trhoch; SÚHLASÍ, že zvýšenie nákladovo efektívnej dostupnosti informácií o MSP by sa malo najprv dosahovať prostredníctvom dobrovoľných iniciatív zo strany súkromného sektora, a ak tento prístup neprinesie očakávané prínosy, inými prostriedkami, ktoré by mohli byť účinnejšie;

14. VÍTA skutočnosť, že Komisia bude zakrátko posudzovať potenciál rámca EÚ v oblasti FinTech, a to na základe ich činností a nie technológií, s cieľom využiť potenciál odvetvia Fintech pri rozširovaní možností výberu, hospodárskej súťaže a prístupu k finančným prostriedkom založeným na kapitálových trhoch, pričom by sa zároveň malo dbať na účinné riešenie akýchkoľvek nových hrozieb súvisiacich s odvetvím Fintech;

15. SO ZÁUJMOM OČAKÁVA preskúmanie možných iniciatív Komisie vyplývajúcich z odporúčaní expertnej skupiny na vysokej úrovni pre udržateľné financie a kroky ohlásené v preskúmaní únie kapitálových trhov v polovici trvania ako základ na posilnenie celosvetovej vedúcej pozície EÚ v oblasti udržateľných investícií;

16. BERIE NA VEDOMIE iniciatívy Komisie zamerané na podporu dlhodobých investícií vrátane primerane navrhnutého celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a zmeny delegovaného aktu Solventnosť II, pričom sa budú v plnej miere rešpektovať právomocí členských štátov v oblasti daní;

17. SO ZÁUJMOM OČAKÁVA prácu na odstránení neoprávnených vnútroštátnych prekážok cezhraničného pohybu kapitálu;

18. BERIE NA VEDOMIE návrh Komisie vypracovať výkladové oznámenie o existujúcich predpisoch EÚ pre zaobchádzanie s cezhraničnými investíciami EÚ; NABÁDA Komisiu, aby posúdila možnosti pre moderný európsky rámec na účinné a záväzné riešenie investičných sporov;

19. VÍTA iniciatívy zamerané na posilnenie kapacity bánk požičiavať finančné prostriedky hospodárstvu vrátane opatrení na podporu sekundárnych trhov pre nesplácané úvery;

20. PODČIARKUJE význam posilnenia účinnosti európskych finančných trhov ako celku, čo znamená nájsť správnu rovnováhu medzi harmonizovanými pravidlami a potrebou zohľadniť miestne a regionálne charakteristiky trhu a zachovať dobre fungujúce trhy;

21. VYZÝVA Komisiu, aby pokračovala vo vykonávaní akčného plánu pre úniu kapitálových trhov upraveného po tomto preskúmaní v polovici trvania s cieľom mať stavebné bloky únie kapitálových trhov najneskôr v roku 2019 na mieste, a to najmä prostredníctvom realizácie opatrení uvedených v prílohe k preskúmaniu v polovici trvania pri úplnom rešpektovaní zásad lepšej právnej regulácie;

22. VYZÝVA Komisiu, aby naďalej aspoň každých šesť mesiacov predkladala Rade správu prostredníctvom Výboru pre finančné služby a Hospodárskeho a finančného výboru o dosiahnutom pokroku, ktorá bude obsahovať fundované hodnotenie pokroku dosiahnutého pri budovaní únie kapitálových trhov, a to aj na základe kľúčových ukazovateľov a dôkazov.


[1] 13922/15
[2] 12263/15
[3] 10082/17