List predsedu Donalda Tuska adresovaný vedúcim predstaviteľom EÚ pred ich neformálnou večerou v Tallinne

Európska rada
  • 21. 9. 2017
  • 18:25
  • Tlačová správa
  • 529/17
  • Jednotný trh
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Eurozóna
  • Inštitucionálne záležitosti
  • Rozpočet
21. 9. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Obraciam sa na Vás, pretože ma predseda vlády Ratas požiadal, aby som predsedal našej večeri pred digitálnym samitom v Tallinne.

Niekoľko dní po hlasovaní o brexite v Spojenom kráľovstve, 29. júna 2016, sme sa rozhodli začať diskusiu o budúcnosti Európskej únie s 27 členskými štátmi. Výsledkom prvého zasadnutia venovaného tejto téme, ktoré sa konalo v septembri 2016, bol bratislavský plán. Dohodli sme sa, že pozornosť zameriame na otázky, ktoré sa bezprostredne týkajú našich občanov: migrácia, bezpečnosť, ako aj hospodárske a sociálne veci. Tento program sme podrobnejšie rozvinuli na Malte a v Bruseli v tomto roku, čo viedlo k Rímskej deklarácii, v ktorej sa načrtla nová komplexná vízia na nadchádzajúce roky.

Zároveň sme sa zaviazali prispievať k tomuto programu aj počas riadnych zasadnutí Európskej rady. Podarilo sa nám vyriešiť niekoľko otázok, a preto sa situácia v Európe dnes zlepšila a do budúcnosti môžeme hľadieť s väčším optimizmom. V oblasti migrácie sme sa zamerali najprv na trasu cez východné a neskôr centrálne Stredozemie, znovu sme získali kontrolu nad našimi vonkajšími hranicami a znížili sme počet neregulárnych migrantov a úmrtí na mori. Pokiaľ ide o bezpečnosť, naďalej sme posilňovali nástroje boja proti terorizmu a dosiahli sme významný pokrok v oblasti európskej obrany, a to aj v spolupráci s NATO. V hospodárstve sme sa pustili do preorientovania našej obchodnej politiky, aby sa zmiernili negatívne dôsledky globalizácie. Zachovávame si vysoké ambície, pokiaľ ide o otváranie trhu (obchodné dohody s Kanadou a Japonskom), pričom posilňujeme odolnosť reakcie na nekalé obchodné praktiky.

Pri každej z týchto otázok na nás ešte čaká dôležitá a náročná práca. Musíme skonsolidovať vonkajšiu politiku v oblasti migrácie, zlepšovať našu kapacitu pre návraty a dospieť k trvalým riešeniam pre reformovaný azylový systém. Musíme naďalej posilňovať európsku obranu a začneme spustením stálej štruktúrovanej spolupráce v decembri. Rovnako musíme ďalej zlepšovať našu hospodársku základňu, a to aj prostredníctvom digitálneho jednotného trhu (tallinnský samit), pričom treba zabezpečiť, aby bol vyvážený zo sociálneho hľadiska (göteborský samit v novembri).

Musíme tiež rozhodnúť o ďalšom vývoji eura. Nemáme nijaký zázračný prútik na dobudovanie hospodárskej a menovej únie raz a navždy. Som však presvedčený, že máme povinnosť zlepšovať fungovanie HMÚ a posilňovať ju krok za krokom. Našou prioritou by malo byť dobudovanie bankovej únie v súlade s dohodnutým plánom, aby sa eurozóna posilnila štrukturálne. To znamená, že musíme pripraviť spoločný zabezpečovací mechanizmus pre bankovú úniu, aby sa ešte viac znížili riziká a pripravila sa pôda pre európsky systém ochrany vkladov. Mali by sme tiež zvýšiť schopnosť Európy konať, čo by mohlo zahŕňať pretvorenie EMS na Európsky menový fond. Otvorilo sa niekoľko diskusií o správe a rozpočtových zdrojoch týkajúcich sa špecificky eurozóny, ktoré bude potrebné značne prehĺbiť. S cieľom dosiahnuť pokrok v tejto oblasti zvolám v decembri samit eurozóny aj pre jej nečlenov. Konkrétne rozhodnutia o týchto otázkach by mala prijať Európska rada najneskôr do júna budúceho roka.

Zároveň by sme mali naďalej rozvíjať medzinárodnú úlohu, ktorú Únia zohráva v našom susedstve, ako aj na celosvetovej úrovni. Navrhujem, aby sme na zasadnutí Európskej rady v októbri diskutovali o reakcii na vývoj v oblasti vzťahov s Tureckom a aby sme sa na základe dohody s predsedom vlády Borisovom v máji budúceho roka stretli v Bulharsku na samite venovanom západnému Balkánu. Obchod je aj naďalej dôležitou prioritou nášho úsilia.

Okrem týchto bezprostredných priorít stojíme pred neľahkou úlohou, pokiaľ ide o ďalší viacročný rozpočet EÚ. Táto diskusia, ktorá bude formovať naše politiky v nasledujúcich rokoch, sa skutočne začne po tom, čo uzavrieme dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva. Bude dôležitým bodom nášho programu, pokým nedosiahneme konsenzus, aby v roku 2021 mohol začať platiť nový viacročný finančný rámec.

V Tallinne sa nemôžeme zaoberať všetkými týmito otázkami, nieto ešte o nich rozhodnúť. Ale myslím, že toto zasadnutie bude dobrou príležitosťou na rozhovory o tom, ako túto diskusiu uchopíme, najmä vzhľadom na mnohé zaujímavé ohlasy o jej obsahu, formách, ako aj cieľoch, ktoré sme nedávno zachytili. Privítam Vaše usmernenia s cieľom rozhodnúť po spoločnej diskusii, ako zorganizovať prácu Európskej rady v tejto súvislosti. V záujme zabezpečenia otvorenej, úprimnej a neformálnej výmeny názorov o týchto otázkach sa pred samitom nevypracujú žiadne písomné podklady, ani sa z neho neuverejnia písomné závery.

Napokon by sme si všetci mali uvedomovať, že jednou z našich hlavných úloh ostáva brexit. Budeme sa ním zaoberať na našej ďalšej schôdzi v októbri vo formáte 27 členských štátov (na základe článku 50).