Kaj dela Svet EU?

1. Oblikuje in sprejema zakonodajo EU

Svet ima bistveno vlogo pri sprejemanju odločitev v EU.

Oblikuje in sprejema zakonodajne akte, običajno skupaj z Evropskim parlamentom po rednem zakonodajnem postopku, tj. postopku soodločanja, ki se uporablja za tista politična področja, na katerih ima EU bodisi izključno ali deljeno pristojnost z državami članicami. V teh primerih Svet sprejema zakonodajo na podlagi predlogov, ki mu jih predloži Evropska komisija.

2. Usklajuje politike držav članic

Svet je odgovoren za usklajevanje politik držav članic na posebnih področjih, med katera spadajo:

  • gospodarska in fiskalna politika: Svet usklajuje gospodarsko in fiskalno politiko držav članic, da bi s tem izboljšal gospodarsko upravljanje v EU; spremlja njihovo proračunsko politiko in krepi fiskalni okvir EU; poleg tega se ukvarja tudi s pravnimi in praktičnimi vidiki evra, finančnih trgov in kapitalskih tokov;
  • izobraževanje, kultura, mladina in šport: Svet sprejema politične okvire EU in delovne načrte na teh področjih, v katerih so določene prednostne naloge za sodelovanje med državami članicami in Komisijo;
  • politika zaposlovanja:  Svet na podlagi sklepov Evropskega sveta o stanju na področju zaposlovanja v EU oblikuje letne smernice in priporočila za države članice.

3. Oblikuje skupno zunanjo in varnostno politiko EU

Svet na podlagi smernic Evropskega sveta določa in izvaja zunanjo in varnostno politiko EU, kar vključuje tudi razvojno in humanitarno pomoč EU, obrambo in trgovino. Skupaj z visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko zagotavlja enotnost, doslednost in učinkovitost zunanjega delovanja EU. 

4. Sklepa mednarodne sporazume

Svet daje mandat Komisiji, da se v imenu EU pogaja o sporazumih med EU ter državami, ki niso članice EU, in mednarodnimi organizacijami. Po koncu pogajanj sprejme odločitev o podpisu in sklenitvi sporazuma, ki temelji na predlogu Komisije. Prav tako sprejme končni sklep o sklenitvi sporazuma, potem ko sklenitev odobri Evropski parlament (velja za področja, za katera je potrebno soodločanje) in ko sporazum ratificirajo vse države članice EU.

Ti sporazumi lahko zajemajo široka področja, kot so trgovina, sodelovanje in razvoj, ali pa zadevajo specifične teme, kot so tekstil, ribolov, carina, promet, znanost, tehnologija itn. 

5. Sprejema proračun EU

Svet sprejema proračun EU skupaj s Parlamentom.

Proračunsko obdobje pokriva koledarsko leto. Proračun se običajno sprejme decembra in se začne uporabljati 1. januarja naslednje leto.