Svet je en sam pravni subjekt, ki – odvisno od obravnavanih vprašanj – zaseda v desetih različnih sestavah.

Sestave Sveta sicer niso hierarhično urejene, vendar pa ima Svet za splošne zadeve posebno usklajevalno vlogo ter je pristojen za institucionalne, administrativne in horizontalne zadeve. Posebne pristojnosti ima tudi Svet za zunanje zadeve.

Vsaka od desetih sestav lahko sprejme akte, za katere so pristojne druge sestave, zato sestava Sveta ni navedena pri nobenem zakonodajnem aktu, ki ga sprejme Svet.

Seje Sveta

Sej Sveta se udeležujejo predstavniki vseh držav članic na ministrski ravni. Udeleženci so torej lahko ministri ali državni sekretarji. Ti imajo pravico prevzeti obveznosti ali glasovati v imenu vlade svoje države. Na seje Sveta so vabljeni tudi evropski komisarji, pristojni za zadevna področja. Če je zakonodajni postopek sprožila Evropska centralna banka, je povabljen tudi njen predstavnik.

Sistem glasovanja

Običajen način glasovanja v Svetu je kvalificirana večina, ki se uporablja za približno 80 % zakonodaje EU

Seje vodi minister oziroma ministrica države članice, ki v zadevnem polletju predseduje Svetu. Izjema je Svet za zunanje zadeve, ki mu običajno predseduje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Glede na odločitev, ki jo je treba sprejeti, Svet odloča z navadno ali kvalificirano večino ali soglasno.

Svet lahko glasuje le, če je prisotna večina njegovih članov. 

Javne seje

Kadar Svet razpravlja ali glasuje o predlogu zakonodajnega akta, se sestane na javni seji. V takšnih primerih se del dnevnega reda imenuje „zakonodajno posvetovanje“ . Tudi prvo posvetovanje o pomembnih nezakonodajnih predlogih je javno.

V Svetu poleg tega redno potekajo javne razprave o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo interese EU in njenih državljanov. Javne so razprave o 18-mesečnem programu Sveta za splošne zadeve, o prednostnih nalogah ostalih sestav Sveta ter o petletnem programu Komisije.