Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN)

Svet EU

Svet za ekonomske in finančne zadeve je odgovoren za politiko EU na treh glavnih področjih: ekonomska politika, obdavčitev in ureditev finančnih storitev.

Kako deluje ECOFIN?

Svet ECOFIN sestavljajo gospodarski in finančni ministri vseh držav članic EU. Sej se udeležujejo tudi evropski komisarji, pristojni za omenjeni področji.

Potem pa so tu še posebne seje Sveta ECOFIN, namenjene pripravi letnega proračuna EU, ki se jih udeležujejo državni ministri, pristojni za proračunske zadeve, in evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun.

Svet ECOFIN navadno zaseda enkrat mesečno.

O ekonomski in finančni politiki

Evroskupina

Evroskupina – neuradno telo, v okviru katerega se srečujejo ministri držav evrskega območja, da bi razpravljali o vprašanjih, povezanih z evrom

Svet za ekonomske in finančne zadeve, znan tudi kot Svet ECOFIN, je pristojen za ekonomsko politiko, obdavčitev, finančne trge in pretok kapitala ter za gospodarske odnose z državami zunaj EU.

Pripravlja tudi letni proračun EU in se ukvarja s pravnimi in praktičnimi vidiki enotne valute, tj. evra.

Svet ECOFIN usklajuje ekonomsko politiko držav članic, pospešuje konvergenco njihovih ekonomskih dosežkov in spremlja njihove proračunske politike.

Usklajuje tudi stališča EU za srečanja na mednarodni ravni, na primer srečanja skupine držav G-20, Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Poleg tega je odgovoren za finančne vidike mednarodnih pogajanj o ukrepih za obvladovanje podnebnih sprememb.

Prednostne naloge estonskega predsedstva

Estonsko predsedstvo se bo osredotočilo na posodobitev sistema DDV. Prizadevalo si bo za dosego političnega dogovora o osnutku zakonodaje glede e-publikacij in splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti. Prav tako bo poskušalo poiskati soglasje glede glavnih elementov predloga o DDV za e-trgovanje. Poleg tega bo predsedstvo začelo razprave o predlogih v zvezi z dokončnim sistemom DDV in znižanih stopnjah.

Estonsko predsedstvo namerava opraviti analizo vmesnega pregleda akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov, ki ga je predstavila Komisija, in pripraviti sklepe Sveta.

Z začetkom obravnave svežnja o zmanjševanju tveganj je estonsko predsedstvo vzpostavilo temelje za uvedbo sistema jamstva za vloge. Z Evropskim parlamentom namerava doseči politični dogovor glede nujnejših vprašanj v okviru svežnja o zmanjševanju tveganj. Kar zadeva preostale dele svežnja, namerava doseči splošni pristop v Svetu. Estonija bo med predsedovanjem nadalje obravnavala predlog o evropskem sistemu jamstva za vloge.

Estonsko predsedstvo bo pozornost namenilo tudi predlogom, ki izhajajo iz pregleda uredb o izvedenih finančnih instrumentih, s katerimi se trguje zunaj organiziranega trga, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov. Nadalje bo obravnavalo predlog o razkrivanju shem izogibanja davkom finančnim posrednikom, pa tudi skupni seznam EU o nesodelujočih tretjih državah.

Kar zadeva proračun EU za leto 2018, namerava estonsko predsedstvo doseči celovit in pravočasen dogovor, v katerem bodo upoštevane potrebe EU in zagotovljeno izvajanje politik.

Estonsko predsedstvo bo v sodelovanju s prihodnjim bolgarskim predsedstvom določilo koledar ekonomske politike za novi cikel evropskega semestra.