Svet za okolje (ENV)

Svet EU

Svet za okolje je odgovoren za okoljsko politiko EU, vključno z varstvom okolja, skrbno rabo virov in varovanjem zdravja ljudi. Ukvarja se tudi z mednarodnimi vprašanji, zlasti s področja podnebnih sprememb.

Kako deluje Svet za okolje?

Svet za okolje sestavljajo ministri, pristojni za zadeve, povezane z okoljem. Evropsko komisijo na sejah zastopata komisar za okolje in komisar za podnebne ukrepe.

Svet za okolje zaseda približno štirikrat letno.

O okoljski politiki

Svet je v vlogi zakonodajalca skupaj z Evropskim parlamentom odgovoren za sprejetje ambiciozne okoljske zakonodaje, namenjene varovanju naravnih habitatov, zagotavljanju čistega zraka in vode ter ustreznega odstranjevanja odpadkov, izboljšanju znanja o strupenih kemikalijah ter pomoči podjetjem pri prehodu v trajnostno naravnano gospodarstvo.

Zagotavlja tudi, da so okoljski vidiki ustrezno vključeni v druge politike EU, kot so industrija, kmetijstvo, promet, energija in storitve.

EU in njene države članice si na mednarodni ravni prizadevajo, da se zagotovi vključevanje okoljskih standardov EU v mednarodne sporazume, sklenjene na področju okolja in podnebnih sprememb. S tega vidika je Svet odgovoren za pripravo stališč, ki jih EU zavzame na mednarodnih konferencah in pri pogajanjih o podnebnih spremembah.

Prednostne naloge Sveta za okolje v času slovaškega predsedovanja

Svet za okolje se bo v času slovaškega predsedovanja s spremljanjem razprav o predlogih za revizijo v sektorju sistema za trgovanje z emisijami (ETS)‏‏ osredotočil na nizkoogljično gospodarstvo. Obravnaval bo tudi druge predloge v zvezi z emisijami: o sektorjih, ki niso zajeti v sistemu ETS, ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom.

Na področju podnebnih sprememb je ena od prednostnih nalog predsedstva nadaljnje ukrepanje po ratifikaciji Pariškega sporazuma. Predsedstvo bo poleg tega pripravilo predloge za prehod na krožno gospodarstvo.