Svet za okolje (ENV)

Svet EU

Svet za okolje je odgovoren za okoljsko politiko EU, vključno z varstvom okolja, skrbno rabo virov in varovanjem zdravja ljudi. Ukvarja se tudi z mednarodnimi vprašanji, zlasti s področja podnebnih sprememb.

Kako deluje Svet za okolje?

Svet za okolje sestavljajo ministri, pristojni za zadeve, povezane z okoljem. Evropsko komisijo na sejah zastopata komisar za okolje in komisar za podnebne ukrepe.

Svet za okolje zaseda približno štirikrat letno.

O okoljski politiki

Svet je v vlogi zakonodajalca skupaj z Evropskim parlamentom odgovoren za sprejetje ambiciozne okoljske zakonodaje, namenjene varovanju naravnih habitatov, zagotavljanju čistega zraka in vode ter ustreznega odstranjevanja odpadkov, izboljšanju znanja o strupenih kemikalijah ter pomoči podjetjem pri prehodu v trajnostno naravnano gospodarstvo.

Zagotavlja tudi, da so okoljski vidiki ustrezno vključeni v druge politike EU, kot so industrija, kmetijstvo, promet, energija in storitve.

EU in njene države članice si na mednarodni ravni prizadevajo, da se zagotovi vključevanje okoljskih standardov EU v mednarodne sporazume, sklenjene na področju okolja in podnebnih sprememb. S tega vidika je Svet odgovoren za pripravo stališč, ki jih EU zavzame na mednarodnih konferencah in pri pogajanjih o podnebnih spremembah.

Prednostne naloge Sveta za okolje v času malteškega predsedovanja

Sveta za okolje bo v času malteškega predsedovanja osrednjo pozornost namenil pobudam v okviru agende za trajnostni razvoj do leta 2030. To zajema napredek pri obravnavi predloga za revizijo sistema za trgovanje z emisijami (ETS), pa tudi v zvezi s sektorji, ki niso zajeti v ETS, kot sta uredba o porazdelitvi prizadevanj ter uredba o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu. Ta orodja bodo EU pomagala uresničiti zaveze iz pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Predsedstvo si bo prizadevalo tudi za napredek pri pogajanjih o predlogih, vključenih v sveženj o krožnem gospodarstvu.