Svet za okolje (ENVI)

Svet EU

Svet za okolje je odgovoren za okoljsko politiko EU, vključno z varstvom okolja, skrbno rabo virov in varovanjem zdravja ljudi. Ukvarja se tudi z mednarodnimi vprašanji, zlasti s področja podnebnih sprememb.

Kako deluje Svet za okolje?

Svet za okolje sestavljajo ministri, pristojni za zadeve, povezane z okoljem. Evropsko komisijo na sejah zastopata komisar za okolje in komisar za podnebne ukrepe.

Svet za okolje zaseda približno štirikrat letno.

O okoljski politiki

Svet je v vlogi zakonodajalca skupaj z Evropskim parlamentom odgovoren za sprejetje ambiciozne okoljske zakonodaje, namenjene varovanju naravnih habitatov, zagotavljanju čistega zraka in vode ter ustreznega odstranjevanja odpadkov, izboljšanju znanja o strupenih kemikalijah ter pomoči podjetjem pri prehodu v trajnostno naravnano gospodarstvo.

Zagotavlja tudi, da so okoljski vidiki ustrezno vključeni v druge politike EU, kot so industrija, kmetijstvo, promet, energija in storitve.

EU in njene države članice si na mednarodni ravni prizadevajo, da se zagotovi vključevanje okoljskih standardov EU v mednarodne sporazume, sklenjene na področju okolja in podnebnih sprememb. S tega vidika je Svet odgovoren za pripravo stališč, ki jih EU zavzame na mednarodnih konferencah in pri pogajanjih o podnebnih spremembah.

Prednostne naloge estonskega predsedstva

Svet za okolje se bo v času estonskega predsedovanja posvetil pobudam v okviru agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Glavno pozornost bo namenil pogajanjem o naslednjih zakonodajnih predlogih, s katerimi bodo udejanjeni cilji Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah: direktiva ETS (direktiva o sistemu za trgovanje z emisijami), uredba ESR (uredba o porazdelitvi prizadevanj), uredba LULUCF (uredba o zemljiščih, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu) ter predlog za vključitev letalstva v sistem ETS.

Obenem si bo predsedstvo prizadevalo za napredek pri pogajanjih o predlogih, ki so vključeni v sveženj o krožnem gospodarstvu.