Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO)

Svet EU

Naloga Sveta EPSCO je zvišati stopnjo zaposlenosti, izboljšati življenjske in delovne razmere ter tako zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in varstva potrošnikov v EU.

Kako deluje Svet EPSCO?

Svet EPSCO sestavljajo ministri vseh držav članic EU, pristojni za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov. Sej se udeležujejo tudi evropski komisarji, pristojni za omenjena področja.

Svet EPSCO običajno zaseda štirikrat letno. Dve seji sta navadno namenjeni izključno temam s področja zaposlovanja in socialne politike.

O zaposlovanju, socialni politiki, zdravju in varstvu potrošnikov

Splošni cilj ukrepov EU je dvigniti življenjski standard in izboljšati kakovost življenja državljanov, zlasti z visokokakovostnimi delovnimi mesti in visoko ravnjo socialnega in zdravstvenega varstva ter varstva interesov potrošnikov.

Na področju zaposlovanja in socialne politike je Svet odgovoren za pripravo letnih smernic zaposlovanja, ki jih države članice upoštevajo pri pripravi nacionalnih politik. Skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakonodajo s ciljem izboljšati delovne pogoje, spodbujati socialno vključevanje in enakost spolov.

Čeprav so države članice v celoti odgovorne za opredelitev svojih politik na področju zdravja ter za organizacijo in izvajanje zdravstvenega varstva, Svet skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakonodajo v zvezi s kakovostjo in varnostjo človeških organov in krvi, pravicami pacientov v čezmejnem zdravstvenem varstvu ter kakovostjo in varnostjo zdravil in medicinskih pripomočkov.

Na področju varstva potrošnikov Svet skupaj z Evropskim parlamentom sprejema pravila EU v zvezi z zaščito zdravja in varnostjo potrošnikov ter njihovih ekonomskih interesov.

Prednostne naloge Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov v času malteškega predsedovanja

Malteško predsedstvo bo pripravilo osnutek sklepov za spodbuditev tistih pobud, ki brezposelne spodbujajo k vstopu na trg dela. Precejšnjo pozornost bo namenilo tudi svežnju na področju mobilnosti delovne sile in lajšanju pogajanj v zvezi s ciljno (usmerjeno) revizijo direktive o napotitvi delavcev. S pogajanji o reviziji direktive o rakotvornih snoveh bo nadaljevalo tudi delo v zvezi z zaščito delavcev pred rakom, povezanim z izpostavljenostjo na delovnem mestu.

Na področju zdravstva je kot eno od najnujnejših prednostnih nalog opredelilo boj proti debelosti otrok.