Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO)

Svet EU

Naloga Sveta EPSCO je zvišati stopnjo zaposlenosti, izboljšati življenjske in delovne razmere ter tako zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in varstva potrošnikov v EU.

Kako deluje Svet EPSCO?

Svet EPSCO sestavljajo ministri vseh držav članic EU, pristojni za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov. Sej se udeležujejo tudi evropski komisarji, pristojni za omenjena področja.

Svet EPSCO običajno zaseda štirikrat letno. Dve seji sta navadno namenjeni izključno temam s področja zaposlovanja in socialne politike.

O zaposlovanju, socialni politiki, zdravju in varstvu potrošnikov

Splošni cilj ukrepov EU je dvigniti življenjski standard in izboljšati kakovost življenja državljanov, zlasti z visokokakovostnimi delovnimi mesti in visoko ravnjo socialnega in zdravstvenega varstva ter varstva interesov potrošnikov.

Na področju zaposlovanja in socialne politike je Svet odgovoren za pripravo letnih smernic zaposlovanja, ki jih države članice upoštevajo pri pripravi nacionalnih politik. Skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakonodajo s ciljem izboljšati delovne pogoje, spodbujati socialno vključevanje in enakost spolov.

Čeprav so države članice v celoti odgovorne za opredelitev svojih politik na področju zdravja ter za organizacijo in izvajanje zdravstvenega varstva, Svet skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakonodajo v zvezi s kakovostjo in varnostjo človeških organov in krvi, pravicami pacientov v čezmejnem zdravstvenem varstvu ter kakovostjo in varnostjo zdravil in medicinskih pripomočkov.

Na področju varstva potrošnikov Svet skupaj z Evropskim parlamentom sprejema pravila EU v zvezi z zaščito zdravja in varnosti potrošnikov ter njihovih ekonomskih interesov.

Prednostne naloge estonskega predsedstva

Estonsko predsedstvo pozdravlja predlog Evropske komisije o evropskem stebru socialnih pravic. V zvezi s tem namerava nadaljevati razpravo o odobritvi stebra na politični ravni v Svetu.

Estonsko predsedstvo si bo še naprej prizadevalo za posodobitev in poenostavitev uredb o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Da bi ljudje pri selitvi med državami članicami hitreje prejeli socialne prejemke, namerava predsedstvo obravnavati elektronsko izmenjavo podatkov o socialni varnosti med državami članicami.

Predsedstvo načrtuje tudi organizacijo uspešnih pogajanj o direktivi o napotitvi delavcev.

Predsedstvo meni, da je za zmanjšanje izpostavljenosti rakotvornim snovem v delovnih okoljih pomembno določiti mejne vrednosti za dodatne nevarne snovi v EU. V tem smislu namerava spremeniti direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh, kar je tudi ena od prednostnih nalog predsedstva.

V zvezi z zdravjem želi estonsko predsedstvo nadalje razviti razpravo med državami članicami glede zmanjševanja škode zaradi alkohola. Da bi ustvarili potrebne pogoje za širšo uporabo in čezmejni pretok zdravstvenih podatkov za namene zdravljenja ter za raziskave in inovacije, predsedstvo meni, da je treba v zdravstvenem sektorju uresničevati načela enotnega digitalnega trga.