Svet za splošne zadeve (GAC)

Svet EU

Svet za splošne zadeve usklajuje priprave na zasedanja Evropskega sveta. Odgovoren je tudi za številna medsektorska področja politike.

Kako deluje Svet za splošne zadeve?

Svet za splošne zadeve sestavljajo zlasti ministri vseh držav članic EU, pristojni za evropske zadeve. Evropsko komisijo običajno zastopa komisar za medinstitucionalne odnose, vendar je to odvisno od obravnavane zadeve.

GAC zaseda enkrat mesečno.

Evropski svet

Evropski svet je institucija, ki oblikuje politične usmeritve in prednostne naloge EU.

O Svetu za splošne zadeve

Svet za splošne zadeve skrbi za usklajenost dela vseh sestav Sveta. Pripravlja in spremlja zasedanja Evropskega sveta (srečanja voditeljev držav oziroma vlad držav članic EU).

Odgovoren je za številna medsektorska področja politike, na primer širitev EU in pristopna pogajanja, sprejetje večletnega finančnega okvira (7-letni proračunski načrt EU), kohezijsko politiko, vprašanja, povezana z institucionalnim ustrojem EU, in druga vprašanja, za katera ga pooblasti Evropski svet.

Prednostne naloge Sveta za splošne zadeve v času estonskega predsedovanja

Svet za splošne zadeve

Estonsko predsedstvo bo nadaljevalo razprave o prihodnosti Evropske unije ter o tem, kako je mogoče zaščititi potrebe in interese državljanov EU.

Predsedstvo bo nadaljevalo izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, da bi izboljšali postopek sprejemanja zakonodaje, ki naj bi bil tako enostavnejši in učinkovitejši.

Cilj predsedstva je, da bi Evropski parlament, Evropska komisija in Svet dosegli dogovor o skupni izjavi glede zakonodajnih prednostnih nalog za leto 2018.

Predsedstvo si bo prizadevalo tudi za sprejetje medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru za preglednost.

Poleg tega namerava estonsko predsedstvo nadaljevati razpravo o načelih in zaščiti pravne države, med drugim z dialogom o pravni državi v okviru Sveta za splošne zadeve.

Prizadevalo si bo za nadaljnjo širitev EU v okviru širših vidikov varnosti, stabilnosti, demokracije in pravne države v Evropi.

V sestavi, ki se ukvarja s kohezijsko politiko, bo predsedstvo obravnavalo rezultate, izvajanje in prihodnjo kohezijsko politiko, in sicer na podlagi sedmega poročila Komisije o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji ter dokumentov za razpravo, objavljenih raziskav in prejšnjih razprav v drugih sestavah Sveta.

Svet za splošne zadeve (člen 50)

Ministri bodo v okviru Sveta za splošne zadeve (člen 50) v sestavi EU27 razpravljali o vseh vprašanjih, povezanih z brexitom.

Med zasedanji Evropskega sveta (člen 50) bo Svet za splošne zadeve (člen 50) zagotavljal, da bodo pogajanja potekala v skladu z usmeritvami Evropskega sveta in pogajalskimi smernicami Sveta.

Estonsko predsedstvo želi med temi pogajanji ohraniti enotnost 27 držav članic in omogočiti sprejetje sporazuma z Združenim kraljestvom.