Svet za promet, telekomunikacije in energijo (TTE)

Svet EU

Naloga tega Sveta je izpolnjevanje ciljev EU na področju prometa, telekomunikacij in energije z namenom vzpostavitve sodobnih, konkurenčnih in učinkovitih trgov in infrastrukture ter oblikovanja vseevropskega prometnega, komunikacijskega in energetskega omrežja.

Kako deluje Svet za promet, telekomunikacije in energijo?

Sestava Sveta za promet, telekomunikacije in energijo ter pogostost njegovih sej sta odvisni od točk dnevnega reda:

  • ministri za promet se običajno sestanejo štirikrat letno
  • ministri za energijo tri- do štirikrat letno
  • ministri za telekomunikacije pa dvakrat letno

Sej se udeležujejo tudi evropski komisarji, pristojni za omenjena področja.

O politiki na področju prometa, telekomunikacij in energije

Svet je na področju prometa skupaj z Evropskim parlamentom pristojen za sprejemanje zakonodaje v okviru skupne prometne politike, na primer skupnih pravil za mednarodni promet, pogojev za prevoznike in ukrepov za izboljšanje pravic potnikov in večjo varnost v prometu. Eden od glavnih ciljev je vzpostavitev trajnostnih prometnih sistemov z majhno porabo energije, pri čemer pa je mobilnost uporabnikov večja zaradi krajšega časa prevoza in boljših povezav.

Svet je na področju energije skupaj z Evropskim parlamentom pristojen za sprejemanje zakonodaje o delovanju energetskih trgov, za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, za spodbujanje energetske učinkovitosti, novih in obnovljivih virov energije ter za spodbujanje povezovanja med energetskimi omrežji.

Svet je na področju telekomunikacij skupaj z Evropskim parlamentom pristojen za sprejemanje zakonodaje in smernic glede telekomunikacijskih omrežij in njihove interoperabilnosti. Politika EU si prizadeva tudi za izboljšanje konkurenčnosti, kibernetske varnosti in inovacij v telekomunikacijskem sektorju.

Prednostne naloge estonskega predsedstva

Estonsko predsedstvo si bo še naprej prizadevalo za dokončno vzpostavitev energetske unije. Zlasti se bo osredotočilo na sveženj za čisto energijo in na zasnovo trga z električno energijo.

Predlagalo bo izjavo o javno-zasebnem partnerstvu za digitalizacijo energetskega sektorja.

Kar zadeva promet, bodo prednost imele pobude na področju cestnega prometa v sklopu svežnja za nizkoemisijsko mobilnost, pa tudi dejavno izvajanje letalske strategije za Evropo. Predsedstvo se bo obenem zavzemalo za odstranitev ovir za digitalizacijo prometa ter bo pripravilo sklepe Sveta na to temo.

Na področju telekomunikacij pa bo v prvi vrsti skušalo doseči dogovor o splošnem pristopu glede zakonika o elektronskih komunikacijah, zato da bi bila Evropa pripravljena na 5G – tj. na peto generacijo mobilnih komunikacij.