Delovni program Evroskupine

Evroskupina

Evroskupina sprejme delovni program vsakih šest mesecev. V vsakem programu so širše opredeljena najpomembnejša področja, ki se jim namerava Evroskupina posvetiti. Ta program določa tudi osnutke dnevnih redov njenih prihodnjih sej. Dnevni redi so okvirni in se lahko spreminjajo glede na okoliščine.

Prednostne naloge za prvo polovico leta 2017

Evroskupina se bo v prvi polovici leta 2017 osredotočila predvsem na usklajevanje gospodarske politike, da bi izboljšali kratko- in dolgoročne možnosti za rast ter zagotovili vzdržne javne finance. Spodbujala bo zlasti izvajanje strukturnih reform.

Usklajevanje gospodarske politike

Evroskupina namerava redno izmenjevati najboljše prakse glede ukrepov in informacije o izvajanju strukturnih reform v skladu s priporočili za območje evra v okviru evropskega semestra. S tem bi zagotovili, da tako države članice kot tudi območje evra kot celota izkoristijo opredeljene najboljše prakse, in poskušali doseči sporazumno primerjalno analizo teh prizadevanj, če je to mogoče.

Evroskupina bo tudi spremljala prizadevanja držav članic območja evra za zagotovitev trdnih fiskalnih politik ter nadzorovala skupno fiskalno naravnanost območja evra in njegove sestave.

Zelo pomembno je tudi dosledno nadaljnje ukrepanje na podlagi razprave o osnutkih proračunskih načrtov za leto 2017.

Evroskupina bo pozorno spremljala razvoj v zvezi s finančno in makroekonomsko stabilnostjo v območju evra.

Pregledala bo tudi, kako države članice območja evra, za katere se uporablja postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, izvajajo ustrezna priporočila.

Pregledi v državah, ki so ali so bile vključene v program

Evroskupina bo nadaljevala pregled aktualnega programa za makroekonomsko prilagoditev v Grčiji.

Sodelovala bo tudi pri nadzornem procesu po izteku programov v državah, ki so v preteklosti prejele finančno pomoč, zlasti na Cipru, Irskem, Portugalskem in v Španiji.

Bančna unija

Evroskupina bo še naprej pozorno spremljala tiste vidike sedanjega dela za nadaljnjo okrepitev bančne unije, ki so povezani z območjem evra.

Druge naloge

Evroskupina bo tudi v prihodnje pripravljala prispevke za razprave voditeljev EU o poglabljanju ekonomske in monetarne unije ter sodelovala pri pripravah mednarodnih srečanj.