Kako Svet glasuje?

Odvisno od obravnavanega vprašanja, Svet EU odločitve sprejema:

  • z navadno večino (za glasuje 15 držav članic),
  • s kvalificirano večino (za glasuje 55 % držav članic) ali
  • soglasno (vsi glasujejo za).

Svet lahko glasuje le, če je navzoča večina njegovih članov. Na vsakega člana Sveta se lahko prenese glasovalna pravica največ enega od drugih članov.

Svet lahko o zakonodajnem aktu glasuje osem tednov po tem, ko je bil njegov osnutek poslan v preučitev nacionalnim parlamentom. Nacionalni parlamenti morajo ugotoviti, ali osnutek zakonodajnega akta upošteva načelo subsidiarnosti. Predčasno glasovanje je mogoče le v posebno nujnih primerih.

Pobudo za glasovanje da predsednik Sveta. To lahko stori tudi član Sveta ali Komisije, vendar mora njegovo pobudo podpreti večina članov Sveta.

Kadar Svet odloča kot zakonodajalec, se izidi glasovanja Sveta samodejno objavijo.

Če želi član svoje glasovanje obrazložiti, se njegova obrazložitev prav tako objavi, če je pravni akt sprejet. Kadar pa obrazložitve glasovanja niso samodejno objavljene, se lahko objavijo na zahtevo avtorja.

Kadar Svet ne odloča kot zakonodajalec, se lahko izidi in obrazložitve glasovanja objavijo na podlagi soglasne odločitve Sveta. Člani Sveta in Komisije lahko dajejo izjave in zahtevajo, da se te vključijo v zapisnik Sveta. Takšne izjave nimajo pravnega učinka in se štejejo za politični instrument, ki naj bi olajšal odločanje.