Kvalificirana večina

Svet EU

Novo pravilo od 1. novembra 2014

„Običajen“ način glasovanja v Svetu

Glasovanje s kvalificirano večino je najpogosteje uporabljen način glasovanja v Svetu. 

Uporablja se, kadar Svet sprejema odločitve v rednem zakonodajnem postopku, poznanem tudi kot soodločanje. V tem postopku je sprejetih približno 80 % vse zakonodaje EU.

Od 1. novembra 2014 se v Svetu uporablja nov postopek za glasovanje s kvalificirano večino. V skladu s tem postopkom je pri glasovanju Sveta o predlogu Komisije ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko kvalificirana večina dosežena, če sta izpolnjena dva pogoja:

 • za predlog glasuje 55 % držav članic, kar v praksi pomeni 16 od skupno 28 držav, in
 • predlog podprejo države članice, ki predstavljajo najmanj 65 % celotnega prebivalstva EU.

Ta novi postopek je sicer znan tudi kot pravilo „dvojne večine“.

Manjšina, ki lahko prepreči sprejetje

Manjšino, ki lahko prepreči sprejetje, morajo tvoriti vsaj 4 člani Sveta, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva EU.

Posebni primeri

Kadar pri glasovanju ne sodelujejo vsi člani Sveta – denimo zaradi izvzetja („opt-out“) iz določenih področij politike –, je odločitev sprejeta, če za glasuje 55 % sodelujočih članov Sveta, ki predstavljajo najmanj 65 % prebivalstva udeleženih držav članic.

Kadar Svet glasuje o predlogu, ki ne prihaja od Komisije ali visokega predstavnika, je ta sprejet, če:

 • zanj glasuje najmanj 72 % članov Sveta, ki
 • predstavljajo najmanj 65 % prebivalstva EU.

Vzdržanje od glasovanja

Pri glasovanju s kvalificirano večino se vzdržan glas šteje kot glas proti. Vzdržanje od glasovanja pa ne pomeni isto kot nesodelovanje. Vsak član se lahko kadar koli vzdrži glasovanja.

Prejšnje pravilo kvalificirane večine

Do 31. marca 2017 lahko države članice še vedno prosijo za uporabo prejšnjega pravila za glasovanje s kvalificirano večino. V skladu z njim ima vsak predstavnik države članice določeno število glasov, kot je določeno v Pogodbah EU. Ponderiranje glasov v grobem odraža število prebivalcev posamezne države članice.

352 glasov je porazdeljenih takole:

 • Francija, Italija, Nemčija in Združeno kraljestvo: po 29 glasov
 • Poljska in Španija: po 27 glasov
 • Romunija: 14 glasov
 • Nizozemska: 13 glasov
 • Belgija, Češka, Grčija, Madžarska in Portugalska: po 12 glasov
 • Avstrija, Bolgarija in Švedska: po 10 glasov
 • Hrvaška, Danska, Finska, Irska, Litva in Slovaška: po 7 glasov
 • Ciper, Estonija, Latvija, Luksemburg in Slovenija: po 4 glasove
 • Malta: 3 glasove

V skladu s prejšnjim pravilom je kvalificirana večina dosežena, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

 • za predlog glasuje večina držav članic, tj. 15, in
 • najmanj 260 od skupno 352 glasov je glasov za.

Vsaka država članica lahko zahteva, da se preveri, ali ti glasovi predstavljajo najmanj 62 % celotnega prebivalstva EU. Če ta pogoj ni izpolnjen, odločitev ni sprejeta.