Publikacije

Okoljska izjava iz leta 2016 – podatki za leto 2015

Okoljska izjava iz leta 2016

V tem poročilu je opisan sistem okoljskega upravljanja v generalnem sekretariatu Sveta (GSS). V njem je tudi pojasnjeno, kakšen okoljski učinek je imel ta sistem med letoma 2010 in 2015. V tem obdobju se je poraba energije v GSS zmanjšala za 15 %, količina porabljenega papirja na osebo pa za 61 %, kar priča o tem, da GSS zgledno uporablja okoljske politike, ki jih je sprejel Svet Evropske unije.

2017, 58 strani, Žepne knjige

Evropska unija – podatki in številke

Podatki in številke (posodobljena različica)

Koliko ljudi živi v Italiji? Kakšen je politični sistem v Litvi? Kako se imenuje glavno mesto Cipra?
Odgovore na ta in še vrsto drugih vprašanj poiščite v posodobljeni brošuri „Evropska unija – podatki in številke“.
V tej brošuri priročnega majhnega formata so bistvene informacije o Evropski uniji, njenih institucijah, državah članicah in državah kandidatkah. Vsebuje podatke o uradnih jezikih, povezave na spletna mesta vlad in druge uporabne informacije o posamezni državi.
Na voljo je v 24 uradnih jezikih EU.

2017, 88 strani, Žepne knjige

Pripravništva v Svetu Evropske unije

Traineeships in the Council of the European Union

Vas zanima pripravništvo v generalnem sekretariatu Sveta? V tej zloženki so navedene vse informacije, ki jih potrebujete glede pripravništev, vključno z izbirnim postopkom, trajanjem pripravništev in seznamom kontaktov, če imate dodatna vprašanja.

2017, 2 strani, Brošura/letak

Zemljevid evropske četrti v Bruslju

Zemljevid evropske četrti v Bruslju

S tem praktičnim žepnim zemljevidom se boste lažje znašli v evropski četrti v Bruslju. Prikazuje, kje se nahajajo institucije EU, vključno s Svetom, Komisijo in Parlamentom, in stalna predstavništva držav članic. Na voljo je v angleščini in francoščini.

2017, 2 strani, Brošura/letak

Enotna ureditev EU za politično odzivanje na krize (IPCR) na kratko

Enotna ureditev EU za politično odzivanje na krize – IPCR

Ta ureditev zagotavlja predsedstvu Sveta prožen krizni mehanizem za obravnavanje naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, pa tudi terorizma. V brošuri so opisani instrumenti IPCR, ki EU omogočajo boljšo izmenjavo informacij, sprejemanje skupnih odločitev in usklajevanje odzivov na najvišji politični ravni. Med instrumenti so tudi spletna platforma, kontaktne točke, ki delujejo 24/7, ter poročanje.

2016, 6 strani, Brošura/letak

Letno poročilo EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015

Letno poročilo EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015

Poročilo se nanaša na ukrepe in politike EU v letu 2015 v prizadevanjih za uresničevanje ciljev univerzalnega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V njem so orisani premiki v politiki EU na področju človekovih pravic in demokracije v zvezi s posameznimi temami v letu 2015. Pri tem gre za to, kako je Unija pristopala h konfliktom in krizam ter trgovinskemu in razvojnemu sodelovanju, pa tudi, kako se je lotevala nalog na področju človekovih pravic in demokracije, med drugim v zvezi z bojem proti diskriminaciji, smrtni kazni, mučenju in drugemu krutemu ravnanju ter spodbujanjem demokracije in svobodnih volitev, svobode veroizpovedi ali prepričanja ter podporo zagovornikom človekovih pravic.
Obravnavo posameznih držav, ki je bila vključena v prejšnje izdaje tega letnega poročila, je še vedno mogoče najti v javnem registru Sveta.
Poročilo je na voljo v angleščini, francoščini in španščini.

2016, 64 strani, Žepne knjige

Pogodba Euratom – prečiščena različica

Pogodba Euratom – prečiščena različica

Ta publikacija vsebuje prečiščeno – posodobljeno – različico Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, skupaj s prilogami in protokoli. Vključuje spremembe, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009.

2016, 112 strani, Žepne knjige

Prečiščena besedila pogodb – Listina o temeljnih pravicah, 2016

Prečiščena besedila pogodb – Listina o temeljnih pravicah, 2016
Ta publikacija vsebuje prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, kot sta bili spremenjeni z Lizbonsko pogodbo. Vanjo so vključene tudi spremembe pogodb po njihovem začetku veljavnosti, kot so določbe o evropskem mehanizmu za stabilnost in o Sodišču, pa tudi spremembe zaradi pristopa Hrvaške k EU. Publikacija vključuje tudi Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.
2016, 412 strani, Žepne knjige

Poslovnik Sveta in pripombe v zvezi z njim

Pripombe v zvezi s Poslovnikom Sveta

Kako se pripravlja delo v Svetu? Kako je urejeno glasovanje? Kakšna so pravila glede javnih razprav? V tem praktičnem vodniku boste našli odgovore na ta in številna druga vprašanja, povezana s strukturo Sveta ter delom in procesi odločanja v njem. Namenjen je zlasti delegatom in vsakokratnemu predsedstvu Sveta, saj vsebuje informacije o pravnem okviru in je tako v pomoč pri pripravah na predsedovanje.
Knjižica poleg pripomb vsebuje tudi Poslovnik Evropskega sveta in Poslovnik Sveta. Na voljo je v 23 jezikih EU.

2016, 119 strani, Žepne knjige

Civilno pravo – evropsko pravosodno sodelovanje

E-knjiga o civilnem pravu
V posodobljeni e-knjigi so predstavljeni pravni instrumenti in komentarji uglednih akademikov, sodnikov in uradnikov iz več držav članic EU. Poleg nekaterih temeljnih pravnih aktov, kot sta Uredba Bruselj I in Luganska konvencija, obravnavana področja in teme med drugim zajemajo gospodarsko, pogodbeno in družinsko pravo ter pridobivanje dokazov. Ta posodobljena izdaja vsebuje tudi popolnoma novo poglavje o nalogu za zamrznitev bančnih računov in temeljito pregledano poglavje o postopkih zaradi insolventnosti.
E-knjiga je uporabna za delavce v pravni stroki, nacionalne organe, študente prava in državljane, ki jih zanima evropsko civilno pravo, vse skupaj pa je na voljo v priročni elektronski obliki.
2016, E-knjige

Pobarvanka z evropskimi zastavami

Barvam Evropo

Kako Evropo razložiti majhnim otrokom? Ta poučna pobarvanka bi lahko bila primeren začetek. Pobarvaj zastave držav EU (s predlogami), napiši njihova imena in jih razvrsti po zemljevidu Evrope. Tako za uporabo doma kot v šoli.

2016, 40 strani, Žepne knjige

Priročnik o rednem zakonodajnem postopku

Priročnik o rednem zakonodajnem postopku

V priročniku je pojasnjeno vse, kar ste želeli vedeti o prenovljenem rednem zakonodajnem postopku, opredeljeni pa sta tudi vlogi predsedstva in generalnega sekretariata Sveta. Priročnik opisuje različne faze postopka: tri obravnave, spravni postopek in trialoge. Vsebuje tudi seznam ustreznih pravnih podlag, grafični prikaz različnih faz v preglednicah in roke.

2016, 48 strani, Žepne knjige

Evropski svet: december 2014 – april 2016

Evropski svet, december 2014 – april 2016

Evropski svet se je v obdobju od 1. decembra 2014 do 30. aprila 2016 soočal s kritičnimi političnimi izzivi, med katerimi so doslej največji pritok prosilcev za azil in nedovoljenih migrantov; potreba po oblikovanju novega dogovora za Grčijo glede njene prihodnosti v evrskem območju ter za Veliko Britanijo pred njenim referendumom o članstvu v EU. Evropski voditelji so se morali odzvati tudi na resne varnostne grožnje, tako notranje kot zunanje. Predsednik Donald Tusk v poročilu opisuje pregled dela Evropskega sveta v obravnavanem obdobju, navedene pa so tudi najpomembnejše politične odločitve in izjave.

2016, 82 strani, Žepne knjige

Okoljska izjava 2015

Okoljska izjava 2015

V tem poročilu je opisan sistem okoljskega managementa v generalnem sekretariatu Sveta. V njem je še pojasnjeno, kako je ta sistem vplival na z okoljem povezana vprašanja med letoma 2010 in 2014.

2016, 56 strani, Žepne knjige

Evropski svet in Svet EU skozi čas

Evropski svet in Svet EU skozi čas

Evropski svet in Svet EU sta ključna akterja v postopku odločanja EU. Vsaka od institucij ima svojo lastno vlogo v institucionalni strukturi EU, čeprav s političnega in upravnega vidika med njima obstaja tesna povezava. V obeh institucijah se sestajajo predstavniki držav članic. V tej knjižici sta opisana nastanek in zgodovina Evropskega sveta in Sveta EU na podlagi pogodb EU. Pojasnjena je odločilna vloga obeh institucij v evropskem povezovanju in kako njuna zgodovina odraža zgodovino celotne Evropske unije– njenih politik in prizadevanj, kriz in napredka.

2016, 66 strani, Žepne knjige

Evropska unija – unija, ki temelji na pravu (plakat)

Evropska unija – unija, ki temelji na pravu (plakat)

Evropska unija je od Pariza do Lizbone prehodila dolgo pot, odkar je šest ustanovnih članic postavilo temelje unije, kakršno poznamo danes – gospodarsko in politično skupnost, ki združuje skoraj 509 milijonov prebivalcev v 28 državah članicah. Plakat prikazuje ključne faze evropske integracije s kronološkim pregledom glavnih in pristopnih pogodb. Pogodbe, ki so temelj Evropske unije, odražajo odziv držav članic na notranje in zunanje izzive in prikazujejo razvoj unije narodov in držav pod vladavino prava.

2016, 1 strani, Posterji

Evropa in ti – pobarvanka z glavnimi mesti držav EU

Evropa in ti – pobarvanka z glavnimi mesti držav EU
Otroci se bodo prek te pobarvanke lahko naučili imena glavnih mest držav EU, pobarvali zastave teh držav in odkrili nekaj zanimivosti vsake države članice. Privlačno učno gradivo, ki se lahko uporablja tako doma kot v šoli.
2016, 36 strani, Žepne knjige

Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo

Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo

Namen drugega akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo, ki zajema obdobje med letoma 2015 in 2019, je učinkovitejše izvajanje politike EU na področju človekovih pravic v okviru vseh dejavnosti. Osredotočen je predvsem na krepitev lokalnih institucij in organizacij civilne družbe.  Vodilna načela bodo zgodnje odkrivanje ter preprečevanje konfliktov in mediacija v njih. Brošura, h kateri je predgovor napisala visoka predstavnica Federica Mogherini, vsebuje tudi sklepe Sveta o akcijskem načrtu ter strateški okvir EU za človekove pravice in demokracijo. Akcijski načrt je objavljen v angleškem in francoskem jeziku.

2015, 52 strani, Žepne knjige

Javni register pravih osebnih dokumentov in potnih listin na spletu (PRADO)

Prado 2015

Ali preverjate osebne dokumente? V brošuri je predstavljen register PRADO, ki omogoča enostaven dostop do slik in tehničnih opisov najpogosteje uporabljanih potnih listin in osebnih dokumentov prek spleta. Register se redno posodablja, informacije pa so na voljo v vseh 24 uradnih jezikih EU.

2015, 5 strani, Brošura/letak

Oblikovanje naše skupne prihodnosti – strateško partnerstvo med EU in CELAC

Oblikovanje naše skupne prihodnosti: strateško partnerstvo med Latinsko Ameriko in karibskimi državami ter Evropsko unijo

Junija 2015 se je na vrhu med EU in CELAC zbralo 61 voditeljev držav EU ter latinskoameriških in karibskih držav, med katerimi je bilo več kot 40 voditeljev držav ali vlad. V tej publikaciji najdete bistvene informacije o dogodku, v njej pa so navedeni tudi najpomembnejši dokumenti, sprejeti na vrhu. Predgovor so napisali predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in začasni predsednik CELAC Rafael Correa Delgado.

2015, 87 strani, Žepne knjige