Vloga Evropskega sveta pri določanju kandidatov in imenovanjih

Evropski svet

Evropski svet ima pomembno vlogo pri postopkih imenovanja na nekatera najvidnejša mesta na ravni EU. Zlasti je odgovoren za:

  • izvolitev predsednika Evropskega sveta
  • predlaganje predsednika Evropske komisije
  • imenovanje visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  • uradno imenovanje celotnega kolegija komisarjev
  • imenovanje Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (ECB), vključno s predsednikom ECB

Predsednik Evropskega sveta

Trenutni predsednik Evropskega sveta je Donald Tusk. Na tem mestu je 1. decembra 2014 zamenjal Hermana van Rompuya. 

Izvolitev predsednika Evropskega sveta

Evropski svet izvoli lastnega predsednika. Za to je potrebna kvalificirana večina. Predsednikov mandat traja dve leti in pol in se lahko enkrat obnovi. 

Izvolitev predsednika Evropske komisije

Evropski svet mora po evropskih parlamentarnih volitvah predlagati kandidata za mesto predsednika Evropske komisije. Pri odločanju o kandidatu upošteva rezultate navedenih volitev.

Evropski parlament mora odobriti predlaganega kandidata z večino svojih članov (vsaj 376 poslancev EP). Če kandidat Evropskega sveta pri glasovanju v Parlamentu ni deležen soglasja večine, mora Evropski svet predlagati novega kandidata. To mora storiti v enem mesecu po neuspelem glasovanju v Parlamentu.

Evropski parlament nato o odobritvi novopredlaganega kandidata odloča po enakem postopku, tj. z večino glasov vseh poslancev EP.

Ta postopek je določen v členu 17 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

Imenovanje visokega predstavnika

Za imenovanje visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je pristojen Evropski svet. Za odločitev o predlaganem kandidatu je potrebna kvalificirana večina.

Evropski svet lahko sklene tudi končati 5-letni mandat visokega predstavnika, prav tako s kvalificirano večino.  

Ta postopek je določen v členu 18 PEU.

Imenovanje Evropske komisije

Evropski svet uradno imenuje celotno Evropsko komisijo. Parlament o celotnem kolegiju komisarjev – predsedniku Komisije, visokem predstavniku in drugih komisarjih – glasuje po metodi potrditve (večina oddanih glasov).

Evropski svet Evropsko komisijo uradno imenuje po potrditvi v Parlamentu. Za odločitev Evropskega sveta je potrebna kvalificirana večina.

Ta postopek je določen v členu 17 PEU.

Imenovanja v Evropski centralni banki

Evropski svet imenuje vseh šest članov Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (ECB), ki ga sestavljajo predsednik in podpredsednik ECB ter štirje drugi člani.

Odloča na podlagi priporočila Sveta. Posvetuje se tudi z Evropskim parlamentom in Svetom ECB (ki ga sestavlja vseh 6 članov Izvršilnega odbora in guvernerji centralnih bank 19 držav evrskega območja). Odloča s kvalificirano večino glasov.

Ta postopek je določen v členu 283 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).