Generalni sekretariat Sveta (GSS) je kolektiv uradnikov in uslužbencev, ki pomaga 2 institucijama EU:

 • Evropskemu Svetu in
 • Svetu EU, med drugim njegovim predsedstvom, Odboru stalnih predstavnikov (Coreper) ter drugim odborom in delovnim skupinam Sveta.

GSS pomaga pri organizaciji dela Sveta in zagotavljanju njegove usklajenosti ter pri izvajanju njegovega 18-mesečnega programa. Pomaga Evropskemu svetu in njegovemu predsedniku, prav tako podpira predsedstvo Sveta pri pogajanjih v Svetu in pogajanjih z drugimi institucijami EU.

Najpomembnejše naloge

Najpomembnejše naloge generalnega sekretariata (GSS) so:

 • podpora, svetovanje in pomoč pri usklajevanju dela Sveta in Evropskega sveta, med drugim tudi pri izvajanju 18-mesečnega programa Sveta,
 • podpora predsedstvu Sveta pri pogajanjih v Svetu in pogajanjih z drugimi institucijami EU,
 • zagotavljanje logistične podpore in praktična organizacija sej in zasedanj (vključno s sejnimi sobami, pripravo dokumentov in prevajanjem),
 • priprava osnutkov dnevnih redov, poročil, dopisov ter zapisnikov sej in zasedanj na vseh ravneh.

Po potrebi je GSS pristojen tudi za praktično organizacijo srečanj na visoki ravni z voditelji držav in vlad ter veleposlaniki držav, ki niso članice EU.

Poleg tega pravna služba GSS daje mnenja Svetu in njegovim odborom, da bi zagotovili zakonitost in ustrezno oblikovanje aktov Sveta. Prav tako zastopa Svet v sodnih postopkih na Sodišču, Splošnem sodišču in Sodišču za uslužbence Evropske unije.

GSS ima tudi številne zelo posebne odgovornosti.

Podpora nekaterim odborom in delovnim skupinam Sveta 

Pripravljalna telesa Sveta

Svetu pomaga več kot 150 visoko specializiranih delovnih skupin in odborov, poznanih kot „pripravljalna telesa Sveta“.

Poleg tega, da skrbi za praktično organizacijo sej in zasedanj ter pripravo z njimi povezanih dokumentov, GSSpredseduje tudi naslednjim odborom in delovnim skupinam Sveta:

 • Varnostnemu odboru in njegovim podskupinam (organu za zagotavljanje varnosti podatkov, strokovnjakom za GNSS, odboru za varnostno akreditacijo),
 • Delovni skupini za informiranje,
 • Delovni skupini za e-pravo,
 • Usklajevalnemu odboru za komunikacijske in informacijske sisteme,
 • Delovni skupini za kodifikacijo zakonodaje,
 • Delovni skupini pravnikov lingvistov.

Svet opravlja tudi naloge sekretariata za Odbor za evropski raziskovalni prostor in inovacije (ERAC), njegovi delovni skupini in njegov usmerjevalni odbor.

ERAC je eno od pripravljalnih teles Sveta; pristojen je za podporo izvajanju in spremljanju napredka v zvezi s pobudo EU za unijo inovacij in razvojem evropskega raziskovalnega prostora.

Podpirata ga 2 ad hoc delovni skupini, in sicer Skupina na visoki ravni za skupno načrtovanje programov (GPC) in Strateški forum za mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje (SFIC).

GSS je odgovoren za logistično/upravno organizacijo sej ERAC in pripravo osnutkov povzetkov sklepov, sprejetih na sejah.

Javni register pristnih osebnih in potovalnih listin na spletu (Prado)

GSS je odgovoren za razvoj in spletno gostovanje registra Prado, posebne večjezične spletne strani, na kateri so objavljene informacije o varnostnih značilnostih osebnih dokumentov in potnih listin iz držav članic EU, Islandije, Norveške in Švice.

Namen registra Prado je zagotoviti točne informacije posebnim sektorjem, kot so:

 • delodajalci,
 • pošte,
 • banke, kreditne ustanove,
 • podjetja za varnost in varovanje,
 • agencije za najem vozil.

Arhiv

GSS je odgovoren za upravljanje arhiva Sveta. Večina dokumentov se nanaša na seje in zasedanja različnih sestav Sveta, Coreperja, drugih odborov in delovnih skupin ali na pripravo zakonodaje EU.

V Svetu kot poseben oddelek deluje centralni arhiv, ki zbira in obdeluje dokumente, ki jih pripravi ali prejme Svet pri izvajanju svojih nalog, in zagotavlja dostop do njih.