Preglednost in dostop do dokumentov

Generalni sekretariat

V skladu s predpisi o preglednosti iz Lizbonske pogodbe institucije EU delujejo kolikor je mogoče odprto in blizu državljanom. Ministri v Svetu o zakonodaji odločajo javno, državljani pa imajo pravico zahtevati dostop do dokumentov Sveta.

Preglednost zakonodaje

Ministri EU o osnutkih zakonodajnih aktov razpravljajo ali glasujejo na javnih sejah.

Svet prav tako zaseda javno, kadar ministri razpravljajo o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo EU in njene državljane, ali o delovnem načrtu Sveta, prednostnih nalogah predsedstva ter delovnih načrtih in politični strategiji Komisije.

Prek spleta lahko v živo in v vseh jezikih EU spremljate javne seje Sveta. Poleg tega si lahko ogledate tudi posnetke sej.

Dnevni redi in koledar sej Sveta

Seje in zasedanja Sveta so v Bruslju in Luxembourgu (aprila, junija in oktobra). Dnevni redi sej Sveta in večine njegovih pripravljalnih teles so javni.

Zapisniki in izidi glasovanja

Če je seja Sveta javna, je javen tudi njen zapisnik, v katerem so navedeni izidi glasovanja o osnutkih zakonov in obrazložitve izidov ter izjave držav članic. V zapisniku so tudi informacije o dokumentih, ki jih obravnava Svet, in glavnih sklepih, ki jih sprejme.

Javni so tudi izidi glasovanja, iz katerih je razvidno, kako so glasovale posamezne države EU.

Te informacije so objavljene tudi v mesečnem pregledu aktov Sveta.

Dostop do dokumentov

V Uredbi št. 1049/2001 so pravila o dostopu do dokumentov. Posebna izvedbena pravila za Svet so določena v Prilogi II k Poslovniku. Ta pravila veljajo tudi za dokumente Evropskega sveta.

Svet izda tudi letno poročilo o uporabi Uredbe 1049/2001.

Javni register dokumentov Sveta

Dokumenti Sveta so dostopni prek javnega registra. V njem je na voljo vsebina uradnih dokumentov Sveta od leta 1999 dalje ali sklici nanje.

Odprti podatki

Svet EU od leta 2015 sodeluje na portalu odprtih podatkov EU s tremi nabori podatkov:

  • glasovanja Sveta o zakonodajnih aktih
  • metapodatki javnega registra Sveta
  • metapodatki zbirke podatkov o prošnjah za dostop javnosti do dokumentov

Portal odprtih podatkov EU je začel delovati decembra 2012. Predstavlja enotno točko dostopa do vse več podatkov institucij in drugih organov EU. Podatki so na voljo za prosto uporabo in ponovno uporabo v komercialne ali nekomercialne namene pod pogojem, da je naveden vir.

Cilj portala odprtih podatkov EU je spodbujanje inovativne rabe podatkov in izkoriščanje njihovega gospodarskega potenciala, pa tudi spodbuda k boljši preglednosti in prevzemanju odgovornosti institucij in drugih organov EU.

Arhiv

V arhivu Sveta se zbirajo in obdelujejo dokumenti, ki jih pri opravljanju svojih nalog pripravi ali prejme Svet Evropske unije. Arhivi v zvezi z zadevami, zaključenimi pred več kot 30 leti, so javno dostopni.

Izvirni dokumenti se prenesejo v zgodovinski arhiv EU, ki je shranjen v Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah. Mikrofiše in/ali elektronske kopije dokumentov si lahko ogledate v arhivu Sveta v Bruslju.

Splošna vprašanja

Splošna vprašanja o organizaciji, delu in dejavnostih Evropskega sveta in Sveta lahko pošljete službi za obveščanje javnosti. Ob tem velja opozoriti, da ta služba ne more dajati pravnih nasvetov ali komentirati konkretnih zadev.

Vprašanje ji lahko pošljete v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU.