Vrh vzhodnega partnerstva, 24. 11. 2017

Mednarodno vrhunsko srečanje
  • Mednarodno vrhunsko srečanje
  • 24. 11. 2017
  • Bruselj

Informacije za medije

Peti vrh vzhodnega partnerstva bo 24. novembra v Bruslju (v stavbi Europa).

Voditelji držav ali vlad držav članic EU in šestih držav vzhodnega partnerstva bodo preučili obete za prihodnje sodelovanje.

Ocenili bodo tudi rezultate, dosežene od zadnjega vrha v Rigi leta 2015, s poudarkom na konkretnih koristih za državljane šestih držav vzhodnega partnerstva.

O vzhodnem partnerstvu

Vzhodno partnerstvo je bilo vzpostavljeno leta 2009 zaradi spodbujanja političnega pridruževanja in gospodarskega povezovanja med EU in šestimi vzhodnoevropskimi partnerskimi državami: Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Republiko Moldavijo in Ukrajino.

Na vrhu bodo razpravljali o tem, kako še okrepiti sodelovanje na štirih prednostnih področjih, ki so bila dogovorjena v Rigi:

  • močnejše gospodarstvo: gospodarski razvoj in boljše tržne priložnosti
  • okrepljeno upravljanje: okrepitev institucij in dobrega upravljanja
  • boljša povezanost: krepitev medsebojnih povezav, zlasti na prometnem in energetskem področju
  • močnejša družba: povečanje mobilnosti in stikov med ljudmi

20 rezultatov za leto 2020 na teh štirih področjih, ki sta jih opredelili ESZD in Evropska komisija v skupnem delovnem dokumentu „Vzhodno partnerstvo – usmeritev na ključne prednostne naloge in rezultate“. Poročilo je bilo prvič predstavljeno decembra 2016 in revidirano junija 2017.

Priprave

Politični in varnostni odbor obiskal Južni Kavkaz (3.–6. oktober 2017)

Politični in varnostni odbor EU (PVO), ki ga sestavljajo veleposlaniki držav članic v Bruslju, je od 3. do 6. oktobra 2017 obiskal tri države vzhodnega partnerstva:

  • Azerbajdžan
  • Armenijo
  • Gruzijo

Ta obisk je bil priložnost za pregled napredka pri razvoju odnosov z vsemi tremi državami Južnega Kavkaza manj kot dva meseca pred vrhom.

PVO je na vseh srečanjih na visoki ravni in sestankih z organizacijami civilne družbe potrdil enotno in odločno zavezanost EU vzhodnim partnericam.

Srečanje ministrov držav vzhodnega partnerstva, 19. junij 2017

Ministri držav vzhodnega partnerstva so se sestali 19. junija 2017 v Luxembourgu. Zunanji ministri EU so s šestimi kolegi iz vzhodnega partnerstva izmenjali mnenja o skorajšnjem vrhu, pri čemer so se oprli na razpravo Sveta za zunanje zadeve z dne 15. maja 2017 in sklepe Sveta, sprejete 14. novembra 2016.

Ministri so tudi sprejeli novo vizualno podobo za partnerstvo, da bi bolje poudarili njegov bolj strukturiran pristop, ki temelji na štirih prednostnih področjih in 20 končnih rezultatih.

Svet za zunanje zadeve, 15. maj 2017

Zunanji ministri EU so na seji Sveta za zunanje zadeve izmenjali mnenja o vzhodnem partnerstvu. Znova so poudarili bistven pomen vzhodnega partnerstva ter izpostavili svojo enotnost pri podpori regiji in posameznim državam vzhodnega partnerstva, pri čemer je podpora prilagojena vsaki posebej. Poleg tega so poudarili, da so odločenidoseči konkretne rezultate v korist državljanov, tako v EU kot v državah vzhodnega partnerstva.

Spremljajoči dogodki

Vzhodno partnerstvo presega medvladne odnose. Civilna družba, mediji, podjetja in drugi deležniki bodo tesno sodelovali na spremljajočih namenskih dogodkih, ki bodo organizirani ob robu vrha.

Tretji forum mladih vzhodnega partnerstva je potekal 22. in 23. junija 2017 v Varšavi. 300 udeležencev je razpravljalo o aktivnem državljanstvu in vključenosti mladih v postopek odločanja.

Druga konferenca medijev vzhodnega partnerstva je potekala 13. septembra 2017 v Kijevu. Na njej je približno 350 medijskih strokovnjakov in donatorjev iz držav vzhodnega partnerstva in EU razpravljalo o vprašanjih, povezanih z razvojem medijev.

Konferenca vzhodnega partnerstva o e-partnerstvu je potekala 4. oktobra 2017 v Tallinu. V središču tega dogodka so bile najboljše prakse in politična priporočila za razvoj e-uprave v državah vzhodnega partnerstva.

Konferenca civilne družbe vzhodnega partnerstva bo potekala 25. in 26. oktobra 2017 v Talinu, vzporedno z deveto letno skupščino foruma vzhodnega partnerstva za civilno družbo. Posebne pozornosti bodo deležni odnosi med vladami in civilno družbo, demokratično upravljanje, boj proti dezinformacijam in e-rešitve.

Poslovni forum vzhodnega partnerstva bo 26. in 27. oktobra 2017 v Talinu. Na njem bodo obravnavani dosežki vzhodnega partnerstva s poslovnega vidika, nadaljevale pa se bodo tudi razprave o tem, kako še nadgraditi sodelovanje v okviru vzhodnega partnerstva. Poseben poudarek bo na novi opredelitvi poslovanja prek e-rešitev, lajšanju čezmejnega poslovanja, večji preglednosti, zmanjšanju korupcije ter financiranju za mala in srednja podjetja.

Ti dogodki bodo organizirani v partnerstvu z estonskim predsedstvom Sveta EU.

Zadnji vrh

Zadnji vrh vzhodnega partnerstva je bil 21. in 22. maja 2015 v Rigi. Na njem je bil ponovno potrjen strateški pomen, ki ga EU pripisuje partnerstvu, izražena pa je bila tudi trdna odločenost za nadaljevanje tesnejših in prilagojenih odnosov s šestimi partnerskimi državami.

Koristne povezave

Dodatne informacije in komunikacijsko gradivo je mogoče najti na spletiščih Evropske komisije in ESZD.

Zadnjič pregledano 17. 10. 2017