Unija kapitalskih trgov je pobuda EU, s katero naj bi poglobili in močneje povezali kapitalske trge 28 držav članic EU.

Cilji unije kapitalskih trgov so:

  • zagotoviti nove vire financiranja za podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja
  • znižati stroške zbiranja kapitala
  • izboljšati možnosti za varčevalce v EU
  • olajšati čezmejno vlaganje in privabiti več tujih naložb v EU
  • podpreti dolgoročne projekte
  • poskrbeti za stabilnejši, odpornejši in konkurenčnejši finančni sistem EU

Da bi dosegli te cilje, je Evropska komisija predlagala akcijski načrt z vrsto ukrepov za postopno uresničitev unije kapitalskih trgov do leta 2019.

Večina dejavnosti je usmerjena v premik finančnega posredništva proti kapitalskim trgom in odpravo ovir, ki preprečujejo čezmejne naložbe.

Akcijski načrt zajema celo vrsto instrumentov, med njimi pravne akte EU, pa tudi podporo pobudam industrije.

Projekt podpira in dopolnjuje pobudo naložbenega načrta za Evropo, s katerim naj bi spodbudili vlaganje v EU.

V Svetu

Svet je 11. julija 2017sprejel sklepe o sporočilu Komisije o vmesnem pregledu akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov.

Svet je 30. maja 2017 dosegel dogovor z Evropskim parlamentom o predlogih o trgu listinjenja EU, katerih namen je izboljšati financiranje gospodarstva EU. Nova pravila bodo začela veljati, ko jih bosta uradno sprejela Svet in Evropski parlament.

Svet in Evropski parlament sta 30. maja 2017 dosegla dogovor o spremenjenih pravilih EU (uredbi 345/2013 in 346/2013) o naložbah v sklade tveganega kapitala in socialno podjetništvo. Svet in Evropski parlament bosta uradno sprejela dogovorjena pravila, ki se bodo začela uporabljati tri mesece po začetku veljavnosti.

Svet je 16. maja 2017 sprejel uredbo o prospektu, potem ko je 5. aprila 2017 o besedilu glasoval Evropski parlament. Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Pravila so zavezujoča in se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah EU.

Svet se je 16. novembra 2016 dogovoril o pogajalskem stališču glede sprememb pravil EU o naložbah v tvegani kapital in socialna podjetja. S spremembami uredb EU 345/2013 in 346/2016 bo dostop do evropskega sklada tveganega kapitala (EuVECA) in evropskega sklada za socialno podjetništvo (EuSEF) omogočen tudi upravljavcem skladov, ki upravljajo sredstva v višini več kot 500 milijonov EUR. Posodobljena pravila tudi širijo krog podjetij, v katera lahko vlagajo skladi EuVECA in EuSEF, kot npr. mala in srednja podjetja. Poleg tega bo tudi čezmejno trženje takšnih skladov postalo cenejše in enostavnejše.

Svet za ekonomske in finančne zadeve je 10. novembra 2015pozdravil prvi sveženj zakonodajnih predlogov in pobud Evropske komisije, objavljen 30. septembra 2015, in poudaril potrebo po ambicioznem dolgoročnem programu.

Svet je 16. junija 2015 sprejel sklepe o uniji kapitalskih trgov, Evropsko komisijo pa pozval, naj predlaga akcijski načrt in začetni časovni načrt.

Naslednji koraki

Komisija bo Svetu in Evropskemu parlamentu redno poročala o napredku, doseženem pri izvajanju predlaganih ukrepov.

Evropska komisija je 8. junija 2017 objavila vmesni pregled akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov, ki vsebuje poročilo o doseženem napredku in predloge za številne nove pobude. Med temi pobudami so ukrepi za vseevropske osebne pokojnine, krite obveznice in vrednostne papirje, krepitev nadzornega okvira za povezane kapitalske trge in drugi ukrepi. Predlogi o teh pobudah naj bi bili izoblikovani v drugi polovici leta 2017.

Svet je 11. julija 2017 sprejel sklepe o pregledu akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov, ki ga je opravila Komisija. Vnovič se je zavezal uresničitvi akcijskega načrta in podprl vrsto prednostnih pobud, ki jih je predlagala Komisija,

V sklepih je poudarjen do zdaj doseženi vidni napredek pri izvajanju načrta, saj sta uresničeni že skoraj dve tretjini ukrepov. Vendar se je od septembra 2015, odkar se je začel izvajati, pojavilo več težav, z njimi pa potreba po krepitvi načrta.