V letnem proračunu so določeni vsi odhodki in prihodki Evropske unije za eno leto. Z njim se zagotavlja financiranje programov in ukrepov EU na vseh področjih delovanja EU, na primer kmetijstvu, raziskavah, regionalni politiki itd.

Poleg tega letni proračun zagotavlja, da ima EU prihodke, ki so potrebni za financiranje njene porabe. Letni proračun EU, torej odhodki in prihodki, mora biti uravnotežen.

Odhodki

Odhodki so v letnem proračunu EU razdeljeni v obveznosti in plačila.

Obveznosti (s polnim izrazom „odobritve za prevzem obveznosti“) zajemajo celotne stroške pravnih obveznosti, ki bi lahko bile podpisane v določenem proračunskem letu. Pravne obveznosti so lahko pogodbe ter sporazumi in sklepi o nepovratnih sredstvih.

Večletni finančni okvir – infografika

Večletni finančni okvir – predogledna sličica

Plačila (s polnim izrazom „odobritve plačil“) zajemajo odhodke za tekoče leto, ki izhajajo iz pravnih zavez, prevzetih v tekočem in/ali predhodnih letih.

Zneski obveznosti in plačil se ponavadi ne ujemajo za projekte, ki trajajo več let, na primer za gradnjo mostu. Odobritve za prevzem obveznosti se v takšnem primeru običajno dodelijo za eno leto, odobritve plačil pa se razdelijo v manjše zneske, ki jih je treba izplačati v več letih.

Obveznosti in plačila so ista za odhodke, ki jih je treba plačati v istem letu, na primer neposredna finančna podpora za kmete.

Znesek, za katerega je bila prevzeta obveznost, a se upravičencem še ni plačal, se imenuje „neporavnana obveznost“ oziroma „RAL“, ki je okrajšava za francoski izraz „reste à liquider“.

Poraba v letnem proračunu EU se mora držati omejitev za odhodke (t. i. zgornjih mej), določenih v večletnem finančnem okviru. EU ponavadi pripravi letni proračun, ki ne dosega zgornjih meja za odhodke, določenih v uredbi o večletnem finančnem okviru, zato da bi po potrebi lahko krila nepredvidene odhodke.

Prihodki

V letnem proračunu so navedeni tudi viri prihodkov. Trenutno so to:

  • tradicionalna lastna sredstva, in sicer zlasti carine in prelevmani na sladkor
  • lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost (DDV)
  • lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND), ki krijejo odhodke, ki se ne financirajo z drugimi vrstami prihodkov
  • drugi viri prihodkov, na primer davki na plače uradnikov EU, prispevki, ki jih za nekatere programe zagotovijo države, ki niso članice EU, in globe

Prihodki iz lastnih sredstev se morajo držati omejitve (tj. zgornje meje), ki jo določajo pravila o lastnih sredstvih.

Proračun Sveta EU in Evropskega sveta

Letni proračun EU vsebuje posebni oddelek (oddelek II) za skupni proračun Sveta EU in Evropskega sveta.

S proračunom Sveta in Evropskega sveta upravlja generalni sekretariat Sveta EU.

Vloga Sveta

Svet EU:

  • sprejme letni proračun EU skupaj z Evropskim parlamentom po posebnem zakonodajnem postopku na podlagi predloga Komisije
  • lahko spremeni sprejeti letni proračun skupaj z Evropskim parlamentom na podlagi predloga Komisije
  • poda priporočilo Evropskemu parlamentu v zvezi s tem, ali naj se Komisiji podeli razrešnica za izvrševanje letnega proračuna EU.